Skolestart

I Harstad kommune tildeles elever plass på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Familien vil motta et vedtak om skoleplass fra skolen, og det er ikke nødvendig å søke. Informasjonsskriv om skolestart finner du her: Informasjon om skolestart

Dato for skolestart om høsten finner du i skoleruta.

Tidspunkt for skolestart legges ut på kommunens hjemmeside i august.

Skoleplass

I Harstad kommune tildeles elever plass etter Forskrift om skolekretsgrenser i Harstad kommune

Det er ikke nødvendig å søke om plass for elever som skal begynne på 1. trinn. 

I disse tilfellene må foresatte søke om skoleplass

  • dersom det er ønske om plass på en annen skole enn skolen eleven sokner til
  • dersom eleven har flyttet ut av kretsen, men ønsker å fortsette på sin tidligere skole

Her søker du: Søknad om skolebytte


Klage

Beslutning om hvilken skole en elev skal gå på er et enkeltvedak etter forvaltningslovens § 2a og b. Enkeltvedtak kan man klage på, og klagefristen er tre uker fra du har mottatt brevet med vedtaket.  Klager sender du til kommunens postmottak. Dersom klagen inneholder sensitiv informasjon bruker du "send sikkert".

Utsatt eller framskyndet skolestart

I noen tilfeller kan kommunen la et barn begynne på skolen et år tidligere eller gi barnet utsatt skolestart. I slike tilfeller skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering, og foresatte må sende inn en søknad til kommunen. Får å få begynne et åt før, må barnet bære fylt 5 år innen 1. april. Ifølge opplæringsloven skal utsatt skolestart bare innvilges i helt spesielle tilfeller.

Flytting

Når en elev skal flytte, må foresatte gi beskjed til skolen så tidlig som mulig. Beskjeden bør være skriftlig og inneholde ca. flyttedag, elevens nye adresse og hvilken skole eleven skal begynne ved. Dette gjelder både ved flytting innen kommunen, ved flytting til en annen kommune eller ved flytting til et annet land.

Dersom eleven flytter til en annen adresse i kommunen og inn i en annen skolekrets, skal eleven normalt bytte skole. Dersom elev og foresatte ønsker å fortsette på den tidligere skolen, må det søkes om det. 

Her søker du: Søknad om skolebytte eller opprettholde skoleplass

Skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9 A omhandler elevenes skolemiljø. Der står det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene i Harstad har egne retningslinjer for arbeidet med skolemiljø.

Samarbeid skole/hjem

Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er svært viktig. Vi ønsker at denne kontakten skal være mest mulig positiv og konstruktiv.

De ulike samarbeidsorganene (samarbeidsutvalget, foreldrerådet, skolemiljøutvalget, foreldrenes arbeidsutvalg og Harstad kommunale foreldreutvalg) skal bidra til et godt samarbeid. Du kan lese mer om samarbeidsorganene her: Det kommunale foreldreutvalget - HKFU