RETNINGSLINJER FOR PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Retningslinjer for psykososialt barnehagemiljø er forpliktende for kommunale og private barnehager i arbeidet med å sikre alle barn et barnehagetilbud som fremmer helse, trivsel og et godt leke- og læringsmiljø.
Retningslinjene skal kvalitetssikre at barnehagenes arbeid. De inneholder informasjon om gjeldende lovverk, forebyggende arbeid, samarbeid mellom barnehage og hjem, rutiner for å avdekke om barn ikke opplever å ha et trygt og godt barnehagetilbud og aktivitetsplikten for ansatte.

RETNINGSLINJER FOR FOR SKOLEMILJØ
Disse retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes skolemiljø, og har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i loven. Ansatte ved skolen skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner som til enhver tid gjelder. Vedlagt er ulike dokumenter som er relevante for arbeidet med elevenes skolemiljø.