Kommunestyret har delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og friluftsliv i kommunen.

Formannskapet har igjen delegert sin avgjørelsesmyndighet for viltlovens kapittel 5 og kapittel 8, samt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (FOR-2002-03-22-313) §26a, til Viltutvalget (tidligerer viltnemnda).

PS! Hvis du har nærgående elger på besøk, ta kontakt med politiet på 02800. De vil henvise til rett instans. 

Kontakt

Kontaktperson for viltutvalget i Harstad er landbruksveileder 
Berhard Sørli
Bernhard.sorli@harstad.kommune.no
Telefon 91366484