Retningslinjene gjelder generelt for hele det kommunale tjenesteområdet. I kommunens eierskapsmelding av 2009 er det slått fast at kommunale foretak skal følge kommunes etiske retningslinjer. Heleide kommunale selskaper må vurdere behovet for å innføre egne etiske retningslinjer.

Jommunedirektøren forutsetter at den enkelte enhet med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikler og styrker den etiske bevisstheten blant de ansatte, og slik legger et godt grunnlag for leders og ansattes muligheter for etisk refleksjon. Den enkelte enhet har ansvaret for å vurdere behovet for å supplere med egne retningslinjer tilpasset den enkelte enhets behov.

Enhetslederne har et særlig ansvar for oppfølging.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

De etiske retningslinjene eret viktig element i den planlagte lederutviklingen.

Vedlegg