1.1 Generelle betraktninger og begrepsavklaringer

Harstad kommune ved helse, omsorg og velferd presenterer i denne katalogen en oversikt over helse- og omsorgstjenester, og kriterier for tildeling av disse. Hensikten er å gi nødvendig informasjon om tilgjengelige tjenester, tildelingskriterier, krav og forventninger til både tjenesteutøver og innbyggere.  

Hovedmålet er rett tjeneste til rett tid, samt tilby koordinerte, fleksible og tilpassede tjenester basert på behov, gjennom kompetente medarbeidere og innbyggerdeltakelse. 

Kommunen har utarbeidet en mestringstrapp for å imøtekomme innbyggernes forventning. Kommunen skal:

 • fordele tjenestene med søkelys på mestring, forebygging og tidlig innsats
 • gi en oversikt over helse- og omsorgstjenestene i Harstad kommune, samt gi noen beskrivelser av hvordan kommunen tildeler de ulike tjenestene i  trappa.
 • avklare tidlig innbyggernes og pårørendes forventninger til tjenestene.
 • utmåle og tildele tjenester med utgangspunkt i brukerens egne ressurser og bistandsbehov.
 • skape en felles forståelse for nivået på tjenesteytingen med bakgrunn i myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger, samt politiske prioriteringer 
 • Ifølge nasjonal strategi for kvalitetsutvikling er helsetjenester av god kvalitet kjennetegnet ved at tjenestene: 
 • er virkningsfulle
 • er trygge og sikre
 • involverer brukere og gir dem innflytelse
 • er samordnet og preget av kontinuitet på en god måte
 • er tilgjengelige og rettferdig fordel

Denne kvalitetsstrategien er et rammeverk på systemnivå, som styrker kvalitetsarbeidet og understøtter helse- og omsorgssektoren i sitt arbeid å utøve og utvikle tjenester av god kvalitet. Kvalitetsutvikling er en strategi som sees i denne sammenheng som en ledelsesfilosofi. Denne tilnærmingen bygger på systematisk forbedringer gjennom brukermedvirkning og aktiv involvering av ansatte kontinuerlig, samt sikrer forbedringer i alle sentrale prosesser i helse- og omsorgstjenester. Det er veldig viktig at aktiviteter, forbedringsarbeid og tiltak er godt integrert i virksomhetens plan, og ikke noe som kommer i tillegg til andre strukturer og satsingsområder.

Kommunen har et overordnet ansvar for at innbyggernes tilbud blir organisert på en helhetlig måte, og at tjenestene tilfredsstiller nødvendige kvalitetskrav. Tjenestene bør tildeles likt og på et rettferdig grunnlag. Kommunen har planleggings-, koordinerings- og driftsansvaret for tjenestene som tildeles, herunder det faglige og økonomiske ansvaret, samt arbeidsgiveransvaret for de som arbeider innenfor tjenestene (Helsedirektoratet). I samsvar med kvalitetsforskriften skal kommunen sørge for systematiske tiltak som sikrer at virksomheten sine aktiviteter blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med de krav som er fastsatt i helse- og omsorgstjenestelovgivingen (leve hele livet-reformen). 

I balansegangen mellom lovpålagte krav for helse- og omsorgstjenestene, politiske prioriteringer og avgrensede økonomiske rammer, er det svært viktig å tydeliggjøre rutiner og praksis for tildeling av tjenester som er tilpasset den enkelte innbyggers behov til enhver tid. Altså «Rett tjenester til rett tid».  I denne tjenestekatalogen, har vi prøvd å samle alle helse- og omsorgstjenester på ett sted, og beskrevet mer i detalj tjenesteinnhold, tildelingskrav, forventninger og andre praktiske forhold. Tjenestekatalogen vil fungere som et informasjonsverktøy for både innbyggerne og ansatte.

Katalogen er disponert som følgende:

 • Hovedprinsipper som tildeling av tjenester baserer seg på.
 • Helsefremmende og forebyggende tjenester.
 • Rådgivningstjenester.
 • Tildeling av tjenester uten vedtak (ikke-lovpålagte tjenester).
 • Tildeling av tjenester med krav om enkeltvedtak (lovpålagte tjenester).
 • Lovverk og verdier som strategisk føringer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

1.2 Hovedprinsipper for helse- og omsorgstjenester

Kommunen har lovpålagte tjenester som styres av ulike regelverk. Mange av disse er individrettede og ytes på bakgrunn av individuelle vedtak. Det betegnes som enkeltvedtak i forvaltningsloven. De fleste av disse tildeles etter en individuell behovsvurdering og tverrfaglig kartlegging, hvor den enkeltes behov måles opp mot vilkår i loven inntil 2-3 uker før vedtak fattes. Fyller man vilkårene, har man en ubetinget rett på tjenesten, uavhengig av kostnad eller den enkelte kommunes økonomi. Her kommer en rekke forvaltningsmessige prinsipper til anvendelse, som skal hindre ulik behandling av like tilfeller.

St.meld. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» har fokus på å utarbeide en funksjonell beskrivelse av en nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. To viktige elementer i dette arbeidet påpeker viktigheten av brukermedvirkning og ha informasjon om tjenestene tilgjengelig for innbyggere.

På overordnet nivå ønsker kommunen å innrette sine helse- og omsorgstjenester etter følgende strategisk prinsipper:

 • Helse- og omsorgstjenester skal være et supplement til egne ressurser.
 • Ei dør inn.
 • Lik behandling.
 • Det skal tilrettelegges for egen mestring og deltagelse.
 • Tidlig intervensjon prioriteres med vekt på forebyggende tiltak lavere i mestringstrappen og redusering av ressurskrevende tiltak høyt opp i mestringstrappen.
 • Velferdsteknologi som integrert del av helse- og omsorgstjenester.
 • Å gi helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte innbygger.
 • Rett tjeneste til rett tid.

1.3 Forventninger til avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester (AKT)

Harstad kommune har et eget søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. For å ivareta prinsippet om «ei dør inn», sendes søknader og henvendelser fra innbyggere til AKT. Søknader og henvendelser vurderes, og fordeles til ulike saksbehandlere.

Avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester skal behandle søknader innenfor forvaltningslovens frist (fire uker). Ved lengre saksbehandlingstid skal innbyggeren opplyses skriftlig om dette. Denne avdelingen er også første klageinstans, og behandler alle klager på tjenester. Dersom klagen ikke tas til følge, vil statsforvalteren normalt være neste instans. 

Denne avdelingen skal også:

 • gjennomføre daglig tverrfaglig inntaksmøte for fordeling av mottatte søknader til ulike team/saksbehandlere
 • ivareta utskrivningsklare pasienter 
 • involvere de ulike vurderingsteamene via saksbehandler i teamet etter behov 
 • innhente nødvendig informasjon
 • inneha kompetanse og sørge for god kvalitet innen saksbehandling og lovverk
 • sikre virksomhetsdata gjennom regelmessig rapportering til kommunedirektøren og politiske organer

1.4 Forventninger til innbyggerne

Helse- og omsorgstjenester kan i utgangspunktet bare gis etter samtykke. Innbyggerne må tillate at nødvendig informasjon innhentes for å kunne behandle søknaden. Innbyggerne må være motiverte til å motta tjenesten, samt bidra til anskaffelse av nødvendig utstyr og hjelpemidler, herunder velferdsteknologiske løsninger. 

1.5 Brukermedvirkning/involvering

Et sentralt faglig prinsipp som ligger til grunn for tildeling av helse- og tjenester i Harstad kommune, er kartlegging av den enkeltes ressurser og muligheter til å mestre egen hverdag og helse. Dette kan bidra både til bedre livskvalitet for den enkelte og over tid redusere behovet for kommunale tiltak. 

En tverrfaglig vurdering vil være et viktig grep for å få til en helt nødvendig omstilling, med større vekt på habilitering og rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

2.1 Aktivitetssentrene

Tjenestebeskrivelse  

Aktivitetssentrene ligger i enhet for helse og mestring, og har ansvar for følgende tjenester: kommunenes aktivitetssentre, helsestasjon for eldre, miljøvert i omsorgsboliger og hørselskontakt. 

Aktivitetssentrene er åpne, helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre over 65 år samt lag og foreninger. Målet er å bidra til god helse, livskvalitet og mestring i befolkningen gjennom aktivitet, tilhørighet og trivsel. Aktivitetssentrene forebygger ensomhet og gir meningsfylt hverdag. De gir også mulighet for å bo lengst mulig hjemme.

Begge sentrene har frisør og fotterapeut som er selvstendig næringsdrivende.

Harstad kommune har to aktivitetssentre:

 • Sama kafé og aktivitetssenter
 • Kanebogen kafé og aktivitetssenter

Formål  

Tjenesten skal:

 

 • tilby aktiviteter, sosialt fellesskap og mulighet til å beholde/få nye venner i et trivelig miljø, samt mulighet til å kjøpe mat (frokost, lunsj og middag)
 •  bidra til bedre livskvalitet ved å forebygge ensomhet og innaktivitet. Her kan man være med på ulike aktivitetstilbud som kan utsette, begrense fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse
 •  stimulere til økt mobilitet og bruk av egne ressurser
 • observere helseutfordringer og være behjelpelig med å finne tiltak eller henvise til riktig instans
 • bidra til frivillig arbeid

Kriterier for tildeling

Tilbudet er gratis og åpne for alle.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi tilbyr ulike aktiviteter som er tilpasset ditt behov og ønske.
 • Vi gir råd og veiledning.
 • Vi bidra til et trivelig og inkluderende miljø.

Hva vi forventer av deg

 • Du bidrar til et trivelig miljø.
 • Du kan og vil, er med og bidrar med frivillig innsats.
 • Du respekterer og overholder sentrenes regler.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

2.2 MøtePlassen dagsenter

Tjenestebeskrivelse 

MøtePlassen dagsenter ligger organisert i enhet for hjemmetjenester under avdeling psykisk helse.

MøtePlassen dagsenter ønsker å være et treffsted for personer som har hatt, eller har psykisk helseutfordringer.

MøtePlassen dagsenter har ulike gruppeaktiviteter hvor målet er sosial trening. På dagsenter er det mulig å kjøpe frokost/lunsj og middag.

Åpningstid på dagtid er mandag og onsdag fra kl 9:00 -15:00, tirsdager ulike gruppeaktiviteter og torsdag fra kl 17:00 – 20:00. Fredager er det turgruppe.

Formål

 • Tilby aktiviteter, sosialt fellesskap og mulighet til å beholde/få nye venner i et trivelig miljø og mulighet til å kjøpe deg mat (frokost, lunsj og middag).
 • Å bidra til bedre livskvalitet ved å forebygge ensomhet og innaktivitet. Å være med på ulike aktivitetstilbud som kan utsette, begrense fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse.
 • Å stimulere til økt mobilitet og bruk av egne ressurser.
 • Observere helseutfordringer og være behjelpelig med å finne tiltak eller henvise til riktig instans.
 • Bidra til god psykisk helse, økt livskvalitet og mestring i befolkningen gjennom aktivitet, tilhørighet og trivsel.

Målgruppe 

Tilbudet er gratis og åpne for alle

Hva forventer du av oss

 • Vi tilbyr ulike aktiviteter som er tilpasset ditt behov og ønske.
 • Vi gir råd og veiledning.
 • Vi bidra til et trivelig og inkluderende miljø.

Hva forventer vi av deg

 • Du bidrar til et trivelig miljø.
 • Du kan og vil, er med og bidrar med frivillig innsats.
 • Du respektere og overholder MøtePlassens regler.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

2.3 Helsestasjon for barn

Tjenestebeskrivelse 

Helsestasjon for barn tilbyr svangerskapskontroller til gravide, helseundersøkelser av barn, vaksinering og foreldreveiledning.

Tilbudet omfatter svangerskapskontroller, hjemmebesøk for nyfødt av jordmor og helsesykepleier, samt 13 faste konsultasjoner fram til skolealder. Det er etablert tverrfaglig konsultasjonsteam for barn 0-1 år, foreldreforberedende kurs, samlivskurs for førstegangsforeldre samt barselgrupper.

Jordmødre, helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og helsesekretærer er tilknyttet helsestasjonen.

Formål

Helsestasjonstjenesten skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Målgruppe 

Gravide med partnere samt alle barn fra 0 – 6 år og deres foresatte.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi utøver helsetjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og føringer.
 • Vi møter deg med respekt og ivaretakelse.
 • Vi er fleksible.
 • Vi har taushetsplikt.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir tilbakemeldinger på behov, ønsker, brukertilfredshet og eventuelle avvik.
 • Du møter opp til avtalt tid, og gir beskjed dersom du ikke kan komme.

Praktiske opplysninger

Vi holder til i Havnegata 1,  første etg. tlf. 99227140.

Åpningstid: mandag - fredag kl. 08.30 – 15.00.

Tjenesten er gratis.

