Harstad kommune har endret måten vi tildeler helsetjenester på; fra brukerfokus til brukerens fokus - fra hjelpefokus til mestringsfokus.

Hvorfor ny modell

Vi har iverksatt en tillits- og dialogbasert arbeidsmetode av flere årsaker. Modellen er basert på en tettere dialog og bedre samarbeid mellom forvaltningsleddet og utførende enhet, og dermed sikre brukermedvirkning og likbehandling.

Bakgrunnen for endringen er at omfanget og kompleksiteten i helse- og omsorgstjenestene har økt:

 • Endrede og nye oppgaver i primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen.
 • Demografisk endring medfører flere eldre
 • Flere yngre tjenestemottakere med store behov for tjenester
 • Økte forventninger til hva kommunehelsetjenesten skal levere
 • Knapphet på ressurser og kompetanse

For å kunne møte disse utfordringene er det avgjørende at kommunen klarer å jobbe mer forebyggende og tverrfaglig med vektlegging av hverdagsmestring og velferdsteknologi. Vi ønsker å gi bruker/pasient muligheten til å mestre egen hverdag og bo lengst mulig hjemme. Derfor har vi endret måten vi tildeler tjenester på, fra 1 . april 2022. 

Hvordan

Vi har etablert ulike vurderingsteam som vurderer/utreder brukerens ressurser og behov for helse- og omsorgstjenester i en periode på inntil 14 dager før et eventuelt vedtak fattes. Teamet er opptatt av følgende:        

 • Hva kan bruker mestre selv eller lære å mestre selv?
 • Hva kan pårørende eller annet sosialt nettverk bidra med?
 • Finnes det et tilbud innenfor det frivillige som kan benyttes?
 • Hvilken velferdsteknologi eller andre hjelpemidler kan benyttes?
 • Hvilke lavterskeltilbud eller forebyggende tjenester finnes innenfor kommunen som kan imøtekomme.
3658156 - uten maske

Om tverrfaglig vurderingsteam

Vurderingsteamet kan være et team bestående av en sykepleier/vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og saksbehandler. Andre kompetanseområder trekkes inn ved behov. Teamet er fleksibelt og organiseres inn i hvert hjemmetjenestes distrikt. Kartlegging og vurdering av bruker/pasientens hjelpebehov gjøres i tråd med arbeidsmetodikken som ligger i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, hvor fokus er rettet mot det friske mennesket, brukeres/pasientens mestringsevne og mål.

Hvordan fungerer det i praksis

 1. Vurderingsteamet vurderer henvendelser og søknader om helse-og omsorgstjenester.
 2. Gjennom grundig kartlegging og tett dialog med bruker/pårørende og andre involverte parter, besluttes det et riktig nivå på tjenestene. 
 3. Pasienten mottar nødvendige tjenester ved behov inntil 14 dager, frem til riktige tjenester er avklart.
 4. Vurderingsteamet sammen med pasienen definerer mål og hvilke tiltak som er aktuelle.

Vurderingsteamet vil fungere som en inngang inn til kommunale helse- og omsorgstjenester, hvor bruker/pasient bli møtt med et mål om å finne rett tjenestenivå i mestringstrappa.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Forventet resultat

Vi forventer følgende fra den nye tjenestemodellen: 

 • Kulturendring og kompetanseheving med fokus på hverdagsmestring som tankesett for utøvelse av tjenester.
 • Tettere dialog mellom hjemmetjenesten og saksbehandler i vurderingsteamet.
 • Utvikle og videreføre det som fungerer godt i dag med økt satsing på velferdsteknologi, hverdagsmestring, «hva er viktig for deg» og «hva kan du mestre/ikke mestrer selv» og tverrfaglig samarbeid.
 • Etablere felles kunnskapsforståelse av kommunale tjenester og den nye måten å jobbe på.
 • Sikre et helhetlig, effektiv, koordinert og likeverdig tjenestetilbud.
 • Økt bruk av habilitering og rehabilitering, slik at tjenestemottakerne kan mestre sin nye hverdag.
 • Kontinuerlig tverrfaglig vurdering og evaluering av helsetilbudet brukeren får.