BTI - hvorfor?

BTI er en satsing i Harstad kommune for å forbedre tjenestene til barn og unge og bedre samarbeidet på tvers av tjenestene. Målet er å oppdage sårbare barn tidlig, sikre helhet i oppfølgingen og samarbeide godt med familier. Alle som jobber med barn og unge i kommunen skal jobbe systematisk for å gi nødvendig hjelp tidlig, samordne tiltakene og involvere barn, unge og familier. Målet er å redusere uheldig utvikling og være en forskjell for barn og unge som har det vanskelig.

 

Film om BTI-veileder

Ta en titt på denne om BTI-handlingsveileder utarbeidet av BTI Agder

 

Grunnmodellen

BTI består av en grunnmodell med tilhørende handlingsveileder, verktøy og kompetansen til de ansatte.

Grunnmodellen i BTI beskriver hvordan samhandlingen kan legges til rette på fire forskjellige nivåer, avhengig av omfanget på vanskene som skal løses og tallet på aktører som skal involveres:

Nivå 0: Her avklarer vi om det er grunnlag for bekymringen

Nivå 1: Beskriver tiltak innenfor hver enkelt tjeneste

Nivå 2: Beskriver et enkelt tverrfaglig samarbeid, helst mellom to tjenester

Nivå 3: Beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester Nivåene og tjenestene i grunnmodellen blir bundne sammen gjennom en samarbeidsstruktur som er basert på at en aktør, stafettholderen, har ansvar for å koordinere og dokumentere den tverrfaglige samhandlingen.

Handlingsveilederen (BTI-veilederen) er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram i konkrete tilfeller der vi er bekymret for barn/ungdommer/familier. Veilederen beskriver strukturene og prosessene vi skal benytte oss av i arbeidet med barn og unge, både innenfor hver enkelt tjeneste og mellom tjenestene.

Verktøyene er de konkrete hjelpemidlene vi kan og bør benytte i det daglige arbeidet med BTI-saker. Verktøyene inkluderer spesifikke metoder eller rutiner som støtter handlingene i BTI-prosessen, helt fra fasen der vi oppdager og vurderer en bekymring og videre gjennom fasene med å avgjøre, iverksette og evaluere hjelpetiltak. Vi snakker her om alt fra konkrete tips og råd til hvordan vi samtaler med barn og unge til mal for hvordan vi kaller inn og gjennomfører møter.

Kompetansen En forutsetning for at vi kan bruke BTI-modellen, er at medarbeiderne i kommunen har kompetanse. Medarbeidere i kommunen må ha kompetanse til å forstå og bruke samarbeidsstrukturene i BTI-modellen, samt utføre oppgavene knyttet til de ulike prosessene. Dette inkluderer evnen til å oppdage barn/unge/familier som bekymrer, samtale med dem, og benytte hjelpetiltak og  andre hjelpetjenester ved behov.


Lovendringer og nasjonale føringer som støtter opp om Harstad kommunes BTI-satsing

Viktigheten av BTI-satsingen synligjøres i flere nasjonale føringer:

  • Barnevernsreformen - en oppvekstreform som trådte i kraft 01.01.22. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Barnevernsreformen blir også omtalt som en oppvekstreform da målene i reformen kun blir oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.
  • De nasjonale føringene i nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
  • 01.08.22 ble det endringer i velferdstjenestelovgivningen og kommunene fikk en lovfestet plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn og unge. Alle kommunens tjenesteområder  rettet mot barn og unge og deres foresatte er berørt av lovendringene i velferdstjenestelovgivningen fra Prop. 100 (2020-2021) Lovendringene ble fulgt opp av nasjonal veileder Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet
  • Ny barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemerNy barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer1 januar 2023 kom en ny barnevernslov. Den tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet (ikke bare barnevernet) har ansvar for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Ny barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemerNy barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
  • Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid barn og unge. Hensikten med veilederen er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer som barn og unges psykiske helse.