Støttekontakt

Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Støttekontakten engasjeres som oppdragstaker av Harstad kommune, og lønnes som oppdragstaker. Støttekontakten trenger vanligvis ingen formell utdanning. Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken. Oppdraget gjelder noen ganger en enkeltperson, andre ganger en gruppe, i andre tilfeller utføres det i samarbeid med for eksempel en frivillig organisasjon. Hjelpen tilpasses den enkelte brukers interesser og behov. Et overordnet mål med støttekontaktarbeidet er å øke brukerens selvfølelse og mestringsopplevelse, i samvær med andre.

Du kan lese mer om støttekontakt her

Omsorgslønn

Et av formålene med omsorgslønnsordningen er å gi en godtgjøring til de som utfører pleie og omsorgsarbeid for pårørende og å legge til rette for at slikt privat omsorgsarbeid skal kunne fortsette. Utgangspunktet for beregningen av timelønnen er hvor mange timer omsorgsstønadsmottaker utfører "særlig tyngende omsorgsarbeid". For personer som ikke har omsorgsplikt vil dette være omsorgsarbeid som overstiger det som det er rimelig å forvente, mens det for foreldre til funksjonshemmede, mindreårige barn vil være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlige omsorgspliktoppgaver.

Du kan lese mer om omsorgslønn her.