Koordinerende enhet  

 • Skal sikre tverrfaglig og individuell vurdering av behov for kommunale helse og omsorgstjenester
 • Bidra til at det gis helhetlige og forutsigbare tjenester
 • Har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Er et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Koordinerende enhet vil kunne svare på 

 • spørsmål og gi veiledning angående kommunens helse og omsorgstjenester
 • søknader
 • klager
 • spørsmål om habilitering og rehabilitering

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

 • Alle som trenger helse og omsorgstjenester, kan søke om dette. Det er du som trenger hjelp, som skal skrive under på søknadsskjemaet. Dersom du ikke har samtykkekompetanse eller har oppnevnt fullmektig, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under for deg. Det bes da om at det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester? 

Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til
Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad.
Skjemaet må sendes i vanlig post, ikke på e-post på grunn av personvern. Hvis du vil, kan du levere det direkte til Koordinerende enhet. Enheten har kontor på rådhus 1A.

Kommunale tjenester som saksbehandles hos Koordinerende enhet:

 • Aktivitetstilbud som dagplass, dagtilbud og Snoezelen
 • Avlastningstiltak i hjemmet eller i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Middagsombringing
 • Trygghetsalarm
 • Personlig assistanse i form av praktisk bistand eller støttekontakt
 • Botilbud omsorgsboliger, i heldøgns bemannet omsorgsbolig og i sykehjem
 • Hjemmesykepleie for rehabilitering, behandling og pleie
 • Institusjonsopphold for utredning, rehabilitering og behandling
 • Individuell plan / koordinator
 • Bostøtte

Hva skjer etter at vi har mottatt søknaden fra deg
For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester, vil Koordinerende enhet som regel innhente helseopplysninger fra fastlegen din. Dersom du har andre tjenester fra før av, kan vi for eksempel innhente opplysninger fra hjemmesykepleien. Hvis du søker om en helse- og omsorgstjeneste for første gang, er det vanlig at en saksbehandler kommer på hjemmebesøk til deg som ledd i utredning av din søknad.

Hvilke tjenester du får, vil være avhengig av din situasjon. En saksbehandler vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg.
Du vil få skriftlig svar, et vedtak, på søknaden innen en måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen en måned, vil du få et foreløpig svar med informasjon om saksbehandlingstid.
Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klageadgangen finner du i vedtaket fra Koordinerende enhet.

Kostnader

Det er ingen gebyrer for saksbehandling.
Praktisk bistand, matombringing, dagtilbud, husholdningsabonnement og trygghetsalarm er betalingstjenester. 
Videre er det en egenbetaling for korttidsopphold og langtidsopphold i sykehjem. 
Betalingsregulativet for finner du her.

Les mer om tjenesten.