For at du som barn/ungdom eller foresatt i Harstad, og for deg som arbeider med barn og unge i Harstad, skal kunne vite hvor vi er i prosjektarbeidet har vi laget en tidslinje med framdrift for prosjektet. Denne oppdateres jevnlig:

Mars - April 24

Det er utarbeidet Veiviser for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Denne gir en oversikt over ulike tjenester og hjelp som finnes, inndelt etter alder, fra graviditet til 18 år og voksen. 

Det er opprettet en ny side Kompetanseportal. Grunnkompetansepakken ligger her. I tillegg er det under utvikling en side; Ressurser og kurs, hvor det ligger oversikt over ressurse og kurs for kompetanseheving innen tema som fremmer bedre tverrfaglig innstas. 

Det har vært gjennomført det andre nettverksmøte for BTI-ressurspersoner. Møtet har blitt gjennomført fysisk og har omhandlet rammer for videre møter og erfaringsdeling fra implementering ute i tjenestene til nå. 

Tjenestene er i full gang med implementering av BTI på sine arbeidsplasser.

Februar 24

Alle BTI-rerssurspersoner har nå fått nødvendig informasjon/opplæring for å igangsette implementering av BTI på sin arbeidsplass sammen med sin leder. Her kan du se hva som skal gjennomføres i 2024: Milepælsplan for BTI-ressurspersoner.docx

BTI-ressurspersoner har ansvar sammen med leder på sin arbeidsplass, å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å nå milepælene. 

 

 

Januar 24

Vi er i gang med nytt og siste prosjektår- implementeringsår. 

BTI-ressurspersoner som er ansvarlige sammen med sin leder å implementere BTI på sitt tjenestested, har deltatt på første nettverksmøte. BTI-ressurspersoner er delt inn i fire nettverk og skal møtes fast annen hver måned i 2024. 

Ny styringsgruppe er satt og har gjennomført første styringsgruppemøte. Styringsgruppen består av:

 • Torill Skår - Kommunalsjef helse, velferd og omsorg  (Prosjekteier)
 • Chris Tandy - Oppveskt og skolesjef
 • Ann-Lissbeth Vinje - Barnehagesjef
 • Marianne Johansen - Enhetsleder barneverntjenesten (Prosjektansvarlig)
 • Monica Nygaard - Avdelingsleder Enhet for Livsmestring
 • Kari Eltvik Hanssen - Leder NAV Sør-Troms
 • Ann-Kristin Frantzen - Prosjektleder

   

Desember 23

Bufdir (Barne-ungdoms og familieetaten) har godkjent Harstad kommunes rapportering, modell og regnskap for prosjekt “Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn."  Dette to-årige prosjektet er nå dermed avsluttet. 

Bufdir gir kommunen tilskuddsmidler på 450 000 kroner for implementering av modell i 2024. Kommunens arbeid må organiseres som et eget prosjekt med varighet på ett år.

Det jobbes med forberedelse av implementeringsår 2024. KORUS nord bistår prosjektleder i dette arbeidet.  BTI-ressurspersoner er fordelt i fire BTI-nettverk. Oppstart av BTI-nettverksmøter i januar 2024. Prosjekteier, Torill Skår, har godkjent Implementeringsplan for BTI i Harstad kommune.

Oktober - November 23

Prosjektleder har orientert utvalg for Helse, omsorg og velferd, Ungdomsrådet, Utvalg for levekår og inkludering og Utvalg for oppvekst og kultur om resultat av BTI-undersøkelsen. 

Arbeidsseminar i forbindelse med innføring av BTI i tjenester ble gjennomført for ledere og BTI-ressurspersoner den 25.10 og 07.11. KORUS Nord bisto kommunen med gjennomføringen og deltakerne fikk en grundig gjennomgang av Samhandlingsmodell og BTI-veileder. De jobbet også med et case der de brukte BTI-veileder for å løse oppgaven. BTI-ressurspersoner skal nå, sammen med sin leder, påstarte implementering av BTI på sin arbeidsplass.

Prosjektperioden nærmer seg slutten og det er levert sluttrapport til Bufdir.

August 23

Samhandlingsmodell og BTI-veileder er nå publisert på kommunes nettside. Du finner dem under Tjenester - Oppvekst

Arbeidsgruppen har utarbeidet en PowerPoint-presentasjon som oppsummerer resultat av BTI-undersøkelsen som ansatte gjennomførte i januar 23. Presentasjonen er sendt ut til alle tjenester der ledere har fått i oppgave å legge den frem for ansatte i sin tjeneste. Prosjektleder skal legge denne frem for AMU (Arbeidsmiljøutvalget) i høst.

