Situasjonen rundt vatnet har endret seg i det siste siden antall landbruksaktører har gått sterkt ned, fra mange små gårder til to større, mens det er en økning i antall dyr og dyrket areal. I prosjektet vil kommunen analysere tilløpsbekker for å oppdatere siste «problemanalyse» fra 1998. Videre vil kommunen komme i dialog med aktører og sette problematikken på dagsorden for å planlegge effektive tiltak.

Følgende undersøkelser planlegges gjennomført i 2016:

- Alle grunneiere informeres om prosjektet via brev. I tillegg kontaktes relevante gårdbrukere; disse bes å gjødsle som normalt, men informere kommunen om gjødslingstidspunkt.

- Prøvetaking av tilløpsbekker og grøfter. Prøvetaking i slutten av mai (noen uker etter gjødsling), og flere ganger utover sommeren. Vannprøvene analyseres for bakterier og næringsstoffer, evt. andre relevante parametere.

- Kvalitativ vurdering av vannføring i bekkene under prøvetaking (lite – middels – mye vann), dette dokumenteres også med bilder.

- Kartlegging av private slamtanker og utslippsforhold via kommunens egen database. Kontroll om tankene er i henhold til gjeldene forskrifter.

- Kartlegging av eksisterende jordanalyser og bruk av landbruksarealene rundt Kasfjordvatnet, næringsstatus og gjødsling.

- Kartlegging av hydrotekniske anlegg i området via anskaffelse av eksisterende og evt. gamle dreneringskart.  

Prosjektrapporten skal beskrive forslag til de mest effektive tiltak for å oppnå godt vannmiljø. Harstad kommune skal anvende kunnskapen fra dette prosjektet til å komme frem til nødvendige tiltak i andre vannforekomster i regionen med de samme påvirkningene.