2.4 Helsestasjon for ungdom

Tjenestebeskrivelse 

Helsestasjon for ungdom er et helsetilbud til ungdom som bor eller oppholder seg i kommunen.

Helsestasjon for ungdom tilbyr veiledning innen fysisk, psykisk og seksuell helse.

Helsesykepleiere og leger er tilknyttet helsestasjon for ungdom.

Målgruppe 

Ungdom 13 - 20 år.

Kriterier/vilkår for tildeling

Lavterskeltilbud til ungdom som trenger råd og veiledning om fysisk og psykisk helse og/eller psykososiale problemstillinger.

Hva du kan forvente av oss

Vi utøver helsetjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og føringer.

Hva vi forventer av deg

Du gir tilbakemelding dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Du trenger ikke timeavtale (drop-in).

Vi holder til i Havnegata 1 i fjerde etasje.

Tlf.: 94863130.

Åpningstider: tirsdager kl. 15.00 – 17.30.

2.5 Skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole

Tjenestebeskrivelse 

Skolehelsetjenesten omfatter helsetilbud til elever og foresatte i nært samarbeid med den enkelte skole.

Tilbudet omfatter helseundersøkelser, vaksinering, helseopplysning og undervisning, individuelt og i grupper.

Det er åpen kontortid på alle skolene.

Helsesykepleiere og fysioterapeuter er fast tilknyttet de enkelte skolene.

Formål

Fremme fysisk, psykisk og seksuell helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skader.

Målgruppe 

Skoleelever og ungdom opp til 23 år.

Kriterier/vilkår for tildeling

Tilbudet er gratis.

Hva du kan forvente av oss

Vi utøver helsetjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og føringer

Hva vi forventer av deg

Du gir tilbakemeldinger på behov, ønsker, brukertilfredshet og eventuelle avvik.

Du møter opp til avtalt tid, og gir beskjed dersom du ikke kan komme.

Praktisk opplysninger

Helsesykepleier har fast kontortid på sin skole. Kontaktinformasjon med telefonnummer finnes på kommunens hjemmeside.

2.6 Helsestasjon for flyktninger og asylsøkere

Tjenestebeskrivelse 

Tilbud om helsekartlegging og nødvendig videre oppfølging av alle flyktninger som bosettes i Harstad.

Tuberkulosekontroll innen to uker etter ankomst til Harstad kommune (gjelder bosatte flyktninger direkte fra utlandet).
Tilbudet gjennomføres av helsesykepleiere i enhet for integrering, og kan inneholde:

 • samtaler/helseintervju/kartlegging av fysisk og psykisk helse, helseundersøkelse,

laboratorieprøver for smittsomme sykdommer ved behov., vaksinering, råd/veiledning/koordinering,

informasjon, henvisning videre ved behov, oppfølging av barn, unge og voksne

 • hjemmebesøk ved behov
 • gruppeundervisning for deltakere i kommunens introduksjonsordning.
 • lavterskel tjeneste med drop-in tilbud

Målgruppe 

Alle flyktninger som bosettes i Harstad i inntil fem år etter ankomst.

Asylsøkere i Harstad, ved behov.

Kriterier/vilkår for tildeling

Flyktninger som har vært bosatt i Harstad i mindre enn fem år.

Asylsøkere i Harstad kommune, ved behov.

Hva du kan forvente av oss

Vi yter tjenester i samsvar med tjenestebeskrivelsen.

Vi bruker tolk i alle samtaler der det er behov.

Hva vi forventer av deg

Du møter presis eller melder fra hvis du ikke kan møte til avtale.

Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Tjenesten er gratis hos helsesykepleier og ved mottaksundersøkelsen hos flyktningelegene.

Laboratorieprøver ved mottak er gratis. Betaling av egenandel ved senere legeundersøkelser følger fastlegeforskriften – normaltariff.

Bosatte flyktninger får innkalling til samtale like etter bosetting.

Asylsøkere får innkalling etter behov.

 

2.7 Helsestasjon for eldre/hørselskontakt

Tjenestebeskrivelse 

Helsestasjon for eldre er et helsefremmende og forebyggende tiltak for kommunens hjemmeboende alderspensjonister.

Tjenesten er gratis og har følgende tilbud:

 • hjemmebesøk til alle ved fylte 78 år, og årlig fra fylte 80 år
 • time på helsestasjon til alle som fyller 70 og 74 år i kalenderåret
 • åpen helsestasjon
 •  foredrag

Hørselskontakt gir informasjon:

 • om hørselshjelpemidler og hjelp til å søke om de hjelpemidlene
 • om forskjellige foreninger
 •  til fagpersoner, for eksempel i hjemmetjenesten

 

Satsingsområder:

 • Syn
 • Hørsel
 • Sosialt nettverk
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Ulykkesforebygging
 • Psykisk og fysisk helse

Formål

Formålet med tjenesten er å bidra til et godt og selvstendig liv i egen bolig; fremme helse og trivsel, forebygge ulykker og sykdom, samt styrke brukerens mestringsopplevelse.

Målgruppe 

Eldre fra alder av 70 år og oppover.

Hva forventer du av oss

 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Vi, sammen med deg, kartlegger forhold som har betydning for din helse og ditt miljø.
 • Vi gir støtte til å avklare eventuelle problemer og iverksetter tiltak for å opprettholde eller forbedre funksjonsevne, helse og trivsel.

Hva forventer vi av deg

 • Du er motivert og bidrar til løsninger.
 • Du gir tilbakemelding dersom du ikke tar imot tilbudet.

2.8 Parkeringsbevis

Tjenestebeskrivelse 

Drift av parkeringsordningen for forflytningshemmede. Søknadsbehandling, tildeling av parkeringsbevis og kontroll.

Formål

Sikre en god parkeringsordning for forflytningshemmende innbyggere, samt fremme mulighet for sosialisering.

Målgruppe 

Kommunens innbyggere som har behov for tjenesten.

Kriterier/vilkår for tildeling

Personer som på grunn av bevegelseshemming har problemer med å forflytte seg over ei strekning, og som derfor har behov for lettelser i forbindelse med parkering.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi behandler søknaden din i henhold til gjeldende regelverk. Svar skal normalt foreligge innen seks uker.
 • Vi tilbyr tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilpasset gruppen forflytningshemmede.

Hva vi forventer av deg

 • Du følger de pålegg som er gitt gjennom lover, forskrifter og offentlig skilting.
 • Du fyller ut søknaden din fullstendig med nødvendige vedlegg 

Praktisk opplysninger

Søknadskjema: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknaden din skal være skriftlig og behandles i de fleste tilfellene av en egen nemnd for slike saker. Vi besvarer søknaden skriftlig med utgående brev, samt informasjon om klageadgangen.

2.9 Ledsagerbevis

Tjenestebeskrivelse 

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år. Dersom det er behov for to ledsagere, må dette stå på kortet.

 

Gyldighet

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler og lignende som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp. Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren, ut over at ledsageren for eksempel får overvære konserter, forestillinger og lignende der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren for eksempel driver egentrening på et treningssenter, i tillegg til å bistå den funksjonshemmede.

Gyldighetsdato framgår av beviset. Ved misbruk av ordningen, vil beviset kreves tilbakelevert.

Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

Målgruppe 

Ledsagerbevis er rettet mot ledsager, som er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, for eksempel en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Praktisk opplysninger

Søknad

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tildeling av ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges passfoto samt uttalelsene fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller en av kommunens helse- og sosialavdelinger om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

 

Aktuelle bruksområder:

 • kommunale arrangementer
 • Harstad fritidssenter/ Ungdommens hus
 • Harstad kino
 • Grottebadet
 • Actic Norge
 • treningssenteret Stamina
 • Sollia alpinsenter
 • Sør-Troms Museum
 • Hurtigruten
 • Nordled ferger
 • Torghatten/ Troms fylkestrafikk
 • Den norske kirke
 • Harstad kulturhus (gjelder når Harstad kulturhus, Riksteateret og Hålogaland teater er arrangør, eller når private arrangører godtar ledsagerbevis).

2.10 TT kort

Tjenestebeskrivelse 

Transporttjenesteordningen (TT-ordningen) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkeskommunen skal forvalte til personer som på grunn av varige forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud eller eget kjøretøy.

Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

Målgruppe 

Personer som på grunn av en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • TT-kortet er personlig og kan ikke benyttes når eier av kortet ikke er med på reisen.
 • Søkers mulighet til å bruke kollektivtransport vurderes.
 • Unge brukere prioriteres foran eldre, da unge ofte har et større reisebehov en eldre.
 • Personer som bor alene prioriteres framfor personer som er fastboende på institusjon.
 • Søkere som kjører egen bil prioriteres ikke.
 • Der søker bor sammen med ektefelle som innehar TT-kort, skal disse benytte samme kort, da de kan reise sammen.
 • Søkere som har grunnstønad eller dekning av egen bil fra Nav, vurderes delvis inn i ordningen.

Praktisk opplysninger

Her er skjema for å søke kort: Søknadskjema

2.11 Fastlege

Tjenestebeskrivelse 

Harstad kommune har sju legesentre; Bjarkøy, Vågsfjord, Heggen, Rødbergveien, Sjøkanten, Havnegata og Kanebogen. Det jobber 34 fastleger i Harstad kommune.

Oversikt over fastleger i Harstad, se link: Om fastlegen - helsenorge.no

Formål

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til.

Målgruppe 

Personer som ønsker fastlege i Harstad, og personer som er på besøk i Harstad og får

behov for øyeblikkelig legehjelp.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at legesentrene er tilgjengelige på telefon og ved frammøte i samsvar med oppgitte åpningstider og etter avtale. Du kan forvente at din henvendelse blir vurdert, prioritert og at du får en tilbakemelding.

Hva vi forventer av deg

 • Vi forventer at du møter til avtalt time, og at du gir beskjed dersom du blir forhindret fra å møte.
 • Vi forventer at du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever uheldige hendelser eller ser forbedringsmuligheter.

Kriterier for å kunne få fastlege

 • Du er folkeregistrert i en norsk kommune.
 • Du setter deg selv på ønsket fastlegeliste.

 Praktisk opplysninger

Timebestilling: Du må selv ta kontakt med legesenteret for å bestille time.

Øyeblikkelig hjelp: Legesentrene yter øyeblikkelig hjelp til sine fastlegepasienter, samt alle personer som oppholder seg i Harstad kommune hverdager kl. 08.00 –15.30.

Ved livstruende tilstander; ring 113.

2.12 Vaksinasjonskontor/smittevernkontor

Tjenestebeskrivelse 

 • Vaksinering, rådgivning og veiledning.
 • Smittevernarbeid delegert fra kommuneoverlegen.
 • Helsesykepleiere er tilknyttet tjenesten.

Formål

Gi råd og veiledning om vaksinasjon og smittevern.

Forebygge sykdommer gjennom vaksinering.

Målgruppe 

Innbyggere som har behov for tjenester beskrevet ovenfor.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi utøver helsetjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og føringer.
 • Vi møter deg med respekt og ivaretakelse.
 • Vi har taushetsplikt.
 • Hva vi forventer av deg
 • Du møter til avtalt time og avbestiller timen hvis den ikke kan benyttes.
 • Du gir tilbakemelding dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Pris for tjenesten: Egen prisliste

Åpningstider:

Hverdager mellom kl. 08.00 – 15.00. Må ha timeavtale.

Telefontreffetid mandager og torsdager mellom 10.00 – 11.00. Tlf. 99 52 71 45

Timebestilling: Tlf.99 22 71 40.

2.13 Legevakt

Tjenestebeskrivelse 

Harstad kommune har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig helsehjelp utenom legesentrenes åpningstider.

Legevaktsentralen (LV) er betjent hele døgnet telefon 116117.

Formål

Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen har tilgang på nødvendig øyeblikkelig helsehjelp.

Målgruppe 

Alle som bor eller oppholder seg i Harstad kommune.

Kriterier/vilkår for tildeling

Akutt sykdom eller forverring av sykdom og skade.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi er tilgjengelig på telefon og ved frammøte i samsvar med oppgitte åpningstider og etter avtale.
 • Vi vurderer og prioriterer din henvendelse, og at du enten får helsehjelp på legevakta eller råd om videre oppfølging ved behov.

Hva vi forventer av deg

 • På dagtid tar du kontakt med det legesenteret som du tilhører.
 • Du ringer oss på forhånd og at du informerer så godt som mulig om personalia og aktuell situasjon.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever uheldige hendelser eller ser forbedringsmuligheter.

Praktisk informasjon

Harstad legevakt er samlokalisert med akuttmottaket til UNN Harstad, St. Olavs gate 70.

Telefonnummer legevakta: 116117.

Ved livstruende tilstander: ring 113.

2.13.1 Overgrepsmottaket ved Harstad interkommunale legevakt

Tjenestebeskrivelse 

Overgrepsmottaket i Harstad ligger under spesialisthelsetjenesten og dekker nedslagsfeltet til UNN Harstad (Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad) og UNN Narvik (Bardu, Gratangen, Lavangen, Salangen og Narvik), samt Lofoten og Vesterålen.

