Kapittel 1: Innledende bestemmelser

1.1 FORMÅL

Retningslinjene skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig i Harstad kommune.

Kommunalt disponerte utleieboliger er et behovsprøvd virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Retningslinjene skal legge til rette for at personer som faller inn under målgruppen i retningslinjene kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig i henhold til sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Kommunen er ikke forpliktet til å stille med ledig bolig, men skal gi nødvendig bistand slik at innbyggere i behov for hjelp kan skaffe egen bolig.

Utleie av kommunale boliger skjer i samsvar med husleieloven § 11-1.

Retningslinjene gjelder ikke «midlertidig botilbud» etter sosialtjenesteloven § 27.

Kommunen kan i boligprosjekter som for eksempel Foyer vedta andre retningslinjer for deltakelse og/eller tildeling av kommunal bolig. Disse retningslinjene vil ikke gjelder for slike prosjekter.

1.2 MÅLGRUPPE

Målgruppen for retningslinjene er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig bistand, klarer å skaffe seg egnet bolig. Herunder omfattes personer som trenger hjelp på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlig kunnskap om det norske leiemarkedet eller lignende forhold.


Kapittel 2: Vilkår for å leie kommunal bolig

2.1 INNLEDNING

For å få leie kommunal bolig etter disse retningslinjene, må som hovedregel alle vilkår i punkt 2.2-2.7 være oppfylt.

Det kan gjøres unntak fra en eller flere av vilkårene dersom det i enkelttilfeller blir urimelig.

2.2 ALDER

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.

2.3 OPPHOLDSTILLATELSE OG BOTID

Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha hatt folkeregistrert adresse i Harstad kommune de siste 3 månedene. Botiden må dokumenteres med utskrift fra folkeregisteret.

Vilkåret om botid gjelder ikke flyktninger som skal førstegangs bosettes etter avtale mellom Staten og Harstad kommune.  

2.4 INNTEKTS- OG FORMUESFORHOLD

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å skaffe seg bolig.

I vurdering av bistandsbehovet som følge av lav inntekt beregnes det en øvre grense på 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for enslige og 4,5 G for par. Videre legges til grunn livsopphold til barn som tilsvarer de statlige satsene for økonomisk bistand som fastsettes årlig av Arbeids- og sosialdepartementet.

I vurdering av bistandsbehovet som følge av formue beregnes det en øvre grense på 1 G uansett husstandsstørrelse. Dette må være likvide midler eller annen formue som kan brukes for å fremskaffe bolig.

Inntekts- og formuesforhold skal dokumenteres ved siste års skattemelding, samt lønns-/trygd-/sosialutbetaling for siste måned.

2.5 NÅVÆREDE BOFORHOLD

Søker må være, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig, og ha behov for bistand for å skaffe seg egnet bolig.

Søker anses å være i ferd med å bli uten egnet bolig hvis:

  1. nåværende leiekontrakt utløper innen tre måneder uten at søker har rett til fornyelse. Søker må vedlegge skriftlig dokumentasjon på dette i søknaden, eller
  2. søker ikke har noe bosted ved utskrivning av institusjon eller lignende botilbud, og utskrivelse vil skje innen tre måneder, eller
  3. søkerens nåværende bolig ikke anses som egnet

Søker skal dokumentere hva som er gjort for å skaffe seg bolig på det private markedet, med mindre det er åpenbart at søker ikke vil kunne skaffe seg bolig på det private markedet. Søker må også dokumentere dagens boforhold og hva som eventuelt gjør denne boligen uegnet.

2.6 SØKERE MED BEHOV FOR OPPFØLGNING

Søkers boevne må vurderes. Søkere må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelsene knyttet til denne, eventuelt ved bistand fra tilgjengelige hjelpetiltak og/eller inngåelse av trekkavtaler for betaling av husleie.

Hjelpetiltak/trekkavtaler som anses nødvendig for at søker skal kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser til denne, skal spesifiseres og tas inn som vilkår i vedtak om tildeling av bolig.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak eller trekkavtale som anses å være nødvendig for å mestre bosituasjonen og forpliktelser til denne, skal søknaden avslås.

2.7 TIDLIGERE GJELD OG MISLIGHOLD

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Harstad kommune som følge av tidligere boforhold, kan kommunen avslå søknaden om leie av bolig på dette grunnlag. Gjelden kan være ubetalt husleie eller erstatningskrav knyttet til skader og utgifter til renhold, skadeverk eller lignende.

Dersom søkeren tidligere har misligholdt leiekontrakten, kan dette medføre at søkeren ikke får tildelt ny kommunal bolig.

Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens økonomi åpner for det.


Kapittel 3: Prioritering mellom søkere som oppfyller grunnvilkårene

Dersom antallet søkere som oppfyller grunnvilkårene i retningslinjen kapittel 2 er større enn antallet tilgjengelige kommunale boliger, skal Tildelingsutvalget v/Harstad kommune foreta en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke typer bolig som er tilgjengelig.

