Individuell plan er en overordnet plan og et verktøy for samhandling mellom bruker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.

Brukermedvirkning

Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient og bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette.

Koordinator

Det tildeles en personlig koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Pasienten og brukeren kan framsette ønske om hvem som skal være koordinator.

Hvordan få en individuell plan / koordinator

Det er koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for individuell plan / koordinator og for oppnevning av koordinator. Søknad om individuell plan / koordinator skal rettes dit. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Lenker, skjema og nedlasting