Det er et øyeblikkelig hjelpetilbud etter seksuelle overgrep. Tilbudet kan benyttes uten henvisning, av alle kjønn fra og med 14 år.

Målgruppe 

Tilbud til alle som er utsatt for seksuelle overgrep fra og med 14 år.

Kriterier for tildeling

Tilbudet gjelder uavhengig av anmeldelse og henvisning.

Praktiske opplysninger

 • Overgrepsmottaket er lokalisert på UNN Harstad.
 • Du tar kontakt via legevaktsentralen på tlf. 116 117.
 • Tilbudet er gratis.
 • Under et mottak vil du bli undersøkt og behandlet for eventuelle skader, smittsom sykdom og graviditet.
 • Det vil utføres sporsikring.
 • Du er beskyttet av vanlige regler for medbestemmelse og taushetsplikt, inntil du gir informert fritak fra denne.
 • Om du ønsker å anmelde hendelsen, kan du kontakte bistandsadvokat og/eller politiet. Politiet vil da ved ditt samtykke kunne motta informasjonen fra mottaket

2.14 Krisesentertilbud

Tjenestebeskrivelse 

Harstad kommunes krisesenter gir tilbud til voldsutsatte i nære relasjoner. Tilbudet er gratis.

Formål

Kommunen skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud i en akuttsituasjon, og over tid. 

Personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og som har behov for råd og veiledning eller et midlertidig botilbud. 

Målgruppe 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold av nære relasjoner.

2.15. Hjelpemiddeltjeneste

Tjenestebeskrivelse 

Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler fra kommunen. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag, og lånes for en kortere eller lengre periode.

 

Det er hjelpemiddeltjenesten som forvalter og administrerer kommunens korttidslager av hjelpemidler. Det er også den som ivaretar ansvaret for mottak, utkjøring, montering, service og enklere reparasjon av hjelpemidler som er på varig lån fra NAV hjelpemiddelsentral. 

Formål

Et hjelpemiddel er et tiltak eller en gjenstand som skal bidra til å redusere mennesker med funksjonsnedsettelser sine praktiske problemer i hverdagen. Utlån av hjelpemidler tilbys for at du som bruker skal klare deg best mulig i din egen hverdag.

Målgruppe 

 • Innbyggere med kortvarig behov for hjelpemidler.
 • Innbyggere med varig behov for hjelpemidler.
 • Innbyggere som trenger reparasjon av tekniske hjelpemidler de har på lån, enten

de er utlånt fra kommunens kortidslager eller fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kriterier/vilkår for tildeling

Korttidslån:

Hjelpemidler kan lånes fra kommunens kortidslager for en periode på inntil tre måneder. Du kan få låne hjelpemiddelet i en lengre periode etter en vurdering, dersom du har behov for det. Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler. Alle hjelpemidler skal returneres til kommunen når behovet er opphørt. Eksempel på hjelpemidler du kan låne er:

 

 • rullator/gåbord
 • dusjkrakk/dusjstol/badekarsete
 • toalettstol/toalettforhøyer

 

Varig lån:

Hvis ditt behov for hjelpemidler er varig (over to år), bistår vi deg med å kontakte riktig instans, som sammen med deg kan gjøre en vurdering av ditt behov og hjelpe deg med søknad til NAV hjelpemiddelsentral. Utstyr du har fått låne permanent fra NAV hjelpemiddelsentral hjelper vi deg med å montere og vedlikeholde. Dersom du ikke lengre har behov for hjelpemidler du har fått låne fra NAV hjelpemiddelsentral, skal disse returneres via kommunes hjelpemiddeltjeneste.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi er tilgjengelige .
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi tar kontakt med bruker for avtale om utlevering av hjelpemidler og

montering av trygghetsalarm og nøkkelboks.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt med hjelpemiddeltjenesten ved behov for å låne hjelpemidler fra det kommunale lageret.
 • Du tar kontakt dersom du opplever feil eller trenger vedlikehold av lånte hjelpemidler.
 • Du er hjemme til avtalt tidspunkt for utlevering av hjelpemidler.
 • Du ringer og gjør avtale om tidspunkt for henting av hjelpemidler.
 • Du tar godt vare på lånte hjelpemidler og leverer de tilbake til hjelpemiddeltjenesten når ditt behov opphører.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av NAV hjelpemiddelsentral.

Kommunen dekker utlån ved kortere behov. Depositum/leie kan kreves.

 

Ved akutt behov for å låne hjelpemidler, kan det tas direkte kontakt med den kommunale hjelpemiddeltjenesten. Ved behov for hjelpemidler kan annet helsepersonell i kommunen eller ved UNN Harstad bistå ved formidling av kontakt med hjelpemiddeltjenesten.

 

Ved varig behov for hjelpemidler (over to år), skal det søkes til NAV hjelpemiddelsentral. En slik søknad bør være begrunnet av helsepersonell.  Det anbefales å ta kontakt med kommunal ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjenesten eller annet helsepersonell for bistand.

2.15.1 Synskontakt

Tjenestebeskrivelse 

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt syn, kan du ha rett til synshjelpemidler. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

 

§  få løst praktiske problemer i dagliglivet

§  fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling

§  bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

 

I Harstad kommune er det etablert synskontakt i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral.

Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.

 

Synskontakten kan bistå med:

 • råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • å kartlegge behov i brukeren sitt nærmiljø
 • å øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • å henvise til rett fagperson.
 • tett samarbeid med lokale fagpersoner som optiker, øyelege
 • utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • hjelp med søknadsprosessen
 • opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • oppfølging ved hjemmebesøk

Målgruppe 

Alle med alvorlig synsnedsettelse med behov for tilrettelegging, som bor i Harstad kommune.

Kriterier/vilkår for tildeling

For å få synshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral stiller folketrygdloven noen krav som må være oppfylt. Det primære kravet er at synet er varig og vesentlig svekket. I forbindelse med søknad om synshjelpemidler kreves derfor dokumentasjon fra øyelege. Les mer om synshjelpemidler her:

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/syn.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi tilbyr ventetid som ikke overstiger den frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi tar direkte kontakt med bruker/brukers kontaktperson, for avtale.

Hva vi forventer av deg

 • Du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du er motivert og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Kontakt oppnås gjennom å henvende seg direkte til kommunens synskontakt på tlf.: 90 10 26 27.

Tilbudet er gratis og krever ingen søknad.

2.16 Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker livsstilsendring. Tjenesten gis gjennom

individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Tjenestetilbudet har gjennom tverrfaglig samarbeid et mål om å gi brukere nødvendige verktøy på vei mot en selvstendig hverdag.

Tjenesten omfatter helsefremmende og forebyggende virksomhet og skal blant annet tilby:

 • kartlegging
 • individuelt tilpasset oppfølging
 • gruppetrening
 • kostholdsveiledning
 • søvnveiledning
 • hjelp og støtte til tobakkavvenning
 • kurs og temaundervisning tilpasset tjenestemottaker
 • introduksjon til et aktivt friluftsliv
 • sosiale møteplasser og nettverksbygging
 • informasjon om, og støtte til deltakelse i andre aktuelle tilbud
 • veiledning, informasjonsutveksling og kompetanseheving internt i egen organisasjon og til

eksterne samarbeidspartnere

Formål

Formålet er å hjelpe og støtte deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og/eller tobakk.

Målgruppe 

Primært voksne med behov for hjelp og støtte til livsstilsendring.

Kriterier/vilkår for tildeling

Egen samtykkeerklæring og behandling av personvernopplysninger skal undertegnes av alle

deltakere før oppstart.

Det stilles krav om at aktuelle deltakere møter til forhåndsavtalt oppstartsamtale.

Personer som ikke anses egnet eller mottakelig for tilbudet, skal informeres om andre aktuelle tilbud

eller vises tilbake til fastlege for videre oppfølging.

Frisklivssentralens fysiske aktivitetstilbud krever at deltakeren må kunne gå i 15-20 minutter.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi gir relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen føres i journal.
 • Dersom det anses som hensiktsmessig og nødvendig å utveksle opplysninger med

samarbeidspartnere, utover det som er beskrevet i samtykkeskjema, skal særskilt samtykke

fra deltaker innhentes og begrunnes.

 • Vi gir tilbud om individuell samtale til alle som ønsker det, og innen rimelig tid etter første kontakt.
 • Vi gir en faglig vurdering av hver enkelt deltaker og tilbudet som gis skal være i samsvar

med deltakerens mål, ønsker og helsemessige forutsetninger. Vurderes det at våre tilbud

ikke samsvarer med deltakerens problemstilling, skal deltaker få snarlig tilbakemelding og

eventuelt vises tilbake til fastlege.

 • Første seks måneder kan alle frisklivssentralens individuelle og gruppebaserte tilbud benyttes.

Første deltakerår er personen prioritert til nye kurs- og gruppeaktiviteter med begrenset kapasitet.

 • Deltakere som har hatt opphold i sin deltakelse, regnes som ny deltaker dersom oppholdet

har hatt en varighet på minimum 2 år. Ved kortere opphold vil total deltakerperiode ligge til

grunn for prioriteringer.

 • Vurdering opp mot målsetning etter tre måneders deltakelse.
 • Deltakere skal kontinuerlig og især etter ett års deltakelse i Frisklivssentralen motiveres og

støttes til å utforske andre tjenestetilbud med mål om å vedlikeholde oppnådd livsstilsendring.

 • Vi jobber aktivt for å introdusere deltakere for alternative aktivitetstilbud med tanke

på økt egenaktivitet og som en naturlig progresjon i endringsprosessen på veien mot en

selvstendig hverdag.

Hva vi forventer av deg

 • Du kan selv ta kontakt ved ønske om å benytte våre tjenester.
 • Du gir beskjed dersom din avtale ikke kan overholdes, og er selv ansvarlig for å avtale

ny tid.

 • Du gir tilbakemelding dersom du opplever kritikkverdige forhold, eller ønsker å avslutte

din deltakelse.

 • Du respekterer andre deltakere og deres utfordringer og bidrar til å skape en motiverende

og positiv stemning på våre gruppeaktiviteter.

 • Du er motivert for deltakelse og tar ansvar for egen endringsprosess.

Praktisk opplysninger

Aktuelle deltakere kan bli henvist fra helsepersonell, NAV eller arbeidsgiver. Henvisningen sendes

skriftlig eller gis per telefon til frisklivssentralen etter samtykke.

Personer som ønsker deltakelse kan selv ta kontakt via telefon, epost eller ved å benytte elektronisk

interesseskjema på kommunens hjemmeside.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 90 18 86 34 (ikke sms) Epost: frisklivssentralen@harstad.kommune.no.

 

Pris for tjenesten:

Deltakelse i Frisklivssentralen har en egenandel på 300 kr for en periode á tre måneder. Innbetalingen

skjer via faktura. Det tas ikke betalt for oppstartssamtale.

Individuell oppfølging kan fakturers med egen takst, men skal ikke overstige prisen for normal deltakelse. Kursavgift for andre enn våre tjenestemottakere fastsettes i forkant av hvert kurs og opplyses i invitasjonen.

2.17 Kommunepsykologene

Tjenestebeskrivelse 

System- og forebyggende arbeid

Rådgivende funksjon, samt veiledning og undervisning.

Formål

Kommunepsykologene skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljøet. Målet med den kommunale psykologtjenesten er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet. Kommunepsykologene deltar i plan- og utviklingsarbeid.

Målgruppe 

Innbyggere som har behov for bistand fra kommunepsykolog.

Praktisk opplysninger

Kommunepsykologene er en del av Heggen helsesenter og er samlokalisert med legesenteret. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon:

Heggen legesenter

Postmottak 9479 Harstad

Telefon: 77027730

 

2.18 Rask psykisk helsehjelp

Tjenestebeskrivelse 

Rask psykisk helsehjelp Harstad (RPH) gir behandling for psykiske vansker basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Behandlingen skjer i tverrfaglige team og det er én psykolog tilknyttet teamet. Innledende kartleggingssamtale – avgjør hvilket omsorgsnivå pasienten starter på.

Tre omsorgsnivå:

 

 1. introkurs
 2. veiledet selvhjelp
 3. gruppetilbud

 

Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer til samarbeid med fastlegen din. Det er ikke anbefalt at du mottar lignende behandling samtidig fra en annen leverandør.

Formål

Gi hjelp uten lang ventetid, slik at psykiske vansker ikke utvikler seg. Behandlingen skal redusere symptomene, styrke funksjonen og øke livskvaliteten til deltagerne. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær.

