Samfunnet står overfor krevende utfordringer de neste tiårene: behovet for reduksjon i utslipp av klimagasser, tilpasning til klimaendringer, tap av biologisk mangfold, samt forsøpling og forurensning av jord, luft og vann. Disse globale miljø- og klimautfordringene krever en omstilling til et nytt, bærekraftig samfunn, med vekst og utvikling uten de negative konsekvensene for klima og miljø vi ser i dag.  Denne omstillingen må også Harstad-samfunnet ta medansvar for.

Samfunnet må igjennom et grønt skifte. 

De to tidligere planene Miljø- og klimaplan 2008-2011 og Energi- og klimaplan 2010-2013 er nå slått sammen til én helhetlig plan, Miljø-, klima- og energiplan for Harstad kommune 2018-2021. Planen skal bidra til å nå de lokale, nasjonale og internasjonale målsetningene innen klima og miljø. Planen skal utvikle en bærekraftig forvaltning av miljø, klima og energi lokalt, samt gi overordnede føringer og konkrete tiltak for miljø- og klimaarbeidet i kommunen.  

Planens overordnede målsetting og visjon er at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål og være et verktøy for kommuneplanens mål om å bli Miljøbyen Harstad.

Miljø-, klima og energiplan for Harstad kommune skal:

  • Identifisere kommunens miljømål og utarbeide strategier for å nå disse, samt plassere ansvar for å nå miljømålene så tydelig som mulig i organisasjonen.
  • Ha en handlingsplandel som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå miljømålene, samt en prioritering av tiltakene.

Miljø- klima- og energiplanen er en tverrsektoriell temaplan. Det vil si at den omfatter en rekke temaer, fagområder, samarbeidsformer, målsettinger og tiltak som til sammen utgjør kommunens arbeid med miljøoppgavene. Planen angår alle deler av kommunens virksomhet, skal være styrende for miljøpolitikk og miljøsatsing i kommunen, og skal forplikte Harstad kommune til å følge opp konkrete målsetninger for perioden den gjelder. 

Kommunens miljøplan skal rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet med forslag til tiltak rulleres årlig.