Harstad vannrekord HD
Vannstand-rekord i Harstad. Foto: Øivind Arvola

Her i Harstad må vi regne med at vi vil få et varmere og våtere klima. I år 2100 må vi ta høyde for at årstemperaturen er +2,9 grader varmere, havnivået er 56 cm høyere enn i dag (og stormflo +192 cm), at vi vil få 6 % mer regn totalt i løpet av året, men at regnskyll kan bli 50 % kraftigere. 

Vi vil mest sannsynlig få mer ustabilt vær, og været vil være annerledes enn det vi er vant med i dag. Les mer om fremtidens klima i Harstad her

I tillegg til de kommende klimaendringene, skjer det store samfunnsendringer, og vi er i gang med en omstilling til et lavutslippssamfunn. Det betyr at kommunen må forvente strengere klimapolitikk og strengere krav fra staten, rask teknologisk utvikling og endrede forventninger hos innbyggere. 

Tromstabellen ( 1) 1024  1

Alle disse endringene er såkalt klimarisiko

Klimarisiko kan deles inn i fem hovedkategorier: 

  1. Fysisk risiko: Risiko knyttet til direkte effekt av klimaendringer, for eksempel ekstremvær, flom, havnivåstigning, ras eller skred som forårsaker skade på bygninger og infrastruktur. 
  2. Ansvarsrisiko: Risiko for at kommunen holdes økonomisk og juridisk ansvarlig for klimarelatert skade på privat eiendom, for eksempel hvis det gis byggetillatelse i flomutsatt område. Kommunen kan da holdes ansvarlig for flomrelaterte skader. Det forventes flere klimarelaterte skader i fremtiden grunnet mer ekstremvær, og dermed også høyere ansvarsrisiko.
  3. Omstillingsrisiko: Risiko knyttet til omstilling til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet, for eksempel strengere lovkrav. Omstillingsrisiko kan også berøre lokalt næringsliv, for eksempel kan endringer i regulering, teknologi eller konsumentadferd svekke en bedrifts konkurransekraft hvis de ikke omstiller seg.
  4. Gjennomføringsrisiko: Risiko for at kommunen som organisasjon ikke klarer å gjennomføre vedtatte mål og strategier knyttet til klimaomstilling, for eksempel fordi tiltak ikke har god nok oppslutning hos innbyggere eller næringsliv, noe som kan føre til omdømmetap. 
  5. Grenseoverskridende risiko: Risiko knyttet til klimaendringer i andre land, som tørke, flom, tap av biologisk mangfold og lignende. For eksempel kan svikt i soyaproduksjon i Brasil som følge av tørke føre til prisøkning på kraftfôr, og dermed økte kostnader for noen næringer. 

Klimarisiko er relevant for mange ulike fagområder i Harstad kommune, blant annet areal- og samfunnsplanlegging, byggesak, vann- og avløp, miljø, landbruk, næring og beredskap. En tverrfaglig tilnærming er derfor avgjørende. 

For å best imøtekomme framtidens utfordringer og for å minimere klimarisiko har Harstad kommune nå utarbeidet en egen strategi for arbeidet med klimarisiko. Her sammenfattes relevant informasjon om klimaendringer fra myndighetene på en oversiktlig og brukervennlig måte. Strategien beskriver også på hvilken måte kommunen berøres av klimarisiko, og foreslår en rekke ulike tiltak for hvordan kommunen skal jobbe med temaet framover.

 

Delmål:   Foreslåtte tiltak:

Overordnet ROS-analyse for Harstad kommune hensyntar klimasårbarhet og klimarisiko

  Overordnet ROS dannergrunnlag for kommunal planlegging og fordetaljerte ROS-analyser innende ulike fagområdene

 

Klimaendringer hensyntas i all kommunal planlegging og arealdisponering

  Egen overordnet strategi for urbanflom og overvann utarbeides. Denne brukessom kunnskapsgrunnlag bådei planlegging og drift.
  Inkludere klimatilpasning i alle relevante planer og strategier (nye eller ved rullering)
  Reguleringsplaner og byggesaker må ses i sammenheng medeksisterende bebyggelse og fremtidige prosjekt i nærheten, særlig med tanke på overvann og overvannshåndtering

 

Harstad kommunes infrastruktur er tilpasset fremtidens klima

  Kartlegge på hvilken måtekommunal infrastruktur og drift berøresav klimaendringer
  Gjennomføre klimatilpasningsprosjekt «Overvannsveier og økt avrenning på frossen mark»,finansiert av Miljødirektoratet
  Oppgradering av vann- og avløpsnett slikat dette tålerøkte nedbørsmengder og kraftigere regnskyll
Næringslivet i Harstad er forberedt på overgangen til lavutslippssamfunnet   Harstad kommune tilrettelegger for og stimulerer til grønn næringsutvikling

Landbruket og skogbruket i Harstad kommune er forberedt på mulige fremtidige klimaendringer

  Ta høyde forog skape forståelse for at ikkeall dyrkbar jordskal og kandyrkes opp, f.eks.våtmarksområder, områder med stor erosjonsfare, områder i umiddelbar nærhet til havet eller større vassdrag

 

 

Samarbeid og kommunikasjon både internt og eksternt

  Etablere gode rutinerfor samarbeid internti Harstad kommunepå tvers av fagområder. Relevante faginstanser involveres i alle saker som berøres av klimarisiko.
  Dialog med eksterne aktørerog sørge for felles virkelighetsforståelse, oppfatning av klimarisiko og behov for tiltak
  Øke bevissthet og kunnskap om klimatilpasning og klimarisiko hos innbyggere, politikere og næringsliv

Se hele strategien for kommunen.