Dette reglement gjelder for leie av kommunalt areal ved skoler, barnehager og andre formålsbygg eiet av Harstad Kommune.

All bruk av areal skal skje i samsvar med dette reglement og til en hver tid gjeldende ordensreglement for barnehage, skole og andre formålsbygg i Harstad kommune.

Prioriterte aktivitetene

Arealet skal i den tid barnehagen, skolen og kommunen ikke bruker lokalene primært brukes til:

  1. For lag og foreninger i kommunen som driver med regulære, planlagte aktiviteter, som for eksempel treninger, korøvelser etc. og som retter seg mot barn i grunnskolealder, er leie er gratis for denne type aktivitet på ettermiddags- / kveldstid. Disse prioriteres fremfor andre leietakere.
  2. Det skal normalt ikke kreves kompensasjon ved utlån til andre kommunale enheter, skolenes egne råd og utvalg, skolekorps eller andre aktiviteter knyttet til skolen, samt ved arrangementer 1.mai og 17. mai. Faktiske merkostnader kan likevel kreves dekket, for eksempel ekstra renhold om ikke lokalene er tilfredsstillende ryddet.
  3. Aktivitet knyttet til voksenopplæringsloven § 7 4.
  4. Aktivitet knyttet til sivilbeskyttelse loven § 12.

Du kan lese vårt reglement, søknadsskjema og varslingsrutiner her: REGLEMENT FOR UTLEIE AV FORMÅLSBYGG I HARSTAD KOMMUNE