Målgruppe 

Voksne over 18 år, med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Kriterier/vilkår for tildeling

Tilbudet er for voksne over 18 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Du må være innbygger i Harstad kommune for å motta tilbudet. Betaling for arbeidsbok til enkelte kurs kan forekomme.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi tilbyr kvalifisert og profesjonell hjelp.
 • Vi setter en felles agenda og har en plan for oppfølgingen.
 • Vi legger til rette for å motta tilbakemeldinger.

Hva vi forventer av deg

 • Du deltar aktivt.
 • Du viser egeninnsats mellom timene og gjennomføring av hjemmeoppgaver.
 • Du gir beskjed 24 timer før, dersom du ikke kan komme til avtalt tid.

Praktisk opplysninger

Ring Heggen legesenter på telefon 77 02 77 30, så vil du bli satt på ringeliste og vi kontakter deg så snart vi kan.

2.19 Tidlig innsats

Tjenestebeskrivelse

Tidlig innsats er et forebyggende rehabiliteringstilbud til deg som fortsatt klarer deg ganske godt selv, men som opplever en endring i funksjonsnivå; og ser behov for å søke eller vurderer å søke enkle tjenester som for eksempel; trygghetsalarm, matombringing, enkle ganghjelpemidler eller bistand til renhold og lignende.

Sammen med deg, er det kommunens innsatsteam, hverdagsmestring, som vurderer om tidlig innsats kan være aktuelt rehabiliteringstiltak for å forebygge/gjenvinne tapt funksjon. 

Målgruppe

 • Voksne over 65 år som søker, eller vurderer å søke, om enkle tjenester for første gang.
 • Du som klarer mye selv, men ønsker å klare deg selv bedre på noen områder.
 • Du som ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.
 • Du som bor i eget hjem og fortsatt ønsker å klare deg mest mulig selvstendig.

Kriterier/vilkår for tildeling

Alle voksne over 65 år som søker om enkle helse- og omsorgstjenester for første gang, vil bli vurdert opp mot tidlig innsats som aktuell tjeneste, og tilbys kartlegging.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi iverksetter tjeneste innenfor frist som er satt jf. Tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar direkte kontakt med deg for avtale.
 • Vi gir beskjed dersom avtalen må avlyses og tilbyr ny avtale.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
 • Du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time og du er selv ansvarlig for å avtale en ny time.
 • Du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk informasjon

Tjenesten tidlig innsats er gratis, men det kan påfalle kostnader i forbindelse med andre tjenester som evt kombineres med tidlig innsats.

3.1 Oppfølging av kreftpasienter/kreftkoordinator

Tjenestebeskrivelse 

Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Gir råd og veiledning til de som har, eller har hatt kreft, og til deres pårørende. 

Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen.

Samarbeider med fastleger, utøvende enheter, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager m.fl.

Bidrar til oppfølging av barn og unge som pårørende.

Formål

Kreftkoordinators funksjon og ansvarsområde er å koordinere tjenester på best mulig måte for kreftpasienter og deres pårørende.

Målgruppe 

Kreftpasienter som har kreft og deres pårørende.

Kriterier for tildeling

Lavterskeltilbud. Det trengs ingen søknad eller henvisning. Hvem som helst kan ta kontakt.  Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.  Tjenesten er gratis.

3.2 Utredning og oppfølging av personer med demens (hukommelsesteamet)

Tjenestebeskrivelse 

Bistår fastlege i forbindelse med kartlegging og utredning av demens diagnose.

Kartlegger hjelpebehov til personer med kognitiv svikt og demens.

Gir råd og veiledning knyttet til demens, oppfølging og behandling til brukere og pårørende.

Gir undervisning og veiledning til kommunens tjenesteytere.

Tett samarbeid med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester, spesialisthelsetjeneste.

Informasjonsdeling og kunnskapsoverføring om demenssykdom til innbyggere.

Formål

Sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe 

Personer med demens og deres pårørende.

Kriterier/vilkår for tildeling

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud og tjenesten er gratis.

Hva du kan forvente av oss

Vi kan treffes på telefon: 98058391.

Vi har kompetanse om hvordan det er å leve med demens og å være pårørende.

Vi bistår familien med kartlegging av hjemmesituasjon og kan veilede i forhold til søknad av øvrige helsetjenester.

3.3 Miljørettet helsevern

Tjenestebeskrivelse 

Miljørettet helsevern omfatter alle de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på folks helse. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Målgruppe 

Virkeområde for tjenesten er private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I særlige tilfeller kan avdelingen bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i boliger som er utleid.

 

Private og offentlige virksomheter dekker i denne sammenheng barnehager og skoler hvor det er en egen forskrift som regulerer barnas arbeidsforhold. Videre omfattes blant annet avløpsanlegg, bygge- og anleggsplasser, enkeltarrangementer, forsamlingsplasser hvor allmennheten har adgang, idretts-, fritids,- og underholdningsanlegg, institusjoner og internater, kontorer, leir- og campingplasser, lokaler til helsemessig behandling, lokaler til undervisning, produksjonsbedrifter, renovasjonsvirksomheter, serveringssteder, servicebedrifter, skytebaner, husdyrhold i tettbygd strøk, transportmidler, veger, havner, utslipp fra fritidsbebyggelse, og virksomheter med kjøletårn og lignende. Tilsyn med kommersielle solarier.

Kriterier/vilkår for veiledning og bistand

For at miljørettet helsevern skal komme til anvendelse må det foreligge helseulemper eller fare for helseskade for brukere /publikum i lokalitetene eller området. For ansatte i en virksomhet gjelder arbeidsmiljøloven.

Hva du kan forvente av oss

Arbeidet med miljørettet helsevern skal bidra til at helsehensyn ivaretas i planlegging, og samarbeide med alle sektorer i samfunnet som er av betydning for folkehelsen.

 

Tjenesten har ansvar for å saksbehandle klager som gjelder forhold som direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen til kommunens innbyggere. Tjenesten kan gi pålegg om utbedring av helseskadelige forhold, og i verste fall ilegge tvangsmulkt om forholdet ikke utbedres.

Miljørettet helsevern har i tillegg følgende oppgaver:

 

 • tilsyn med, badeanlegg, hudpleiesalonger, solarier, skoler, barnehager, serveringssteder og lignende
 • godkjenning av skoler, barnehager og hygienevirksomheter.
 • råd og veiledning
 • ulykkesforebygging og sikkerhet (blant annet Trygge lokalsamfunn).
 • medvirkning i plansaker
 • utstedelse av hygienesertifikat for skip

Praktisk opplysninger

Miljørettet helsevern er et gratis tilbud. Hygienesertifikater betales etter egne satser.

Miljørettet helsevern samarbeider med alle kommunale tjenesteenheter og private organisasjoner innen samme fagområde/interesseområde, blant annet miljørådgiver ved økonomi- og utviklingsenheten i Harstad kommune, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

4.1. Akutt kommunal døgnplass (KAD)

Tjenestebeskrivelse 

Akutt kommunalt døgntilbud gis som et institusjonstilbud på Helsehuset.

Tilbudet skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelige hjelp-innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet skal ikke erstatte allerede innvilgede helse- og omsorgstjenester.

Formål

Formålet med KAD er å ivareta helse og omsorgstjenestelovens krav i § 3-5 om at kommunen skal sørge for et tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for øyeblikkelig hjelp.

Plikten gjelder kun til innbyggere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Målgruppe 

 • Pasienter med mange sykehusinnleggelser som følge av kronisk residiverende lidelser som KOLS, hjertesvikt, astma og vanskelig regulerbar diabetes.
 • Pasienter med akutt funksjonstap som følge av infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller annen mindre infeksjon som lar seg behandle med enkel antibiotikabehandling.
 • Pasienter med akutt funksjonstap som følge av fall der brudd er utelukket, dehydrering, ernæringssvikt som krever akutte tiltak, sosiale årsaker der hjemmesituasjonen er blitt akutt vanskelig som følge av sykdom/fravær av omsorgsperson.
 • Tilbudet er for innbyggere over 18 år med avklart somatisk-, psykisk eller rusproblematikk.
 • Tilbudet er også for pasienter med lett til moderat rusavhengighetslidelse og /eller psykiske lidelse med avklart tilstand/diagnose som får en akutt forverring eller tilbakefall av sin kjente lidelse.
 • Pasienter med suicidalfare, selvskadende atferd, behov for skjerming eller tvangstiltak skal ikke legges til KAD.

Kriterier/vilkår for tildeling

Tilbudet er gratis.

Det gjøres en individuell vurdering ved hver innleggelse om vilkår om øyeblikkelig hjelp er til stede.

Det er kun fastlege og legevaktslege som kan legge inn pasienter på KAD, basert på følgende kriterier:

 

 • Pasienten kan diagnostiseres med vanlige allmennmedisinske metoder og hjelpemidler, samt at pasienten vurderes som stabil med liten risiko for uventet livstruende forverring.
 • Pasient med påtrengende behov for hjelp i institusjon, der videre utredning i spesialisthelsetjenesten ikke vurderes som nødvendig.
 • Pasienten skal være tilsett av lege i forkant av innleggelse, som skal ha tatt stilling til overnevnte.
 • Pasienten skal være medisinsk avklart, og det skal medfølge oppdaterte mediske opplysninger, medikamentliste, tentativ diagnose og behandlingsplan for forsvarlig ivaretakelse.

4.2 Fysioterapi

Tjenestebeskrivelse 

 

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen, eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

 

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • undersøkelser
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • rehabilitering
 • gruppetrening

Formål

Fysioterapitjenesten skal bistå deg slik at du oppnår best mulig funksjon i forhold til dine muligheter etter sykdom, skade eller medfødte lidelser.

Fysioterapitjenesten skal bidra til at du får informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta vare på din helse.

Målgruppe 

Personer med behov for behandling, veiledning og opptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.

Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning, med behov for tverrfaglig rehabilitering.

Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for fysioterapi.
 • Barn og unge, evt. deres pårørende kan henvende seg til helsestasjonen og skolehelsetjenesten for vurdering og henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vil da gjøre en vurdering for å finne ut hvilken oppfølging som er aktuell for deg. 
 • Tjenesten kan mottas uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon.
 • Hjemmeboende kan få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å oppsøke et fysikalsk institutt.
 • Intensiteten og varigheten av den fysikalske behandlingen vil i hvert enkelt tilfelle vurderes av behandlende terapeut.
 • Personer med kroniske sykdommer/tilstander i stabil fase, må måtte regne med opphold mellom behandlingsperioder.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi iverksetter tjeneste innenfor frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar direkte kontakt med deg for avtale.
 • Vi gir beskjed dersom avtale må avlyses og tilbyr ny avtale.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
 • Du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time. Du er selv ansvarlig for å avbestille eventuelle pasientreiser og avtale en ny time.
 • Du er motivert for behandling, og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Det er faste takster for egenandel for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 1, som i 2022 er 2921 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

 • barn under 16 år
 • personer med godkjent yrkesskade
 • personer med opphold på kommunal helseinstitusjon

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

4.3 Ergoterapi

Tjenestebeskrivelse 

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet, og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid.

 

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapi innebærer blant annet:

§  kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/ arbeidsvaner

§  formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon

§  tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass

§  bidra med forslag og retningslinjer med tanke på til universell utforming

§  veilede, informere og undervise

§  trening/tilpasning av daglige gjøremål eller andre ferdigheter

§  tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og institusjon

§  veiledning, informasjon og undervisning

§  tilrettelegging og endring av bolig og/eller boligplanlegging

Formål

Ergoterapi har til hensikt å hjelpe mennesker til å fungere mest mulig selvstendig i hverdagen, til tross for utfordringer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Målgruppe 

Personer i alle aldre og livsfaser som har vansker med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemning, sykdom eller skade.

Hva du kan forventer av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi iverksetter tjeneste innenfor frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar direkte kontakt med deg for avtale.
 • Vi gir beskjed dersom avtale må avlyses og tilbyr ny avtale.

Hva forventer vi av deg

 • Du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
 • Du møter til avtalt tid, eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time, og du er selv ansvarlig for å avtale en ny time.
 • Du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Kriterier for tildeling

Alle som henvender seg til ergoterapitjenesten vil få en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.

Tjenesten er gratis.

4.4 Logopedi

Tjenestebeskrivelse 

Logopedi for voksne er et tilbud i regi av kommunehelsetjenesten til innbyggere over 18 år, som av helsemessige årsaker har utfordringer med språkfunksjonen. Logopedi er en del av det tverrfaglige arbeidet innen habilitering og rehabilitering.

Logopedi innebærer blant annet:

 • utrede, diagnostisere og behandle mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker
 • rådgivning, veiledning og undervisning
 • gruppebehandling for diagnosespesifikke grupper

Formål

Styrke den enkeltes muligheter for å opprettholde, eller få tilbake tapt språkfunksjon.

