Hva er rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud for voksne over 18 år som ønsker hjelp til å håndtere lettere psykiske helseplager som angst, depresjon eller søvnvansker. Eksempler på dette kan være sosial angst, panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Målet er at du skal få ny innsikt og nyttige verktøy til å mestre dine egne plager. For deg som er i jobb blir et viktig mål og styrke arbeidsevne og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er for innbyggere i Harstad kommune. Det er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er ikke egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.

Aktiv deltagelse i behandlingen

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbakemelding innen kort tid. Først får du tilbud om en kartleggingssamtale med terapeut på telefon. På bakgrunn av denne samtalen, blir du og terapeuten enige om et av følgende alternativ:

  • Tilbud om introduksjonskurs med temaer rettet mot ivaretakelse av egen psykisk helse.
  • Tilbud om kurs i mestring av depresjon (krever betaling av arbeidsbok). 
  • Samtaleterapi ved bruk av veiledet selvhjelp hvor det henvises til litteratur og selvhjelpsprogrammer. 
  • Informasjon om andre egnede tilbud dersom vårt tilbud ikke passer for deg.

Samtalene foregår på telefon, via video eller på kontoret. Behandlingstilbudet er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en anerkjent og virksom terapimetode.

Kurs

Introkurs: “Tankens kraft”

Kurset gir en introduksjon i psykisk helse. Temaer vi skal gjennomgå er depresjon, angst, kognitiv metode, tankekjør og aktivitetens betydning for vår psykiske helse. I tillegg skal vi se på ulike verktøy og teknikker en kan ta i bruk for å hjelpe seg selv. Innholdet i kurset er rettet mot personer som har milde til moderate psykiske plager innenfor angst, depresjon og søvn.

Vi kommer tilbake til datoer for kursoppstart høsten 2023.

Ansatte

Renate Hansen

Bente Marie Riaas

Hilde Johansen

Silje Elisabeth Trondsen