Klimaregnskapet viser utviklingen av direkte utslipp i Harstad kommune fra 2009 til 2018. Indirekte utslipp som finner sted utenfor kommunens grenser er ikke tatt med. Klimaregnskapet viser at de største utslippskildene i Harstad er knyttet til fossil oppvarming, bygge- og anleggsvirksomhet og sjøfart. Økningen i klimagassutslipp i perioden 2009 – 2016 er trolig knyttet til den utstrakte byggevirksomheten i kommunen. Klimaregnskapet viser at utslippene i Harstad har gått ned med 5,4 % fra 2017 til 2018, i hovedsak grunnet en kraftig reduksjon i utslipp fra oppvarming. Dette skyldes mest sannsynlig det nasjonale forbudet mot oljefyring som trådte i kraft 1.1.2020, og vi forventer en ytterligere reduksjon i utslipp fra oppvarming i 2019 og 2020.

Det er også gjennomført en utslippsanalyse for kommunens egen virksomhet, en såkalt klimafotavtrykksanalyse. Kommunens klimafotavtrykk viser også indirekte utslipp. Utslippene fra kommunal drift stammer i stor grad fra drift og vedlikehold av bygg, inkl. energibruk. Innkjøp av varer og tjenester står også for en stor andel av utslippene. Det er disse innen disse sektorene det er størst potensial for utslippsreduksjon, og det er disse sektorene kommunen bør fokusere på. 

Klimabudsjettet inneholder også en handlingsplan med foreslåtte klimatiltak for 2021, selve klimabudsjettet. Klimabudsjettet er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for å nå våre klimamål. Klimabudsjettet skal innarbeides i virksomhetsplanen, og er Harstad kommunes viktigste verktøy for å redusere klimagassutslipp.

Det er komplisert å beregne effekten av klimatiltak, og enkelte av tiltakene er derfor ikke tallfestet. Her er det i stedet gjort en kvalitativ vurdering om tiltaket vil ha stor eller liten ef fekt. Rene ENØK-tiltak er tatt ut av klimabudsjettet, da denne typen tiltak kun vil ha svært begrenset ef fekt på klimagassutslipp. Energieffektivisering er likevel viktig å gjennomføre for å frigjøre nettkapasitet og muliggjøre elektrifisering av sektorer med høye klimagassutslipp.

 

Klimabudsjett for 2020

Klimabudsjett for 2021