Hvordan få serveringsbevilling

 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven. Personer som nevnt over må heller ikke ha brutt annen lovgivning som på en måte vil være uforenlig med drift av serveringssted.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet dersom ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven

Hvordan søker jeg?

 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
 • angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
 • navn og adresse på daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives
 • leiekontrakt

 

I tillegg kan kommunen kreve fremlagt:

 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager. 
Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss de dokumentene vi trenger for å behandle søknaden. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatteetaten.