Lov om barnehage §11 krav til likebehandling og uavhengighet:

Kommunene skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Risikovurdering skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. 

Ansvaret gjelder både kommunale og private barnehager. 

Kontaktperson barnehagemyndighet: Oddrunn Kvammen oddrunn.kvammen@harstad.kommune.no

Kontaktperson barnehagesjef og eier for de kommunale barnehagene: Ann-Lissbeth Vinje

Ann-lissbeth.vinje@harstad.kommune.no