Den elektroniske gravemeldingstjenesten vil gi informasjon om ledning/kabelnett til Harstad kommune (gatelys og VA-anlegg) og de fleste private kabeleiere.
 

Informasjon om tjenesten

Hensikten med elektronisk behandling er å sikre en ensartet behandling. Den elektroniske gravemeldingstjenesten vil gi informasjon om ledning/kabelnett til Harstad kommune (gatelys og VA-anlegg) og de fleste private kabeleiere.

Registrering og henvendelser gjøres på www.gravemelding.no

 • Det gjøres oppmerksom at «Gravemelding/kabelpåvisning» gjelder kun bestilling av kart og påvisning av eksisterende infrastruktur i et område.
 • Dersom det skal graves i offentlig veg eller i nærheten av offentlig VA-ledning må det leveres «Offentlig søknad – vei/VA». Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett krever at det leveres VA-melding. Levering av VA-melding gjøres gjennom «Offentlig søknad – vei/VA».

Det vil fortsatt være entreprenørens ansvar å kontakte andre kabelnetteiere for avklaring og eventuell påvisning i graveområdet.

Kabel/netteiere det kan være nyttig å kontakte i den forbindelse vil være:

Det gjøres oppmerksom at ovennevnte liste kun er ment som et hjelpemiddel og at det kan være andre kabel/netteiere som også må kontaktes.  

Samtidig som den elektroniske behandlingstjenesten trer i kraft, vil det også publikumsportalen harstad.gravearbeider.no aktiveres. Her vil det bli mulig for alle å sjekke hvor og hvem som graver i kommunal grunn, samt tidsperiode for graving.

 • Sjekkliste før du begynner å grave
  1. Trenger jeg å gravemelde arbeidene til kommunen?
   Gravemelding skal sendes ved:
   - All graving i kommunale veier og kommunal veigrunn
   - All graving nærmere enn 5 m fra kommunale VA-ledninger/-anlegg
   - Graving nær eller inntil kommunal vei i uregulert område
   - Graving i grøntarealer, i og langs kommunale veier
   - Graving i parker og friområder som forvaltes av kommunen
    
  2. Er gravingen i tråd med reguleringsplanen for eiendommen og annet regelverk?
   Sjekk kommunekart og reguleringsplanene før oppstart!
    
  3. Vet du hva som finnes av rør og kabler under jorden?
   Før oppstart må du sette deg inn i det som er av infrastruktur i grunnen. Vann og avløp kan du søke opp i kommunekart, mens kabelpåvisning kan du bestille i ledningsportalen.
    
  4. Er det kulturminner på eiendommen?
    
  5. Trenger du å få gravetillatelse eller sende gravemelding til kommunen?
    
  6. Planlegger du å gjøre vesentlige terrengendringer? I så fall må du søke kommunen om tillatelse før du går i gang med arbeidet.
    
  7. Er det registrert forurensing i grunnen?
    
  8. Setter du opp en støttemur? I så fall må du undersøke om den er søknadspliktig.
    
  9. Graver du for å bygge noe, for eksempel en garasje eller et svømmebasseng? Da må du ofte søke om byggetillatelse først.
    
  10. Har du sendt nabovarsel eller snakket med naboene? På den måten unngår du uenighet og konflikter.


Gravemelding: www.gravemelding.no 
Oversikt over gravearbeider i Harstad: harstad.gravearbeider.no
Graveretningslinjer for Harstad kommune: Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Andre nyttige lenker:
Lov om vegar (veglova)
Forskrift om ledninger i offentlig veg og Veileder til ledningsforskriften