Les planen her.

Hva er planens formål

Den nye kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vil være kommunens viktigste styringsdokument for politikerne og kommunens administrasjon. Den skal gi oss strategier og tiltak på hvordan vi vi best mulig kan gi et tilbud på dette feltet til alle i Harstad i årene som kommer frem mot 2030. I tillegg til å være et arbeidsverktøy for kommunen skal planen også gi forutsigbarhet for hele idretts- og friluftslivet i Harstad.

Planen vil danne grunnlag for prioriteringer gjennom virksomhetsplan, knyttes opp mot samfunnsplanen, reguleringsplaner og ved rullering av anleggsplanen for idrett og fysisk aktivitet.

Gjeldende plan

Det pågående planarbeidet er en revisjon og tar utgangspunkt i eksisterende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2013.

Se planen i lenken under.

Planprosessen

 • Kommunestyret vedtok i 2016 kommunens planstrategi 2016-2019. Den konkluderte at det var behov for en fullstendig revisjon av gjeldende kommunedelplan etter plan og bygningslovens bestemmelser.
 • Planutvalget vedtok 29.11.2017 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planstart.
 • Kommunestyret vedtok fastsetting av planprogram 26.04.2018.
 • Arbeidet har blitt gjennomført med bred medvirkning, både fra paraplyorganisasjoner, det frivillige idretts- og friluftslivet i Harstad og enkeltpersoner.
 • Utvalg for plan og næring vedtok 20.02.2020 forslag til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020 – 2030, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
 • Plandokument er lagt til sluttbehandling i kommunestyret 05.11.2020.

Organisering

Harstad kommunestyre er prosjekteier. Planarbeidet har vært ledet av administrasjonen ved drift- og utbyggingstjenesten og arbeidsgruppen har bestått av tverrsektorielle enheter i kommune.

Møtevirksomhet/medvirkning

 • 6.november 2018- Åpent Temamøte om friluftsliv og fysisk aktivitet
 • 8.november 2018 - Åpent Temamøte om Idrett og anlegg
 • Innspill fra spørreskjema
 • Ulike arbeidsmøter med privat personer, idrettsrådet og frivillige lag og foreninger med lokal kunnskap
 • Interne arbeidsmøter ifm. ny kulturplan, samfunnsplan, oppvekstplan, kartlegging og verdsetting av friluftsområder
 • Ungdomsrådet 06.02.2019
 • Barn og unges kommunestyre (BUK) 08.02.2019

Innspill i planprosessen

Innspillene fra de ulike medvirkningsprosessene har i denne sammenheng gitt kommunen gode signaler om ønsket utvikling for alle som bor og jobber i kommunen. Innspillene er gitt igjennom ulike temamøter, fagutredelser, spørreskjema og høringer. Alle innspillene er tilgjengeliggjort på kommunens nettside og ligger i lenken under.

Kontakt oss

Øvrige spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Prosjektleder Eli-Jeanette Olsen, tlf: 907 33 409 / e-post: Eli-jeanette.olsen@harstad.kommune.no  

Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate 9