Juni 23

I juni har modellene vært til orientering og innspill i Utvalg for oppvekst og kultur, Ungdomsrådet og Brukerrådet for utviklingshemmede. Det uttrykkes mye positivitet og det har kommet gode innspill som tas med i videre arbeid. Den 28.06 var prosjektet til sluttbehandling i kommunestyret. 

Mai 23

Vi er i sluttfasen på utarbeidelse av BTI-veileder med påfølgende verktøy og Samhandlingsmodell, som skal ut til orientering og innspill i mai og juni. I mai har modellene vært til orientering hos Utvalg for helse og omsorg, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse og Harstad kommunale foreldreutvalg. Det uttrykkes mye positivet i forbindelse med modellutviklingen og det har også kommet en rekke gode innspill som vi tar med i videre arbeid.

Arbeidsgruppe utarbeidet en tiltaksoversikt som gir en samlet oversikt over tiltak og tverrfaglige møteplasser for barn og unge i Harstad kommune. Tiltaksoversikten skal gjøre det enklere for ansatte og foresatte å finne ut av hvilke tilbud som finnes i kommunen.

I slutten av mai ble den store arbeidsgruppen oppløst som et resultat av fremdriften i prosjektet. For videre utviklingsarbeid er det etablert en  mindre arbeidsgruppe der noen av deltakerne er med videre.  Ny arbeidsgruppe:

Mandat: Utarbeide forslag til grunnkompetansepakke, analysere BTI-rapport for videre kompetanseutvikling og lage presentasjon av BTI-undersøkelsen som går ut til alle.
Deltakere Stilling
Ann-Kristin Frantzen Prosjektleder BTI
Synnøve Tjølsen Barnehagefaglig rådgiver
Bjørg Seime Johnsen Skolefaglig rådgiver
Lisbeth Karlsen Helsesykepleier/fagkoordinator
Ida Grindahl Kommunepsykolog

 

April 23

 Resultat fra BTI-undersøkelsen har blitt presentert av KORUS Nord;

 • 17. april til Strategisk ledergruppe
 • 25.og 27. april til ledere, mellomledere og arbeidsgruppen

Vi skal nå påbegynne arbeidet med å analysere resultatene og se på hva kommunen er god på og hva vi bør jobbe videre med. Mer informasjon om dette kommet etter hvert.

Februar 23

Styringsgruppen har  vedtatt at implementering av BTI ut i tjenestene starter med at det gjennomføres arbeidsseminar 25.oktober og 7. november 2023. Ledere og 1-2 ansatte i samtlige tjenester som arbeider direkte og indirekte med barn og unge skal delta på en av dagene.  Det vil gis grunnoplæring i BTI-handlingsveileder og Samhandlingsmodellen. Ansatte som deltar skal være ressurspersoner for BTI på sin arbeidsplass og ha et særlig ansvar for implementering og opplæring av ansatte på sin arbeidsplass. Etter arbeidsseminar vil det opprettes BTI nettverk for ressurspersonene for å dele erfaringer, utfordringer og problemstillinger.

Januar 23

 • 16.januar ble BTI-undersøkelsen åpnet. Ansatte fikk da tilsendt spørreundersøkelsen på e-post for besvarelse. Som nevnt før, skal undersøkelsen gi retning til det videre prosjektarbeidet, blant annet med å peke på hva vi er spesielt gode på i vår kommune og hva vi kan bli bedre på. Resultat fra undersøkelsen vil foreligge i april i år og vil da bli orientert ut til alle tjenestene.
 • Harstad kommunale foreldreutvalg (HKFU) ble orientert om prosjektet og kom med gode innspill på hvordan orientere ut til foresatte om BTS/BTI. De stilte seg også positive til å være referansegruppe for prosjektet.

Oktober- Desember 22

 • Det jobbes med forberedelse av BTI-undersøkelsen. Alle ansatte som får tilbud om å delta i BTI-undersøkelsen får informasjon om hva BTS/BTI er og BTI-undersøkelsen i forkant. Også kommunens hovedtillitsvalgte informeres. Informasjon gis på orienteringsmøter. Teams, og opptak på Teams. Opptak kan sees her: https://vimeo.com/771042870/dd3cdf925c Prosjektleder får hjelp av arbeidsgruppe til å nå ut med informasjon til alle. Det kommer en rekke gode innspill fra ansatte i forbindelse med informasjonsarbeidet. Disse tas med i videre arbeid i prosjektet. 
 • I slutten av oktober fikk vi overlevert samhandlingsmodell og BTI-veileder av Zpirit. Arbeidsgruppene er godt i gang med å jobbe med modellutvikling og BTI-veileder og tilpasse modellene til Harstad kommune.

