Behovsprøvingen gjøres på søkerens/ husstandens brutto inntekt og på boligens størrelse og standard. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Startlån kan gis til: 

 • Anskaffelse av bolig til topp- eller fullfinansiering 
 • Refinansiering av dyre lån for å beholde boligen 
 • Utbedring og tilpasning av bolig

Hvem kan søke?

Harstad kommunes retningslinjer klargjør at følgende husstander kan være aktuelle for å motta startlån;

 • Husstander som omfatter person som er fysisk eller psykisk utviklingshemmet og den nye boligen vil passe vesentlig bedre enn dagens bolig.
 • Husstander som er økonomisk vanskeligstilte (spesielt; barnefamilier, enslige forsørgere, flyktninger, uføre). Forutsetningen er at husstanden har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av å få rimeligere lånevilkår enn de ellers kan oppnå.
 • Husstander som trenger refinansiering for å beholde sin bolig.
 • Husstander som ikke har sparepotensiale.

Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha midler igjen til husstandens nødvendige livsopphold.

Hvordan søke?

Du må søke elektronisk, bruk lenken nedenfor. Ved behov kan du kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Søknad finner du her: www.husbanken.no/startlaan

Du må kunne vise: 

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/ trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Dokumentasjon på eventuell gjeld
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Behandlingstid og annen informasjon

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Generell informasjon

Startlånstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Klage

Hvis du er misfornøyd med svaret du er gitt i vedtaket, kan du klage til kommunen. Dette må skje innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Legg ved relevant dokumentasjon. Hvis du trenger hjelp til klagen, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Formannskapet for vurdering og endelig behandling.