Kommunestyret vedtok 08.12.22 eiendomsskattesatsene som følger:

  • Bolig- og fritidseiendommer 3,3 promille.
  • Næringseiendommer 5,5 promille.
  • Bunnfradrag pr. boenhet kr. 250.000

Gjelder fra 01.01.23

Terminer

Eiendomsskatten forfaller til betaling sammen med øvrige kommunale avgifter. Forfall er den 20. i hver måned for private husholdninger. Unntak er øvrige med årlig beløp under kr. 2000,-. Disse får tilsendt en faktura pr. år og denne sendes ut i juni måned.

For næringskunder er det 4 terminer pr. år med forfall:

  • 1. termin – forfall 20. mars
  • 2. termin – forfall 20. juni
  • 3. termin – forfall 20. september
  • 4. termin – forfall 20. november

Det er ingen valgfrihet for kundene om de ønsker annen terminbetaling enn det som er nevnt ovenfor.

Uansett fakturering vil forfall være cirka den 20. i måneden etter utsendelse.

Faktura sendes ut cirka 3 uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.

Vedtekter

Les vedtektene som kommunestyret i Harstad har vedtatt om eiendomsskatt.

Retningslinjer for taksering

Informasjon om retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975". Dokumentet er grunnlaget for omtakseringen som ble gjennomført i 2016, og nytakseringen av hele kommunen etter kommunestyrevedtaket av 17.12.2013 - sak 143/2013. Du finner retningslinjene for taksering her.


Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse ved lav inntekt

Du kan søke om utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt hvis du har lav inntekt. Formannskapet kan utsette, nedsette eller ettergi eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør at det vil være svært urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd, jfr. eiendomsskatteloven § 28. Det må søkes for hvert skatteår, selv om skatteyteren har fått fritak for det foregående året.
Da søker du om dette ved hjelp av dette skjemaet.