Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

For mer utdypet informasjon Tilrettelagt Transport - Troms og Finnmark fylkeskommune

Harstad kommune utfører en skjønnsmessig vurdering av hver søknad basert på generelle vilkår og vurderingskriterier; 

  1. Transporttjenesteordningen (TT-ordningen) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkeskommunen skal forvalte til personer som på grunn av varige forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud eller eget kjøretøy.
  2. Personer med størst mulig grad av funksjonshemming prioriteres (blinde, døvblinde, lamme, rullestolbrukere) I St. melding nr. 92 ”Som funksjonshemmet regnes person som ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler.”
  3. Søkers mulighet til å bruke kollektivtransport vurderes.
  4. Unge brukere prioriteres foran eldre, da unge ofte har et større reisebehov en eldre.
  5. Personer som bor alene prioriteres framfor personer som er fastboende på institusjon
  6. Søkere som kjører egen bil prioriteres ikke.
  7. Der søker bor sammen med ektefelle som innehar TT-kort skal disse benytte samme kort, da de kan reise sammen.
  8. Søkere som har grunnstønad / eller dekning av egen bil fra Nav vurderes delvis inn i ordningen.
  9. TT kort er personlig og kan ikke benyttes når eier av kortet ikke er med på reisen.
  10. Harstad kommune skal ikke ha flere brukere tilsvarende 3% av innbyggertall.

Her er skjema for å søke kort.