Søkerne som etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Dersom to eller flere søkere stiller likt etter behovsprøving og det ikke er mer enn en egnet bolig å tildele, vil ansiennitet på søkerliste bli avgjørende.

Tildelingsutvalget skal bestå av representanter fra Boligkontoret, NAV og enheter som leverer tjenester til leietakerne.


Kapittel 4: Søknad og saksbehandling

4.1 SØKNAD

Søknad om leie av kommunal bolig, bytte av kommunal bolig og fortsatt leie av kommunal bolig med nødvendig dokumentasjon, skal leveres Harstad kommune v/Boligkontoret eller levere søknad elektronisk via Harstad kommunes hjemmesider. Harstad kommunes standard søknadsskjema skal benyttes. 

Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og vedlegge dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker samtykker gjennom søknaden til at kommunen kan utveksle informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden mellom samarbeidende tjenester.

Hvis søknad er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon, sendes brev til søker med informasjon om hva som mangler. Hvis manglende informasjon ikke leveres innen fristen blir søknaden avslått.

4.2 VEDTAK

Boligkontoret fatter vedtak etter denne retningslinje.

Ved innvilgelse av kommunal bolig, er det Tildelingsutvalget v/Harstad kommune som avgjør hvilken bolig søker skal tildeles.

Innvilgelse av leie av kommunal bolig skal angi grunnlaget for tildeling etter retningslinjens kapittel 2, leiekontraktens lengde, antall rom og leieareal, den totale leieutgiften, størrelse på depositum, eventuelle vilkår for tildeling av boligen, jf. retningslinjens punkt 2.6 og 2.7, frist for aksept av tilbudet og informasjon om klageadgang.

Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig etter retningslinjens kapittel 2, men uten at det er tilgjengelige boliger å tildele, skal det fattes vedtak om at søknaden er innvilget og at søker må stå på venteliste over ledige boliger. Dersom Tildelingsutvalget v/Harstad kommune ikke har funnet egnet bolig innen 4 måneder fra vedtaket er fattet, skal saken avsluttes. Orientering om avsluttet sak skal sendes søker.

Dersom søker ikke oppfyller vilkårene for kommunal bolig etter retningslinjenes kapittel 2, skal det fattes vedtak om at søknaden er avslått. Vedtaket om avslag skal inneholde begrunnelse for avslaget og informasjon om klageadgang.

4.3 BORTFALL AV INNVILGET VEDTAK OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

Vedtak om leie av bolig skal bortfalle når:

  1. søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger oppfyller grunnvilkårene i kapittel 2, eller
  2. søker etter å ha fått 2 tilbud om bolig, har avslått begge tilbudene

Dersom vedtaket faller bort, skal det fattes vedtak om avslag.

4.4 LEIETID OG DEPOSITUM

Kommunal bolig tildeles som regel for en periode på 3 år.

Det kan også fattes vedtak om tidsbestemt leiekontrakt av kortere varighet enn 3 år, jf. husleieloven § 11-1 sjette ledd.

Leietaker skal stille med depositum eller depositumsgaranti fra NAV i henhold til leiekontrakt før leietaker får flytte inn i bolig. Det gjøres ikke unntak fra dette kravet.

4.5 NYTT VEDTAK VED UTLØP AV LEIEKONTRAKT TIL KOMMUNAL BOLIG

Hvis leietaker ønsker å fornye leiekontrakten må leietaker søker om dette. Søknaden må fremsettes minst seks måneder før utløpet av inngått leiekontrakt. Det skal i søknaden fremkomme og dokumenteres hva man har gjort selv for å skaffe bolig på det private markedet.

Dersom det ikke finnes alternative bomuligheter, og øvrige vilkår i retningslinjenes kapittel 2 er oppfylt, vil søknaden bli tatt inn til vurdering om det skal fattes nytt vedtak om leie av kommunal bolig.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt, herunder også eventuell avtale om hjelpetiltak eller trekkavtale i henhold til retningslinjenes punkt 2.6 eller trekkavtale i henhold til retningslinjens punkt 2.7.

Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

4.6 VEDTAK OM BYTTE AV BOLIG

Dersom leietaker i kommunal bolig ønsker å bytte bolig, må leietaker søke om dette.

Bytting internt innenfor Harstad kommunes boligmasse kan innvilges søkere som oppfyller følgende vilkår:

  1. søker må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold være ute av stand til å skaffe seg bolig på egenhånd, og
  2. søkers nåværende bolig må anses uegnet for søker, og
  3. søker kvalifiserer til å bli prioritert til bytte av bolig etter retningslinjens punkt 3.1.

4.7 KLAGEADGANG

Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages til formannskapet i Harstad kommune. Klagen sendes til Boligkontoret. Kommuneadvokaten i Harstad kommune forbereder klagebehandlingen i formannskapet. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til søker.