Hva er rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud for voksne over 18 år som ønsker hjelp til å håndtere lettere psykiske helseplager som angst, depresjon eller søvnvansker. Eksempler på dette kan være sosial angst, panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Målet er at du skal få ny innsikt og nyttige verktøy til å mestre dine egne plager. For deg som er i jobb blir et viktig mål og styrke arbeidsevne og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er for innbyggere i Harstad kommune. Det er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er ikke egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.

Aktiv deltagelse i behandlingen

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbakemelding innen kort tid. Først får du tilbud om en kartleggingssamtale med terapeut på telefon. På bakgrunn av denne samtalen, blir du og terapeuten enige om et av følgende alternativ:

  • Tilbud om introduksjonskurs med temaer rettet mot ivaretakelse av egen psykisk helse.
  • Tilbud om kurs i mestring av depresjon.
  • Samtaleterapi ved bruk av veiledet selvhjelp hvor det henvises til litteratur og selvhjelpsprogrammer. 
  • Informasjon om andre egnede tilbud dersom vårt tilbud ikke passer for deg.

Samtalene foregår på telefon, via video eller på kontoret. Behandlingstilbudet er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en anerkjent og virksom terapimetode.

Kurs

INTROKURS: “TANKENS KRAFT”

Kurset gir en introduksjon i psykisk helse. Temaer vi skal gjennomgå er depresjon, angst, kognitiv metode, tankekjør og aktivitetens betydning for vår psykiske helse. I tillegg skal vi se på ulike verktøy og teknikker en kan ta i bruk for å hjelpe seg selv. 

Målgruppe: Innholdet i kurset er rettet mot personer som har milde til moderate psykiske plager innenfor angst, depresjon og søvn.

Dato: Neste kurs blir høst 2024.

Adresse: Stikkveien 7. 

Vi har plass til 15 kursdeltakere. 

Kurset er gratis. 

Du kan melde deg på via vår telefon - åpningstid.


KURS I DEPRESJONSMESTRING:

Kurset gir en introduksjon til kognitiv terapi samt modeller og verktøy for hvordan man kan håndtere depresjonsplager. Eksempler på tema er aktivitetsplanlegging, utfordre tankefeller, håndtering av grubling og bekymring, selvfølelse, grenser samt forebygging av tilbakeskritt.

Målgruppe: Personer med milde til moderate plager innenfor depresjon. Det anbefales å følge hele kurset sammenhengende.

Kurset går over 8 kursdager (2 timer per kursdag). 

Dato: Neste kurs blir høst 2024.

Adresse: Stikkveien 7

Kurset er gratis.

Du kan melde deg på via vår telefon - åpningstid.

Ansatte

Renate Hansen

Bente Marie Riaas

Hilde Johansen

Silje Elisabeth Trondsen