Målgruppe 

Voksne personer som grunnet sykdom eller skade har:

 • afasi
 • taleflytvansker (stamming, løpsk tale)
 • stemmevansker (før behandling av stemmevansker skal ære/nese/hals undersøkelse være gjennomført)
 • språklige kommunikasjonsvansker (kommunikasjonshjelpemidler)

Kriterier/vilkår for tildeling

Alle som henvender seg til logopedtjenesten vil få en faglig vurdering av behovet for logopedi.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi iverksetter tjeneste innenfor frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi, sammen med deg evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar direkte kontakt med deg for avtale.
 • Vi gir beskjed dersom avtale må avlyses og tilbyr ny avtale.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
 • Du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time og du er selv ansvarlig for å avtale en ny time.
 • Du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Logopedi er en gratis tjeneste.

Tjenesten ytes der du oppholder deg, også på institusjon. Deler av oppfølgingen kan ytes fra tjenestens egne lokaler.

Telefon: 48 00 29 73, e-post: birgitta.munkebye@harstad.kommune.no

5.1 Helsetjenester i hjemmet

Tjenestebeskrivelse 

Hjemmesykepleier gis med bakgrunn i nødvendig helsehjelp.

Tjenesten kan omfatte:

 • psykisk-/fysisk helsehjelp/ rus og psykisk helsehjelp
 • rusmestring, henvisning rusbehandling
 • motivasjon, opplæring og veiledning for egenomsorg og egenmestring
 • bistand til administrering av legemidler
 • bistand/hjelp til personlig hygiene
 • pleie, omsorg og behandling
 • hjelp til stell og pleie av alvorlig syke og døende. Støtte og veiledning til deres pårørende

 

Hjemmesykepleie utføres av helsepersonell, og er en døgnbasert tjeneste.

Tjenesten omfatter ikke:

 • personer som uten større problemer kan få utført tjenesten ved legekontor; eks sårskift, injeksjoner.
 • følgetjeneste til lege/tannlege
 • følge til spesialisthelsetjenesten
 • medikamentadministrering til de som kan benytte multidose fra apotek

I forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner.

Formål

Bidra til egenmestring og selvstendighet ut ifra egne forutsetninger. Forebygging og redusering av ytterligere forverring av funksjonsnivå og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i eget hjem.

Målgruppe 

Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Harstad kommune og som på grunn av helsesvikt trenger behandling, helse - og omsorgshjelp, både av fysisk og psykisk art.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi fatter vedtak på bakgrunn av individuelle helsefaglige vurderinger.
 • Vi tar så langt som mulig brukerne/pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon.
 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig også om andre typer relevante tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved større endringer på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av deg

 • Du deltar aktivt i planleggingen og vurdering av tjenesten.
 • Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
 • Du kan ikke gi større pengebeløp eller gaver til tjenesteyter.
 • Du gir beskjed når du reiser bort, eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du er forberedt på at nøkkelboks må monteres dersom du ikke kan låse opp selv. Eventuelt må du innhente huseiers tillatelse.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er tjenesteyters arbeidsplass, og det må tilrettelegges deretter.
 • Du er forberedt på at ansatte kan forlate hjemmet, dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke.
 • Ved opphør av tjenesten på over 60 dager, evalueres/avsluttes vedtaket. Tjenesten kan søkes på nytt. Tjenesten er gratis.

Praktiske opplysninger

Informasjonsbrosjyre for hjemmetjenesten.

5.2. Praksis bistand (hjemmehjelp/praktisk personlig assistanse)

Tjenestebeskrivelse 

Tjenesten kan gis i form av hjemmehjelp (betalingstjeneste):

 • Renhold i rom som er i daglig bruk.
 • Skifte av sengetøy og vask av klær etter behov.
 • Bistand til tilberedning av tørrmat og middag.

Tjenesten kan gis i form av praktisk personlig assistanse (Tjenesten er gratis):

 • Personrettet assistanse til eksempelvis dusj, påkledning og forflytning.
 • Opplæring i hverdagslige oppgaver, både for å bli selvhjulpen og for å vedlikeholde dine evner.

Bruker er selv ansvarlig for:

 • hovedrengjøring/rundvask
 • forflytte møbler/store tepper
 • rydding/rengjøring etter besøkende eller andre medlemmer i huset
 • rengjøringsarbeid etter håndverkere
 • stell av hage eller blomsterbed
 • snørydding, vedbæring
 • tepperengjøring utover støvsuging
 • pussing av sølvtøy, kobber
 • skifte av gardiner, vindusvask
 • pass og stell av barn

Det gis ikke praktisk bistand når du er bortreist, eller har besøk.

I forbindelse med helligdager og ferieavvikling kan det bli avvik fra faste rutiner.

Før du blir tildelt hjemmehjelp, skal det vurderes om det finnes mulige hjelpemidler som kan være til hjelp.

Formål

Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen.

 • Motivering/opplæring til egenomsorg og dagliglivets gjøremål

Målgruppe 

 • Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Harstad kommune.
 • Du som ikke kan ta omsorg for deg selv, eller som er helt avhengig av praktisk

eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket.
 • Vi tar så langt som mulig brukerne/pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon, og brukernes ønsker skal i størst mulig grad etterkommes.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av deg

 • Du deltar aktivt i planleggingen og vurdering av tjenesten.
 • Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
 • Du kan ikke gi større pengebeløp eller gaver.
 • Du gir beskjed når du reiser bort, eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du eller dine nærmeste pårørende/verge/fullmektig må selv ta ansvar for alle dine økonomiske forhold.
 • Du er forberedt på at nøkkelboks må monteres dersom du ikke kan låse opp selv. Du må eventuelt innhente huseiers tillatelse.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter.
 • Du er forberedt på å ta imot og installere nødvendige hjelpemidler, samt sørge for at rengjøringsmateriell som moppeutstyr, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden.
 • Du er forberedt på at ansatte kan forlate hjemmet, dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi kan varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.
 • Du gir beskjed til kontoret som administrerer hjelpen dersom du ikke kan ta imot tjenesten etter inngått avtale. Fravær som ikke er varslet, vil bli fakturert som gjennomført tjeneste.
 • Ved opphør av tjenesten over 60 dager vil vedtaket evalueres/avsluttes, og tjenesten kan søkes på nytt.

Praktisk opplysninger

Tjenesten er en betalingsordning med månedsabonnement, jf. Betalingsregulativet

Fritak for betaling gjelder ved bortfall av tjenesten for tjenesteyter.

5.3 Middag til hjemmeboende

Tjenestebeskrivelse 

Tjenesten skal forebygge feilernæring og kompensere for nedsatt funksjon til å lage middag. Middag, hovedrett m/dessert, etter meny/bestilling. Det tilbys hel og halv porsjon. Maten leveres kald fra felleskjøkkenet to ganger i uka. Ved behov for hjelp til oppvarming/bestilling kan det søkes om praktisk bistand.

Målgruppe 

Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Harstad kommune.

Du som ikke selv kan lage middag.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan nærmeste pårørende, verge/fullmektig søke for deg.
 • Du må legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi hjelpen.

Hva du kan forvente av oss

 • Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.
 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket.
 • Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi endrer tjenesten kun i samråd med deg.

Hva vi forventer av deg

 • Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du har mikrobølgeovn eller combidamper.
 • Du er forberedt på at nøkkelboks må monteres, dersom du ikke kan låse opp selv. Du må eventuelt innhente huseiers tillatelse.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

 Faste priser, som justeres årlig for hel, halv porsjon m/dessert samt distribusjon. Link

5.4 Velferdsteknologi inkludert trygghetsalarm

Tjenestebeskrivelse 

Harstad kommune ønsker å legge til rette for at flere bruker velferdsteknologi, slik at innbyggere får større mulighet for å mestre hverdagen i eget hjem, og økt selvstendighet. I ny modell for tildeling av helse- og omsorgstjenester skal behovet for velferdsteknologi kartlegges før vedtak på tjenester innvilges; dette for å se om tilbudet kan utsette behov for praktisk bistand og andre helse- og omsorgstjenester. Tilbudet kan gi mer frihet i hverdagen til innbyggere og virke avlastende ovenfor pårørende.

 

Velferdsteknologi kan defineres som teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, og muliggjøre aktivitet. Velferdsteknologi er ikke en tjeneste i seg selv, men ses på som et tiltak innenfor det totale tilbudet som ytes.

 

Eksempel på slik velferdsteknologisk hjelpemidler er trygghetsalarm (mobil eller i bolig), trygghetssensorer, digitalt tilsyn og medisineringstjeneste.  Trygghetsalarm er en teknisk innretning som er avhengig av telefon. (IP-telefon kan benyttes, men anbefales ikke på grunn av manglende stabilitet/sikkerhet). Den er knyttet opp imot AMK-sentralen, som kommuniserer med hjemmesykepleien i forbindelse med behov for utrykning. Pasienten kan også kommunisere med AMK ved bruk av alarmen.

Formål

Innlemme velferdsteknologi som en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene, for å sikre mest mulig egenmestring hos innbyggere og bidra til en effektiv og god ressursutnyttelse.

Målgruppe 

De som bor i Harstad kommune og som:

 • er hjemmeboende med sykdom og/eller funksjonshemning som har behov for rask tilgang på fysisk/psykisk helsehjelp
 • trenger trygghetssensorer eller digitale tilsyn for å forebygge skade og sikre rask varsling
 • kan ivareta daglige aktiviteter selv, ved hjelp av velferdsteknologi

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må være fysisk i stand til å utløse alarmen og kunne forstå bruken av den.
 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan du få bistand fra nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
 • Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i lov om helsetjenesten i kommunen, §§ 2-1 og 1-3, hjemmesykepleie og forvaltningslovens § 2.6
 • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes og at alarmen installeres og at nøkkelboks. monteres og brukes. Jf. Informasjon om trygghetsalarm nøkkelboks.
 • Du må legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi hjelpen jf.

infobrosjyren Arbeid i andres hjem og lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven).

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten slik den kommer frem i vedtaket.
 • Vi ivaretar jevnlig kontroll av velferdsteknologien som er montert hos deg.
 • Vi gir hjelp til å montere, batteriskift, service og oppkobling.
 • Vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi gir deg opplæring og veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi legitimerer oss når vi er på besøk hos deg.

Hva vi forventer av deg

 • Du kun benytter alarmen i situasjoner som kan regnes som akutt behov for helsehjelp. Alarmen kan inndras ved misbruk.
 • Du gir beskjed dersom det er utfordringer og feil med teknologien, eller behovet har endret seg.
 • Du er forberedt på at nøkkelboks må monteres ved behov for trygghetsalarm, eventuelt må du innhente huseiers tillatelse, og at du ordner ekstra husnøkkel til denne.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må

tilrettelegges deretter, jf. infobrosjyre.

 • Du er forberedt på at ansatte kan forlate hjemmet, dersom det erfares rusmiddelbruk,

trusler, eller vold. Politiet varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.

 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk opplysninger

Pris for tjenesten:

Det er en årsavgift på tjenesten. Prisen justeres årlig. Se egen prisliste.

Trygghetsalarm er en kommunal eiendom og er en betalingstjeneste. Alarmen skal leveres tilbake når behovet er opphørt. Det er installasjonsgebyr ved montering av trygghetsalarm.

Installasjonsgebyr skal dekke:

 • kartlegging av type telefonlinje
 • bistand ved ev. skifte av linjetype
 • programmering av alarmapparat
 • montering av nøkkelboks
 • kontrollere at nøkkel passer i ytterdør
 • montering av alarmapparat
 • veiledning og opplæring i bruk av alarm
 • testing av alarm mot AMK
 • sjekk av røykvarsler/bytte av batter
 • veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten.

Du, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig kan henvende seg til avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester for å søke om trygghetsalarm.

Du kan få tilsendt søknadsskjema, og en saksbehandler/vurderingsteam tar kontakt for å avtale hjemmebesøk. Hjemmetjenesten eller kommunens servicetorg kan hjelpe deg å fylle ut søknaden dersom du har behov for det.

5.5 Støttekontakt

Tjenestebeskrivelse 

En støttekontakt gir assistanse og oppfølging gjennom ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten engasjeres som oppdragstaker av Harstad kommune. Støttekontakten trenger vanligvis ingen formell utdanning. Som hovedregel vil ikke nære pårørende bli gitt oppdrag som støttekontakt.

Oppdraget utføres etter vedtak. Hjelpen tilpasses den enkelte brukers interesser og behov, og kan organiseres enkeltvis eller gruppevis.

Formål

 • Å bidra til en trygg og meningsfull fritid.
 • Å forebygge ensomhet og innaktivitet.

Målgruppe 

Innbyggere som har behov for tjenesten.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Tjenestemottaker må ha behov for bistand for å kunne delta i sosiale aktiviteter.
 • Ordningen skal ikke innvilges på grunn av avlastningsbehov hos pårørende.
 • Støttekontakt innvilges ikke som helsehjelp og praktisk bistand for oppgaver i hjemmet.
 • Du må selv søke på tjenesten.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi ivaretar tjenesten slik den er beskrevet i vedtaket, og gir deg beskjed dersom vi av ulike grunner ikke er i stand til å yte tjenesten.
 • Vi gir deg beskjed dersom du blir stående på venteliste etter at tjenesten er innvilget.