September 22

 • Orientering om prosjektet av  prosjekteier Torill Skår til Utvalg for helse og omsorg og Rådet for funkjsonsnedsettelser og av prosjektleder Ann-Kristin Frantzen til Utvalg for oppvekst og kultur.
 • Arbeidsgruppen er satt og hadde sitt første møte 08.09.22. 
 • Arbeidsgruppen hadde sitt andre møte 30.09.22. Arbeidsgruppen delte seg da inn i fire mindre arbeidsgrupper for å jobbe med ulike oppgaver i prosjektet. 
  • Informasjonsgruppe: Lage strategi for informasjonsarbeid og utarbeide felles powerpointpresentasjon som skal brukes ut til samtlige tjenester i informasjonsarbeidet.
  • Samhandlingsmodellgruppe: Utvikle og tilpasse samhandlingmodellen for Harstad kommune
  • Oversikt over tjeneste-tiltak og samhandlingsgruppe: Utarbeide oversikt over Harstad kommunes tjenster, tiltak og samhandlingsarena. Finne ut av om det er noe kommunen mangler.
  • BTI-handlingsveiledergruppe: Gjennomgå kommunens eksisterende verktøy og avklare hvilke verktøy vi skal bruke videre, nye verktøy som skal inn i veilederen.
 • Det er avklart at kommunen kjøper samhandlingsmodell og BTI-handlingsveileder av kommunikasjonsbyrået Zpirit. Zpirit er for tiden eneste leverandør av tjenestene og det er mange kommuner som har kjøpt disse tjenestene. Modellene skal tilpassut fra Harstad kommune sine behov.
 • Styringsgruppen har bestemt at Harstad kommune skal gjennomføre BTI-undersøkelse som en ytterligere kartlegging. Undersøkelsen tilbys til alle ansatte i kommunen og samarbeidspartnere som direkte eller indirekte jobber med barn. Undersøkelsen tar for seg ansattes egenvurdering vedrørende kompetanse knyttet til identifikasjon og oppfølging av sårbare barn og unge, samt erfaringer om samarbeid og samhandling på tvers av tjenester. Undersøkelsen skal gi retning til det videre prosjektarbeidet, blant annet med å peke på hva vi er spesielt gode på i vår kommune og hva vi kan bli bedre på. Undersøkelsen skal gjennomføres medio januar 2023. Det er KORUS Nord som gjennomfører og analyserer undersøkelsen. Resultatene presenteres av KORUS Nord i april.

Juni - August 22 - Prosjektorganisering etablert

 • Delrapportering til Bufdir godkjennes ikke da vi grunnet svært kort tidsfrist ikke har rukket å gjennomføre krav til kartleggingen. Vi får ny frist for levering den 01.08.22. Denne rapporteringen godkjennes av Bufdir. Vi kan dermed gå videre i prosjektet. 

I kartleggingen fremkom det at det kan være nyttig å gjennomføre en grundigere kartlegging av ansattes kompetanse. Dette for å bedre kunne si noe om hvordan vi i dag jobber med utsatte barn og unge, hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på. Resultat fra ytterligere kartlegging vil være nyttig for videre planlegging av kompetanseheving av ansatte. Styringsgruppen vil i september ta en avgjørelse på hvordan vi skal gjennomføre denne kartleggingen.

 • 14. juni var det dagsamling med Forebyggende Forum og styringsgruppen hvor tema var prosjektet. 
 • Endelig styringsgruppe etablert og hele gruppen har sitt første møte i august
 • Arbeidsgruppe etablert i august

Organisering:

Styringsgruppe

NAVN

ROLLE

Torill Skår

Prosjekteier

Kommunalsjef helse, velferd og omsorg

Marianne Johansen

Prosjektansvarlig

Enhetsleder barneverntjenesten

Ann-Kristin Frantzen

Prosjektleder

Ann Lissbeth Vinje

Barnehagesjef

Chris Tandy

Skolesjef

Halvard Bakklund

Enhetsleder Kulturenheten

Kari Eltvik Hanssen

Enhetsleder NAV

Maria Bøgeberg

Enhetsleder Integreringsenheten

Randi Kristensen

Enhetsleder Bo- og oppfølging

Elin Storsletten 

Folkehelsekoordinator

Zoey Nordnes

Leder Ungdomsrådet

 

