Klimaregnskapet viser utviklingen av direkte utslipp i Harstad kommune fra 2009 til 2019. Tallene publiseres årlig av Miljødirektoratet. Indirekte utslipp som finner sted utenfor kommunens grenser er ikke tatt med. Klimaregnskapet viser at de største utslippskildene i Harstad er fra mobil sektor, dvs. sjøfart, veitrafikk og utslipp fra forbrenning av avgiftsfri diesel. Økningen i klimagassutslipp i perioden 2009 – 2016 er trolig knyttet til den utstrakte byggevirksomheten i kommunen. Utslippene nådde en topp i 2016, og har siden gått ned. Elektrifisering av transportsektoren og forbud mot oljefyring er to viktige årsaker til at utslippene har gått ned siden 2016. 

Det er også gjennomført en utslippsanalyse for kommunens egen virksomhet, en såkalt klimafotavtrykksanalyse. Kommunens klimafotavtrykk viser også indirekte utslipp. Utslippene fra kommunal drift stammer i stor grad fra drift og vedlikehold av bygg, inkl. energibruk. Innkjøp av varer og tjenester står også for en stor andel av utslippene. Det er disse innen disse sektorene det er størst potensial for utslippsreduksjon, og det er disse sektorene kommunen bør fokusere på. 

Klimabudsjettet inneholder også en handlingsplan med foreslåtte klimatiltak, selve klimabudsjettet. Klimabudsjettet er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for å nå våre klimamål. Klimabudsjettet skal innarbeides i virksomhetsplanen, og er Harstad kommunes viktigste verktøy for å redusere klimagassutslipp.

Det er komplisert å beregne effekten av klimatiltak, og enkelte av tiltakene er derfor ikke tallfestet. Her er det i stedet gjort en kvalitativ vurdering om tiltaket vil ha stor eller liten effekt. Rene ENØK-tiltak er tatt ut av klimabudsjettet, da denne typen tiltak kun vil ha svært begrenset effekt på klimagassutslipp. Energieffektivisering er likevel viktig å gjennomføre for å frigjøre nettkapasitet og muliggjøre elektrifisering av sektorer med høye klimagassutslipp.

 

Klimabudsjett for 2020

Klimabudsjett for 2021

Klimabudsjett for 2022

Klimabudsjett for 2023

Klimabudsjett for 2024