Hva vi forventer av deg

 • Du er med på å definere dine egne behov, slik at tjenesten blir best mulig, samt at du deltar i evaluering av tjenesten.
 • Du kan ikke gi større pengebeløp eller gaver.
 • Du gir beskjed når du reiser bort, eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du søker om ledsagerbevis.

Praktisk opplysninger

Tjenesten er gratis. Du må selv dekke utgifter til aktiviteter og til transport. Innvilget ledsagerbevis skal benyttes.

5.6 Omsorgsstønad

Tjenestebeskrivelse 

Omsorgsstønad er en økonomisk godtgjørelse til deg som over tid har et særlig tyngende omsorgsarbeid for et familiemedlem som bor hjemme og trenger mye tilsyn, pleie og omsorg.

Omsorgsstønad er et fast beløp du får hver måned som en godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie- og omsorg i hjemmet. Omsorgsstønaden er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

Formål

Å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med tyngende omsorgsarbeid.

Målgruppe 

Alle som har behov for tjenesten. Både den som yter og som mottar helse og omsorgstjenesten er part i saken og kan søke på tjenesten.

Kriterier/vilkår for tildeling

Omsorgsstønad er ikke en pliktmessig ytelse, og dette åpner for bruk av skjønn ved tildeling.

Momenter som tillegges vekt ved vurdering av omsorgsstønad:

Det forhold at omsorgsarbeidet er særlig tyngende er et viktig moment i vurderingen. I sosial- og helsedepartementets rundskriv om omsorgslønn (omsorgsstønad), I-42/98, er følgende momenter nevnt:

 

 • Om du arbeider mange timer pr måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Om omsorgsarbeidet er i perioder eller hele tiden.
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • Om søkeren har omsorgsplikt.
 • Om omsorgsarbeidet gis til flere enn én person.

 

Foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Ellers har ingen rettslig plikt til å ta på seg omsorgsarbeid for andre. Siden foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn, vil det bare være aktuelt med omsorgsstønad dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg.

 

Inntektstap, det vil si om omsorgsarbeidet fører til at søkeren må slutte i sitt vanlige arbeid, må arbeide mindre enn før, eller ikke kan begynne i en ordinær stilling er ikke et vilkår for å få omsorgsstønad. Kommunen skal ellers ikke ta hensyn til økonomien til søkeren i vurderingen av en søknad om omsorgsstønad. Kommunen skal heller ikke ta hensyn til økonomien til den som trenger omsorgen i vurderingen.

Enten søknaden gjelder omsorg for barn eller voksne, skal det foretas en helhetlig vurdering av hva som er den beste måten å gi nødvendig omsorg på.

 

Omfanget og utmålingen av omsorgsstønad

For personer som ikke har omsorgsplikt, vil dette være omsorgsarbeid som overstiger det som det er rimelig å forvente, mens det for foreldre til funksjonshemmede, mindreårige barn vil være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlige omsorgspliktoppgaver. Dersom det mottas hjelpestønad fra folketrygden til tilsyn og pleie, skal dette ses i sammenheng med omsorgsstønad, da hjelpestønad og omsorgsstønad gis for samme formål.

 

Dersom det ikke er søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie, og slik stønad synes aktuell, vil det bli stilt som vilkår at det fremmes søknad om dette, og hjelpestønaden skal benyttes først. Øvrige økonomiske forhold har ikke betydning for vurderingen av omsorgsstønad.

Praktisk opplysninger

Tjenesten er gratis for den hjelpetrengende.

Informasjon til omsorgsyter:

Feriepenger - Som oppdragstakere har omsorgsstønadsmottakere ikke rett til feriepenger etter ferieloven.

Godtgjøring - Omsorgsstønadsmottakere gis godtgjøring, som utbetales som assistentlønn etter ansiennitetsberegning.

Sykepenger - Omsorgsstønadsmottakere har rett til sykepenger fra folketrygden fra og med 17. sykedag, men har ikke rett til sykepenger fra kommunen.

 

Pensjonspoeng (omsorgspoeng)

Den som utfører omsorgsarbeid kan etter reglene i folketrygdloven §316, får 3,00 pensjonspoeng (omsorgspoeng) i folketrygden. Dette gjelder enten vedkommende får omsorgsstønad eller ikke. Disse 3,00 pensjonspoengene kommer ikke i tillegg til pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt, men skal sikre at de som i en periode har vært ute av arbeidslivet som følge av omsorgsoppgaver får pensjonspoeng.

Krav om omsorgspoeng skal settes fram for trygdekontoret (I-42/98).

 

Oppdragsavtale

Dersom tjenesten innvilges, utarbeides en oppdragsavtale mellom deg og kommunen, der det framgår hvilke oppgaver du har påtatt deg og hvilken stønad du mottar. Videre skal det fremgå hvem som er ansvarlig for å gi deg opplæring og veiledning. I de tilfeller omsorgsmottakeren mottar bistand fra andre, for eksempel omsorgsmottakeren er innlagt på sykehus eller mottar avlastning, utbetales ikke omsorgsstønad.

 

Varighet

Omsorgsstønad tildeles vanligvis for ett år av gangen, og evalueres etter behov - og minimum en gang i året. Dersom det oppstår endringer som medfører at behovet ikke lenger er til stede, eller at omsorgsyter ikke lenger er i stand til å yte omsorgen, vil omsorgsstønaden kunne bli avsluttet.

5.7 Dagaktivitetstilbud

Tjenestebeskrivelse 

Aktivitetene skal stimulere til å mestre dagliglivets funksjoner hos brukeren, og legge forholdene til rette slik at den kan bo hjemme så lenge som mulig.

Tjenesten kan tildeles en eller flere dager per uke. Aktiviteter er tilpasset den enkelte bruker og gruppens sammensetning.

Aktiviteter vi tilbyr:

 • baking og tilberede enkle måltider
 • tur til fots eller med bil
 • høytlesning fra dagens avis
 • sang og musikk
 • håndarbeid
 • spill-aktivitet inne og ute
 • kafebesøk
 • uteaktiviteter som samling ved bålpanna og hagearbeid

 

Dagaktivitetssentrene i Harstad kommune er lokalisert på Bergsodden sykehjem og på Stangnes sykehjem.

 • Bergsodden har åpent på dagtid mandag til fredag.
 • Stangnes har åpent på dagtid mandag, tirsdag og torsdag.

Formål

Formålet med tjenesten, er å bidra til en meningsfull hverdag.  Det er lagt vekt på livsglede og hva som er viktig for den enkelte, opplevelse av egenmestring, trygghet og sosialt samvær.

Målgruppe 

Hjemmeboende.

Kriterier for tildeling/vilkår

Tilbud til personer med demens/kognitiv svikt/under utredning for demenssykdom, samt andre hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne.

Hva du kan forvente av oss

Vi sammen med deg evaluerer tilbudet jevnlig og tilpasser den.

Hva vi forventer av deg

 • Du må kunne delta på aktiviteter på dagaktivitetstilbudet.
 • Du må kunne reise deg selv og gå korte strekninger.
 • Du melder ifra dersom behovet for tjenesten endres.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som tas med til dagsenteret, og tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Du gir tilbakemelding dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktiske opplysninger

 • Tjenesten tildeles hovedsakelig etter geografisk område.
 • Det vil ikke være mulighet for å oppbevare hjelpemidler på dagtilbudet.
 • Kommunen kan legge til rette for transportordning for brukere som ikke selv kan komme seg til/fra dagtilbudet. Tilbudet er begrenset i forhold til disponible biler og sjåførressurser. Kommunen vil gjøre fortløpende vurderinger av hvem som kan motta tjenesten. En forutsetning for transport, er at du kan komme deg inn/ut av bilen selv. Transporttilbudet er gratis.
 • Det tas egenandel for dagaktivitetstilbud. Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang per måned.
 • Dersom dagaktivitetstilbud innvilges som avlastningstiltak, kreves ikke egenbetaling for tjenesten.
 • I dagsenteret serveres det lunsj og kaffe.

5.7.1 Dagsenter SNO

Tjenestebeskrivelse 

Avdeling Kanebogmyra

Avdeling Kanebogmyra har 3 snoezelen-rom, hvite rom, multirom, spa-rom og eventyr-rom. Snoezelen er et sensorisk tilrettelagt miljø, som stimulerer våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd, lyseffekter, vibrasjon og følbare inntrykk. Snoezelen er ment å stimulere sanser som syn, hørsel, lukt, bevegelse og berøring, for å skape ro og/eller stimulere til nysgjerrighet.

Snoezelen betyr oversatt «snuse» og «døse». Å snuse er å bruke en eller flere sanser aktivt for å få informasjon om omverdenen. Å døse betyr å dempe noe av den sansepåvirkning som hjernen mer eller mindre konstant mottar.

I avdeling Kanebogmyra er det også muligheter for hobbyaktiviteter, lett matlaging, turgåing og deltagelse i Stangneshallen med diverse aktiviteter. De fleste av deltakerne her har med seg ledsager for å gjennomføre dagen sin.

 

Avdeling Gangsås

I avdeling Gangsås lages det mat for salg på fredagskafé og enkel catering. Det lages tennbriketter og oppgaver for serviceteamet utføres. Det er felles aktiviteter som trim, sang, musikk, maling, tegning, hobbyaktiviteter, drama, kunst, turer, deltagelse på fellesaktivitet i Stangneshallen. Det jobbes i store og i mindre grupper, alt etter hva den enkelte deltager har behov for. Mange av deltakerne her har behov for ro rundt seg, for å kunne gjennomføre aktiviteter og for egentrivsel.

 

Serviceteamet:

Deltakelse fra flere avdelinger ved dagsenter SNO, og utfører en rekke oppgaver: kjøring av avfall til HRS og hageavfall til deponiet på Åsegarden, henting av matvarer på Tine og Nortura og kjøring til Blåhuset. Tømmer søppelstativ i sentrum av Harstad, og tømmer søppelstativ på busstopp etter kommunal vei. Teamet kan også utføre enkel snørydding og litt plenklipping ved behov og tømme søppel ved helsehuset.

 

Novkollen:

Deltakerne kløyver og pakker og kjører ut ved, lager tennbriketter. Bordaktiviteter utføres når været tilsier det. Deltakerne gjør oppgaver med serviceteamet, som mathenting og tømming av søppel ved helsehuset. Oppgavene passer for den som liker å være ute og kose seg med det været som er den dagen.

Formål

Sikre at mennesker med utviklingshemming får mulighet til arbeid eller aktivitet ut fra

normaliseringsprinsippet. Normal døgnrytme, daglige rutiner, trivsel og positive

aktiviteter, bidra til økt livskvalitet og et sosialt verdig liv.

Målgruppe 

Mennesker med utviklingshemming og mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Kriterier for tildeling

Tilbud om dagsenter er ikke en tjeneste man har rettskrav på.

 • Yngre prioriteres foran eldre om plass på dagsenter.
 • I tilfeller der begge foreldrene jobber og hvor framtidig bolig ikke er klar, prioriteres søkere som bor hjemme hos sin familie.
 • Dagsenteret har ingen øvre aldersgrense.

5.8 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tjenestebeskrivelse 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv.

 

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere «praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt» på, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe 

 • Brukere under 67 år som har behov for praktisk og personlig bistand på 32 timer per uke eller mer og som selv kan ivareta arbeidslederrollen.
 • Brukere under 67 år med tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer kan også ha krav på tjenesten etter individuell vurdering.
 • Brukere over 67 år har ikke rett til BPA, men har rett til å få søknaden vurdert. Det avgjørende er om en BPA–ordning er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenesten på i det enkelte tilfelle.
 • Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren både ønsker og kan påta seg arbeidslederrollen. Dette innebærer at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte.
 • Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv ha søkt på tjenesten.
 • Du er primært selv i stand til å ivareta arbeidslederrollen. Herunder ligger kjennskap til og utøvelse av lovverk/retningslinjer vedrørende de forpliktelser/ansvar som ligger i det å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Se «Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse»

https://helsedirektoratet.no/Sider/Opplaringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA.aspx.

 • Der kriteriene for BPA er oppfylt, i henhold til lover og forskrifter, har brukeren rett til vedtak om BPA.
 • Før hjemmebesøk foretas av kartlegger, må veileder leses.
 • Assistent skal ikke utføre tjenesteoppgaver for brukerens familiemedlemmer.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi tar så langt som mulig brukerne/pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon.
 • Vi veileder deg, nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg/ pårørende/hjelpeverge/ fullmektig og fatter eventuelt nytt vedtak.

