Lovverket

Elever som får opplæring etter opplæringslovens § 2-8: ”Særskild opplæring for elevar frå språklege minoritetar.

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæring kan leggast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til eleven.”

”Når skoleeier tek stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslovens §2-8, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2.”

Opplæring av flerspråklige barn og unge i Harstad kommune

Skolene i Harstad kommune skal følge «Plan for opplæring av barn i grunnskolealder – Velkommen!». Denne ble vedtatt av kommunestyret 22/6 2017, og er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Harstad kommune har gjennom de siste årene tatt imot et stadig økende antall flerspråklige elever fra mange ulike land og med mange ulike språk, og det er i dag flerspråklige elever ved de fleste grunnskolene i kommunen.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring ut fra egne forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd forutsetter at alle elever får samme muligheter til å utvikle seg.

Opplæringsloven § 2-8 gir flerspråklige elever rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. I Harstad kommune får flerspråklige elever i grunnskolen opplæring etter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) og ordinær i Læreplan i norsk (NOR1-05) med særskilt tilpasning. Hovedmålsettingen er at elevene raskest mulig skal lære seg norsk, slik at de blir i stand til å følge ordinær undervisning i norsk og i andre fag på norsk.

For nærmere opplysninger: kontakt skolefaglig rådgiver migrasjon, Gro Dagsvik, telefon 77 02 61 36.

 

Plan for opplæring av flerspråklige barn og unge i grunnskolealder - Velkommen!