Formålet med kommunale boliger

Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.

Hvem kan få tildelt en kommunal bolig?

Kommunale boliger tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal primært prioriteres til vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved tildeling legges det på søkers/husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18år, den økonomiske situasjon, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Slik søker du om kommunal bolig

Elektronisk søknadskjema til kommunal bolig finner du her: Du logger inn med ID-porten. 

Du må dokumentere og legge ved alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig, må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.  

Forutsetninger for å få tildelt bolig og oppfølging i bolig

Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av opplysningene i søknadene og eventuelle vedlegg og/eller uttalelser fra det øvrige hjelpeapparatet. Dersom det viser seg at du har behov for oppfølging i boligen, vil de som har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppfølgingen kan skje på best mulig måte for både deg og kommunen.

Botid i kommunale boliger

Botiden i kommunale utleieboliger er som standard tre år. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Botidens lengde framkommer også i kontrakten, noe som innebærer at du har selv ansvar for å lete på det private markedet eller eventuelt søke om forlengelse i god tid før kontaktens utløp. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som legges til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Bytte av bolig

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden.

Oppsigelse

Ønsker du å si opp ditt leieforhold til Harstad kommune, kan du gjøre det på dette skjemmaet,

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig: 

Ifølge retningslinjene for tildeling av kommunal bolig fra 2010, framkommer det at kommunalt ansatte er i målgruppa. Disse er imidlertid ikke ei prioritert målgruppe hos Boligkontoret, da det foreligger en stor søknadsmasse og mange vanskeligstilte på boligmarkedet i Harstad. Retningslinjene er under revidering og skal til politisk behandling høsten 2018/våren 2019.
Her kan du lese retningslinjene.

Er du bostedsløs?

Kommunal- og regionaldepartementet definerer bostedsløshet for personer som:

  • Mangler tak over hodet kommende natt. Herunder regnes personer som sover ute, i skur og/eller lignende løsninger som gir en form for ly.
  • er henvist til akutt eller midlertidig boalternativ, som for eksempel natthjem, varmestue, hospits/ døgnovernattingssted, krisesenter, pensjonat eller campingvogn/-hytte på campingplass.
  • er under Kriminalomsorgen, som skal løslates innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes personer i fengsel og personer i overgangsboliger eller som soner under Friomsorgen.
  • er i institusjon, som utskrives innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes alle typer institusjoner, inkludert personer i barnevernsinstitusjon som utskrives fra/går ut av barnevernets omsorg innen 2 måneder.
  • bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger.

Midlertidig bolig

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved endt behandling i institusjon, endt soning, brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Søknad på midlertidig bolig får du hos NAV Harstad og saksbehandles av NAV Harstad.