Hva vi forventer av deg

 • Du ivaretar arbeidslederrollen i henhold til lovverk, retningslinjer og ved kjennskap og bruk av «Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse».
 • Du må selv delta på kurs/opplæring i BPA når dette arrangeres. Opplæringen vil også gjelde for assistenter.
 • Du deltar aktivt i planleggingen og vurdering av tjenesten.
 • Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
 • Du respekterer at tjenesteyter ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du, eller dine nærmeste pårørende/hjelpeverge/fullmektig, må selv ta ansvar for alle dine økonomiske forhold.
 • Du er forberedt på at nøkkelboks må monteres dersom du ikke kan låse opp selv, evt. må du innhente huseiers tillatelse.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter.
 • Du er forberedt på å ta imot og installere nødvendige hjelpemidler, samt sørge for at rengjøringsmateriell som moppeutstyr, langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden.
 • Du er forberedt på at ansatte kan forlate hjemmet dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi kan varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.
 • Du gir tilbakemelding dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktiske opplysninger

Praktiske oppgaver som ivaretas i BPA-ordningen er betalingstjeneste.

Betalingsregulativet og vederlagsforskriften: Betalingsregulativet

5.9 Individuell plan /koordinator

Tjenestebeskrivelse 

individuell plan er en overordnet plan og et verktøy for samhandling mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. Det er en overordnet plan med utgangspunkt i dine mål som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva, og når det skal gjøres.  Den inkluderer ikke bare kommunale helse- og omsorgstjenester, men også andre involverte. Det kan for eksempel være NAV, skole/barnehage eller flyktningetjenesten.

 

Koordinator

Det tildeles en koordinator som skal sørge for koordinering av tjenester hos den enkelte pasient. Koordinatoren skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Pasienten kan framsette ønske om hvem som skal være koordinator. Koordinatoren kan tilbys selv om du ikke ønsker individuell plan.     

Formål

Individuell plan og koordinator er verktøy som skal bidra til brukermedvirkning, koordinerte tjenester og god samhandling.

Målgruppe 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til få utpekt en koordinator og utarbeidet en individuell plan, dersom de selv ønsker det. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester har det overordnede ansvaret for individuell plan/koordinator og for oppnevning av koordinator.
 • Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Hva du kan forvente av oss

 • Koordinatoren er tilgjengelig og videreformidler dine spørsmål og behov til rette instans.
 • Den individuelle planen oppdateres ved behov og etter avtale med deg. 

Hva vi forventer av deg

 • Du samtykker, slik at koordinatoren kan utveksle nødvendig informasjon til samarbeidende instanser.
 • Du selv bidrar til din individuelle plan. 
 • Du tar kontakt når du har behov for bistand.
 • Du deltar aktivt selv, eventuelt med støtte fra dine pårørende.

5.10 Korttids- og rehabiliteringsopphold ved Helsehuset

Tjenestebeskrivelse 

Avdelingen tilbyr to ulike typer tjenester:

 

Rehabilitering:

Tilbudet omfatter pasienter, som etter sykdom og/eller skade har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne. Pasienten og pårørende kan forvente målrettet tverrfaglig samarbeid, med utgangspunkt i den enkelte pasients livssituasjon og mål. Det forventes at pasienten er motivert for rehabilitering og aktiv i egen rehabiliteringsprosess. Målet er at pasienten skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet ellers.

 

Utredning/behandling:

Tilbudet omfatter alle pasienter med behov for medisinsk oppfølging/behandling, pleie og omsorg av en så omfattende karakter at pasienten har behov for et kortvarig heldøgns opphold. Tilbudet er ikke tilpasset pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller demens.

Formål

Formålet er at tjenesten skal bidra til økt selvstendighet og mestring.

Målgruppe 

Pasienter med behov og ønske om rehabilitering.

Pasienter med behov for utredning og behandling.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv søke på tjenesten. Dersom du ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke.
 • Du må, etter individuell vurdering, fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp for å få tildelt opphold.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.

Hva vi forventer av deg

 • Du setter deg inn i avdelingsbrosjyre – link
 • Du viser avhold fra bruk av alkohol og andre rusmidler under oppholdet.

Praktisk opplysninger

Pris for tjenesten: Egenandel; se prisliste. Ved mer enn 60 døgn er prisen som for langtidsopphold i institusjon. Se forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Se egen informasjonsbrosjyre

5.10.1 Korttidsopphold i institusjon

Tjenestebeskrivelse 

Tjenesten omfatter midlertidig/tidsbegrenset opphold.

 

Midlertidig/tidsbegrenset opphold gis til personer som:

 • I en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning av hjelpebehov og observasjon av tilstand, opptrening og/eller komme seg etter skade, samt oppfølging etter sykehusopphold.
 • Rehabilitering tilbys kun personer som er motivert og i stand til å delta aktivt i sin

rehabilitering. Det skal være et definert mål med oppholdet.

 • Har behov for lindrende behandling ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse skal gis i hjemmet.
 • Har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet.
 • Har en kjent demensdiagnose der det er behov for observasjon og vurdering av bistandsbehov.
 • Kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet.
 • Har omsorgsgivere med særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor tjenestemottakeren. Slike opphold gis som avlastning og er gratis.

 

Vi tilbyr i hovedsak enkeltrom, men ved midlertidig/tidsbegrenset opphold kan det unntaksvis tilbys opphold på dobbeltrom.

Formål

Gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Sikre at grunnleggende og psykososiale behov dekkes.

Tilrettelegge for hverdagsmestring.

Vedlikeholde og/eller forbedre fysiske, psykiske eller sosiale ferdigheter og bidra til

mestring av eget liv.

Målgruppe 

Personer som i en periode ikke får dekket sine behov gjennom andre helse- og omsorgstjenester i eget hjem.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv søke på tjenesten. Dersom du ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke.

Tjenesten tildeles uavhengig av alder ut fra en samlet vurdering av:

 • Din situasjon, egenvurdering og eventuelt pårørendes medvirkning.
 • Legeopplysninger.
 • Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:
  • Utskriving til hjemmet.
  • Overflytting til annen avdeling ved sykehjemmet.
  • Overflytting til annen mer egnet helseinstitusjon, på bakgrunn av endringer i helsetilstand og bistandsbehov

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar deg/pårørende med på beslutninger som berører deg og din livssituasjon.
 • Vi gir anledning til å bringe med egne private gjenstander, i den grad plassen tillater det.
 • Vi har kunnskap om, og jobber etter standard for livsgledehjem. Beskrivelse av sertifiseringsordning

Hva vi forventer av deg

 • Du tar med faste medisiner til midlertidig/tidsbegrenset opphold.
 • Du opplyser om hvem som er nærmeste pårørende eventuelt fullmektig/verge. Du avgjør selv hvor mye, og hvilken informasjon pårørende skal ha om deg og din situasjon.
 • Du selv, sammen med pårørende eller andre, ordner med følge til aktiviteter og tjenester utenfor sykehjemmet.
 • Du selv er ansvarlig for verdisaker og at disse er forsikret. Du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Du merker ditt private tøy.
 • Du er villig til å benytte tekniske hjelpemidler dersom det er nødvendig.
 • Du selv betaler for tjenester som frisør, fotpleie og behandling hos fastlege og egen privat tannlege.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.
 • Du/pårørende sørger for at du har nødvendig bekledning, sko og lignende, slik at du kan være ute i frisk luft ved behov for det.

Praktisk opplysninger

Informasjon om egenbetaling og pris for tjenesten finner du her.

5.11 Rehabilitering i hjemmet

Tjenestebeskrivelse

Rehabilitering i hjemmet er en tjeneste til deg over 18 år som har behov for tverrfaglig, spesialisert og planmessig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsfall.

Rehabiliteringen skjer i ditt hjem og nærmiljø, hvor du blir fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov trekkes også logoped inn i samarbeidet. I de tilfeller hvor du er i behov av samtidige pleie- og omsorgstjenester, er hjemmetjenesten en tett samarbeidspartner i din rehabiliteringsprosess. Hensikten med tjenesten er å oppnå best mulig funksjon, selvstendighet og kunne delta sosialt og i samfunnet ellers, basert på hva som er viktig for deg i ditt liv.

Tjenesten blir innvilget for en tidsavgrenset periode.

Målgruppe

 • Du som er over 18 år og oppholder deg i kommunen.
 • Du bor i eget hjem.
 • Du har behov for fagspesifikk og tverrfaglig rehabilitering, på grunn av fysisk sykdom, skade eller funksjonsfall.
 • Du er motivert og i stand til å sette deg egne mål.
 • Du er i stand til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Kriterier/vilkår for tildeling

De som søker eller henvises rehabilitering i hjemmet, vil få en faglig vurdering av behovet for tjenesten gjennom systematisk kartlegging, gjennomført som et samarbeid mellom deg og aktuelle tjenesteytere. Kartleggingen danner så grunnlag for en tverrfaglig konklusjon som vedtak om tjeneste baserer seg på.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi gir nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Vi iverksetter tjeneste innenfor frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar direkte kontakt med deg for avtale.
 • Vi gir beskjed dersom avtale må avlyses, og tilbyr ny avtale.

Hva vi forventer av deg

 • Du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester.
 • Du møter til avtalt tid eller er til stede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk.
 • Du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time, og du er selv ansvarlig for å avtale en ny time.
 • Du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

Praktisk informasjon

Tjenesten rehabilitering i hjemmet er gratis, men det kan påfalle kostnader i forbindelse med andre tjenester som evt kombineres med rehabilitering i hjemmet.

5.12 Omsorgsbolig

Tjenestebeskrivelse 

Omsorgsboliger er særskilt tilrettelagte boliger som kommunen har tilvisningsrett til.

Formål

Formålet med omsorgsbolig er å tilrettelegge for at den enkelte skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Målgruppe 

Personer som på grunn av helseutfordringer har behov for særskilt tilrettelagt bolig og/eller nærhet til kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Kriterier/vilkår for tildeling

Ved tildeling vektlegges søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og medisinske opplysninger, samt nåværende bolig sin egnethet, beliggenhet og tilgjengelig tjenestetilbud der vedkommende bor. 

Det er også et krav om at søker faktisk har innvilget helse- og omsorgstjenester av et visst omfang.

5.13 Bolig med heldøgns omsorgstjenester

Tjenestebeskrivelse 

De som bor i bolig med heldøgns omsorg får bo i omgivelser som er tilrettelagt for deres spesielle behov, og de får pleie og omsorg av helsepersonell med nødvendig kompetanse.

Boligene har fast, stasjonær bemanning som sikrer stabilitet og trygghet for de som bor der. Tjenester tildeles ut fra individuell vurdering og hjemmetjeneste-prinsippet.

 • Alle som flytter inn i boligen får husleiekontrakt med kommunen.
 • Størrelse og standard på rom kan variere og husleie fastsettes etter dette. Det kan søkes om bostøtte, og strøm inngår i leieprisen. Det sendes ut regning på husleie månedlig.
 • Boligen møbleres av leietaker i den grad plassen tillater det.
 • Utearealet er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Målgruppe 

Personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig bistandsbehov som ventes å vedvare livet ut, og som ikke kan ivaretas i nåværende bolig.

Kriterier/vilkår for tildeling

Personer som ikke får dekket sine behov gjennom andre helse- og omsorgstjenester i eget hjem på forsvarlig nivå. 

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi, sammen med deg, evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi skal tilrettelegge slik at du kan være en aktiv deltager i din egen hverdag.

Hva vi forventer av deg

 • Du må selv ha søkt på tjenesten.
 • Du og dine pårørende innreder rommet ditt med egne møbler og ting slik du liker å ha det.
 • Du viser hensyn til de andre beboerne.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger og tilbakemeldinger slik at vi sammen på best mulig måte kan gi nødvendig bistand.
 • Dersom du har behov for bistand i økonomiske forhold, forventer vi at du har oppnevnt fullmektig / hjelpeverge.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.
 • Eiendeler av stor verdi plasseres på eget ansvar. Innboforsikring ordnes av leietaker.
 • Flytting meldes folkeregisteret av leietaker/ pårørende.

5.14 Avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse 0-18 år

Tjenestebeskrivelse 

Avlastning i kommunal avlastningssenter er et tilbud til foreldre og deres mindreårige barn dersom:

 • Familien har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn.
 • Funksjonshemming overgår foreldrenes omsorgsevne.

I tillegg ytes det avlastning for unge hjemmeboende over 18 år.

Formål

 • Å hindre utmatting hos omsorgsyter.
 • Å gi pårørende nødvendig ferie og fritid.
 • Avlastning utføres av helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste.

Målgruppe 

Du som bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen, og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn.