Arbeidsgruppe

NAVN

ROLLE

Kristin Vik Hagerupsen

Kommuneoverlege

Synnøve Tjølsen

Barnehagefaglig rådgiver

Heidi Aschenberg Johnsen

Enhetsleder Nordhusan barnehager

Kjersti Frostad

Rektor Harstad skole

Bjørg Seime Johnsen

Skolefaglig rådgiver

Maritha Iversen

Tannpleier

Ida Grindahl

Kommunepsykolog

Marius Bergan 

Politi

 Tommy Vandalsvik

 Kulturenheten

Lisbeth Karlsen

Helsesykepleier

Silje C. Jensen

Helsesykepleier

 Liv Jorunn Karlsen

 Enhetsleder PPT

Iselin R. Olsen

NAV

Mette Hauge

NAV

Christian Ivar Nyland

Tiltakskoordinator Program for folkehelse

Maritha L. Simonsen

Fysioterapeut for barn og unge

Nina Valvåg Pedersen

Fysioterapeut for barn og unge

Mariann F.  Karlsen

Koordinator Forebyggende Forum. Barnevern

Monica Lindstrøm

Personal- og organisasjonsenheten Harstad kommune

 Britt Jacobsen

Rus- og psykiatritjenesten

 Heidi L. Sørensen 

Nettverk- og fritidskoordinator Bo og oppfølging

Arbeidsgruppen vil bli delt i mindre grupper som skal jobbe med ulike oppgaver i prosjektet. Det vil gjøres endringer i arbeidsgruppen ut fra behov og hvor vi er i prosjektet.

Mai 2022 - Igangsettelse av prosjektet

 • Prosjektleder ansatt i 100% stilling 1.mai og presentert i Forebyggende Forum.
 • Styringsgruppe delvis etablert og har sitt første møte. 
 • Oppstart av bistand fra KoRusNord. Deres rolle i prosjektet er å bistå kommunen i prosessveiledning, opplæring, arbeidsseminar og nettverkssamlinger. Mer om KoRusNord kan leses her: KorusNord
 • Kartlegging av eksisterende tjenester til barn og unge. Vi skal finne ut av hvilke tilbud vi har i dag til barn og unge, ansattes kompetanse og hvilke samhandlingsarenaer som finnes. Kommunen har seks måneder på denne kartleggingen fra tidspunkt tilskuddsmidler tildeles og frem til frist for levering av denne delrapporteringen til Bufdir, 26.05.22. Prosjektleder har 26 dager på å gjennomføre kartleggingen.

November 2021- Tildeling av prosjektmidler og prosjektoppdrag

Harstad kommune har søkt og fått tildelt prosjektmidler fra Bufdir på 950 000 kr til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato for innvilget tilskudd som for Harstad kommune, er 26.11.21. Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. 

Tilskuddsordningens formål og oppdraget til kommunen er:

 • Formål: Fange opp og gi riktig hjelp til riktig tid til utsatte barn og unge på tvers av tjenester og nivåer
 • Målgruppe: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner
 • Oppdrag: Utvikle og implementere en helhetlig tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 
 • Modellen skal publiseres på kommunens nettsider

Samhandlingsmodell:

En viktig del av prosjektarbeidet er å utvikle og implementere en samhandlingsmodell for hvordan vi i Harstad kommune jobber med barn og unge. Modellen skal være på tre nivå, kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Modellen skal synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, så lenge de er i behov av det, fra graviditet og frem til 25 år.

 

På kommunenivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge i Harstad på øverste nivå for administrativ og politisk ledelse. Modellen skal vise strategiske planer og overordnede føringer, verktøy og samhandling som er forankret på øverste ledernivå og gjelder for hele kommunens arbeid.

Tjenestenivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge på ledernivå i tjenester og etater. Modellen skal synliggjøre planer og føringer, verktøy og samarbeidsstrukturer som gjelder for tjenester og virksomheter. Tjenestenes arbeid med medvirkning og evaluering av eget tilbud skal også synliggjøres.

Individnivå: Hvordan den enkelte ansatte arbeider i møte med barn og deres familier. Modellen skal vise verktøy og rutiner som gjelder den enkelte ansatte i møte med barn, ungdom og familier. Modellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Brukermedvirkning skal vektlegges i hele modellutviklingen og i implementering av modellen. 

Når modellen er klar til bruk skal den publiseres på Harstad kommunes hjemmesider.

For mer informasjon, anbefales: Tilskudd til systematisk identifikasjon - tidliginnsats.forebygging.no

BTI-modellen:

Modellen skal også inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen.

BTI står for bedre tverrfaglig innsats.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå

BTI-modellen skal utvikles og implementere som et verktøy i alle tjenester som retter seg mot barn, unge og deres foresatte i kommunen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Her kan du lese mer om BTI:

Hva er BTI? - tidliginnsats.forebygging.no

Bedre Tverrfaglig Innsats - tidliginnsats.forebygging.no