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Foreldre/barn må selv søke på tjenesten.
 • Du må fylle de vilkår som settes i helse- og omsorgstjenesteloven i § 3-1.
 • I søknaden må du samtykke til at vi innhenter nødvendige opplysninger for å kunne behandle din søknad.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi tilbyr et avlastningstiltak som er tilpasset ditt behov. Evaluering av tjenesten gjøres i samråd med deg.
 • Vi gir deg oversikt over avlastningsperioder.
 • Vi veileder deg i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi deltar og samarbeider med de instanser som er nødvendig, etter avtale med deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi av uforutsette grunner ikke kan yte hjelp til avtalt tid.
 • Vi avgir rapport til deg under og etter avlastningsoppholdet, og etter nærmere avtale.
 • Vi kontakter deg dersom ditt barn blir syk. Hvis barnet har behov for legemidler, vil institusjonens personale ta ansvar for legemiddelhåndtering.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir beskjed i god tid om du av en eller annen årsak ikke benytter tildelt avlastning etter avtalt oppsett.
 • Du sender med barnet klær, skotøy og hjelpemidler. Det er viktig at alt er merket med barnets navn.
 • Hvis barnet bruker medisiner skal oppdatert legemiddelliste, dosett, samt legemidler medbringes.
 • Dosett må være merket med barnets navn, fødselsdato, type legemiddel, styrke og dosering.
 • Du informer oss om endringer som har betydning for tilbudet og omsorgen vi yter ditt barn
 • Du respekterer at tjenesteyterne ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
 • Du kan opprettholde gode familierelasjoner.

5.15 Langtidsplass i institusjon

Tjenestebeskrivelse 

 Langtidsopphold gis til personer som:

 • har et omsorgsbehov som krever tett og døgnkontinuerlig oppfølging av helsepersonell, ut over hva som kan tilbys i et vanlig hjem
 • er alvorlig syke og pleietrengende og har behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • har kognitiv svikt og/eller demenssykdom, eller atferdsavvik som gjør det vanskelig å bo i eget hjem
 • trenger sosialt fellesskap for å opprettholde helsen

Formål

Gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Sikre at grunnleggende og psykososiale behov dekkes.

Tilrettelegge for hverdagsmestring.

Vedlikeholde og/eller forbedre fysiske, psykiske eller sosiale ferdigheter, og bidra til

mestring av eget liv.

Målgruppe 

Personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Personer som ikke får dekket sine behov gjennom andre helse- og omsorgstjenester i eget hjem. 

Kriterier/vilkår for tildeling

 • Du må selv søke på tjenesten. Dersom du ikke er i stand til å søke, kan nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke.
 • Tjenesten tildeles uavhengig av alder ut fra en samlet vurdering av:
  • din situasjon, egenvurdering og eventuelt pårørendes medvirkning
  • legeopplysninger
 • Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:
  • utskriving til hjemmet
  • overflytting til annen avdeling ved sykehjemmet
  • overflytting til annen mer egnet helseinstitusjon, på bakgrunn av endringer i helsetilstand og bistandsbehov

Hva du kan forvente av oss

 • Vi yter tjenesten med fokus på hva som er viktig for deg.
 • Vi sammen med deg evaluerer tiltak og tjenesten jevnlig.
 • Vi tar deg/pårørende med på beslutninger som berører deg og din livssituasjon.
 • Vi tilbyr enerom.
 • Vi gir anledning til å bringe med egne møbler og private gjenstander i den grad plassen tillater det, og i samråd med primærkontakt.
 • Vi kartlegger og oppdaterer din livshistorie, og bruker denne aktivt i utformingen av din livsgledekalender/idebank.
 • Vi tilbyr deg og dine pårørende muligheter for å delta i evaluering av din livsgledekalender/idebank dersom du ønsker dette.
 • Du får tilbud om de individuelle aktiviteter som er registrert på din livsgledekalender.
 • Vi har kunnskap om og jobber etter standard for livsgledehjem. Beskrivelse av sertifiseringsordning.

Hva vi forventer av deg

 • At du selv dekker utgifter til personlig bruk.
 • Du og dine pårørende gir nødvendige opplysninger og tilbakemeldinger.
 • Du opplyser om hvem som er nærmeste pårørende eventuelt fullmektig/verge. Du avgjør selv hvor mye, og hvilken informasjon pårørende skal ha om deg og din situasjon.
 • Du selv, sammen med pårørende eller andre, ordner med følge til aktiviteter utenfor sykehjemmet.
 • Du har oppnevnt fullmektig/verge som kan hjelpe deg, dersom du har behov for bistand i økonomiske forhold.
 • Du selv er ansvarlig for verdisaker og at disse er forsikret. Du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Du merker ditt private tøy.
 • Du er villig til å benytte tekniske hjelpemidler dersom det er nødvendig.
 • Du selv betaler for tjenester som frisør, fotpleie og behandling hos fastlege og egen privat tannlege.
 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.
 • Du/pårørende bidrar til utfylling av livshistoriekartlegging ved innkomst.
 • Du/pårørende sørger for at du har nødvendig bekledning, sko og lignende, slik at du kan være ute i frisk luft ved behov for det.

Praktisk opplysninger

Informasjon om egenbetaling og pris for tjenesten finner du her.

 

5.16.1 Stangnes sykehjem (9 plasser)

Tjenestebeskrivelse 

Forsterket behandlingstilbud representerer kommunens høyeste omsorgsnivå. Målgruppen er personer med demensdiagnose og/eller alvorlig psykisk lidelse som ikke kan ivaretas i en ordinær sykehjemsavdeling. Forsterket behandlingstilbud betyr økt tilstedeværelse av personell og økt fagkompetanse, herunder forsterket legeressurs med fast tilsatt overlege. Det utføres behandling av atferdsmessige utfordringer med tanke på overføring til hjemmet eller annet botilbud innen heldøgns omsorg.

Formål

Tjenesten har fokus på aktive miljøterapeutiske tiltak, med mål om å redusere atferdsmessige utfordringer. Dette utføres blant annet gjennom ikke-medikamentelle tiltak som individuell omsorg, tilpasning av stimuli, ro og forutsigbarhet.

Målgruppe 

Personer med stor grad av adferdsmessige- og psykiatriske lidelser. Aldersgruppe primært over 50 år, personer med demens og adferdsmessig og psykiske forstyrrelser som følge av demens og/eller kronisk psykiatrisk sykdom.

Kriterier/vilkår for tildeling

Inntakskriterier:

a) Ved søknad om behandling av hjemmeboende pasienter, skal behandlende lege fortrinnsvis ha konsultert spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse. Pasienten skal være diagnostisert og alternative tiltak og/eller behandling skal være vurdert.

 

b) pasienten har alvorlige atferdsforstyrrelser av en så omfattende karakter at pasienten kan ikke ivaretas på en ordinær sykehjemsavdeling.

 

c) Pasienten er utagerende på en slik måte at han eller hun er til fare for seg selv eller andre, eller vedvarende urolig og/eller støyende og fyller minst et av følgende vilkår:

 

 • Pasienten har en demens-diagnose. Ved behov, kan pasienten holdes tilbake i institusjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §4A. Ved behov for tvangsinnleggelse må innleggende lege fatte tvangsvedtak, formidle informasjon om tilstanden og en kopi av tvangsvedtaket til sykehjemslegen samme dag.
 • Pasienten har en alvorlig psykisk lidelse. Sykdommen skal være utredet i spesialisthelsetjenesten slik at årsak til adferds-utfordringer er kartlagt og forsøkt behandlet før innleggelse på sykehjemmet. Dette vil stort sett gjelde eldre pasienter med kronisk psykiatrisk sykdom eller personer som er innlagt psykiatrisk institusjon. Lovverket tillater ikke tilbakeholdelse i kommunal institusjon for denne pasientgruppen.

 

Utskrivingskriterier:

Når behandlingsteamet vurderer at pasienten er ferdig behandlet, vil annet individuelt tilpasset omsorgstilbud bli gitt. Begrepet «ferdig behandlet» betyr i denne sammenheng at pasientens tilstand har endret seg slik at forsterket behandlingstilbud ikke lenger er nødvendig.

Praktisk opplysninger

Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Informasjonsbrosjyre Stangnes sykehjem.

Informasjon om forsterket avdeling på nettsiden til Harstad kommune.

5.16.2 Slottet sykehjem (9 plasser)

Tjenestebeskrivelse 

Forsterket behandlingstilbud representerer kommunens høyeste omsorgsnivå. Vi tilby både korttids- og langtidsopphold for symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil livets slutt. Målgruppen er personer med særskilte behov som krevet økt fagkompetanse utover det vanlige. Forsterket behandlingstilbud betyr økt tilstedeværelse av personell og fagkompetanse herunder forsterket legeressurs med fast tilsatt overlege.

Formål

Palliativ behandling, pleie og omsorg har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres pårørende. Pasienten ivaretas med kartlegging, vurdering og behandling av smerte og andre symptomer. Vi er også oppmerksomme  på andre utfordringer av fysisk, psykososial og åndelig/eksistensiell karakter.

Målgruppe 

Målgruppen er personer med særskilt behov som krever økt fagkompetanse innen palliasjon utover det en ordinær sykehjemsavdeling kan tilby. Dette gjelder pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og pasienter med langtkommet hjerte-, lunge- og nyresykdom, samt pasienter med ALS og andre nevrologiske sykdommer

Kriterier/vilkår for tildeling

Palliativ enhet:

 • Kort forventet levetid.
 • Midlertidig opphold:
  • I en overgangsfase fra sykehus til hjem, eller pasienter som bor hjemme, men som ikke har tilstrekkelig effekt av igangsatte palliative tiltak.
  • Opphold der pårørende til palliative pasienter har behov for avlastning i en periode.
 • Langtidsopphold – pasienter i målgruppen som er i livets sluttfase (dager/uker) eller av andre grunner trenger heldøgns omsorg frem til livets slutt.

 

Forsterket behandlingstilbud:

 

 • Helsetilstander som krever økt fagkompetanse i behandling av pasienter med kroniske lungesykdommer og pasienter som trenger langtids mekanisk ventilasjon. Uhelbredelig sykdom (se målgruppe) og lang forventet levetid.
 • Helsetilstander som krever økt fagkompetanse på medisinsk-tekniske hjelpemidler.

Praktisk opplysninger

Du sender skriftlig søknad til avdeling for koordinering og tildeling av tjenester . Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at avdelingen har mottatt søknaden. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg. Vi tar utgangspunkt i hva du klarer selv.

Brosjyre, dokumenter, kart o.l: Informasjonsbrosjyre Slottet sykehjem.

6.0 Generelt

Formål med lovgivningen er å sikre rettssikkerhet til pasienter og brukere. Det vil si at den enkelte lett skal kunne sette seg inn i hva kommunens helse- og omsorgstjenester skal omfatte, hvilke rettigheter den enkelte innbygger har og en klageadgang som tilsikrer at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 slår fast kommunene sitt ansvar: 

 • «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
 • Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold.»

Lovens formål er særlig å:

 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 
 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 
 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 
 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 
 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 
 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig

6.1 Lovverk, veiledere, forskrifter og retningslinjer

Dette kapitlet gir en oversikt over det lovverket som gjelder for alle tjenestene og forvaltningen av disse. Tjenestene er hjemlet i lovverket og forskrifter som skisseres under. Flere nasjonale veiledere og kommunale retningslinjer er også hyppig i bruk og er derfor tatt med i oppsummeringen under og gjelder alle helse- og omsorgstjenester.

Lover

Veiledere

Forskrifter

Planer og retningslinjer

6.2 Verdier

Andre verdier som er grunnleggende for tjenestene er trygghet, respekt, individuelle hensyn og valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig god kvalitet.  Harstad kommune verdihåndbok.

6.3 Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender skriftlig søknad til avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester (AKT).  Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at avdelingen har mottatt søknaden. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg. Vi tar utgangspunkt i hva er viktig for deg og hva du klarer selv.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finnes på:

Kommunens servicetorg, Hans Egedes gt. 12 – 14, 9497. telefon 770 26000

Søknadsskjema finnes også på kommunens internettsider: http://harstad.kommune.no

 

Vedlegg

Det stilles krav om legeopplysninger fra din fastlege evt. lege ved sykehus.

 

Søknadsfrist

Avdeling for koordinering og tildeling av tjenester (AKT) tar fortløpende imot søknader.

 

Søknaden sendes til:

Avdeling for koordinering og tildeling av tjenester (AKT), Harstad kommune, Postmottaket 9479 Harstad

 

Søknadsbehandling

Dersom du får innvilget opphold, vil det i vedtaket fremgå hvor du får opphold, type opphold og lengden av oppholdet samt informasjon om egenbetaling.

 

Saksbehandlingstid

Vedtak skal foreligge senest fire uker etter at kommunen mottok søknaden.

 

Klagemulighet

Du som søker, verge, fullmektig kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt det. Klagen kan fremmes muntlig og/ eller skriftlig.

 

Klagen fremmes/sendes til avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester(AKT), hvor klagen blir behandlet.

Dersom du ikke får medhold, videresendes klagen til statsforvalteren for endelig klagesaksbehandling.

Vedtaket fra statsforvalteren kan ikke overprøves.

Ved klage på ikke lovpålagte tjenester, blir klagen behandlet i kommunen.

 

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges serviceklage.

Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i klageprosedyren.