Circle K har driftsansvaret for terminalen Gangsåstank i Harstad. Anlegget eies av Circle K, Esso og St1. Forsvaret eier også deler av fjellanlegget. Gangsåstank er et av hoved depotene for drivstoff i Norge. Fra denne terminal forsynes kunder i Troms og Nordland på en effektiv og sikker måte.

Distribusjonen foregår med tankbil som laster produktene ved terminalen. I tillegg forsyner anlegget skipstrafikken med drivstoff. Innforsyning til terminalen foregår med tankbåter.

 

Storulykkeforskriften

Terminalen omfattes av Storulykke- forskriften. Et sentralt krav i denne forskriften er informasjon til nærmiljø om viktige faremomenter ved virksomheten, og hvordan disse håndteres. Naboer skal også informeres om hvordan de skal forholde seg dersom en større ulykke skulle inntreffe ved terminalen. Circle K har utarbeidet en sikkerhetsrapport for terminalen i henhold til

§ 9 nr. 1 i Storulykkeforskriften, og rapporterer til tilsynsmyndighetene i henhold til denne forskrift.

Hvilken risiko er knyttet til anlegget? Alle terminaler for lagring av petroleums- produkter kan medføre risiko for omgivelsene. Circle K som lagringsselskap og myndighetene stiller strenge krav til anlegg av denne typen. Det gjennomføres regelmessige risikoanalyser for å kartlegge sannsynligheten for at en hendelse skal kunne oppstå, og med bakgrunn i risikoanalysene iverksettes tiltak for å fjerne eller redusere risiko. Direktoratet for

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har gitt tillatelse til lagring av petroleums- produkter ved terminalen.

Hvilke uhell eller ulykker kan inntreffe? Risikoanalysen viser at aktuelle farer ved terminalen er lekkasje og utslipp av produkter fra rør og tanker, og lekkasje ved lasting av tankbil og lossing av tankbåt.

Produktene kan antennes etter et utslipp, og en eventuell brann vil ha innvirkning på området rundtterminalen. Røyk fra en brann kan påvirke omgivelsene. Et utslipp kan i ytterste konsekvens forurense luft i tillegg til jord og sjø. Sannsynligheten for at en større hendelse kan inntreffe er vurdert som meget liten.

Hvordan er anlegget sikret?

Anlegget i Harstad lagrer mesteparten av produktene i fjellhaller, som er en meget sikker lagringsmetode. Circle Khar innført en rekke tiltak og sikkerhetsbarrierer for å hindre at det skjer uønskede hendelser på Gangsåstank. Gangsåstank er inngjerdet og har porter som alltid er stengt.

Fjellanlegget er til enhver tid låst. Det er montert utstyr som detekterer og fanger opp tilløp til farlige situasjoner.

Arbeidsoperasjonene er styrt av sjekklister og prosedyrer. Drift av anlegget er automatisert og sikkerhetskritisk utstyr blir rutinemessig testet og vedlikeholdt.

Personell på anlegget er til enhver tid drillet i håndtering av uønskede hendelser.

Gangsåstank er kameraovervåket, har automatiske alarm, nødstopp-funksjon og i tillegg er det montert automatisk slukkeanlegg i tavlerom og på lasteterminal for tankbil. Ved en brann varsles brannvesenet automatisk. Tilsyn og inspeksjon av anlegget foretas regelmessig.

Måten produktene er lagret og sikret på medfører at risikoen for brann eller utslipp til omgivelsene er svært liten.

Når kan det bli nødvendig med evakuering, og hvordan blir jeg varslet?

På grunnlag av risiko- og beredskapsanalyser har Circle K utarbeidet beredskapsplan for terminalen. Ved alvorlige hendelser vil brannvesen og politi være tilstede og lede aksjonen. Evakuering vil bli besluttet isamråd med politi og brannvesen, og en eventuell evakuering vil bli ledet av politiet. Politiet har ansvar for varsling av naboer.

Hva skal jeg gjøre?

Dersom det oppstår en hendelse ved terminalen anbefaler Circle K følgende:

 • Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller redningsledelse.
 • Sørg for at alle holder seg innendørs dersom ikke annen beskjed gis.
 • Lukk vinduer og ventiler.
 • Lytt på radio.
 • Er du utendørs bør du observere vindretningen, og beveg deg bort fra området hvor det kommer røyk fra.
 • Bevar fatningen.

Circle K oppfordrer alle naboer til å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste.Redningsetatene og Circle K har høy beredskap og moderne utstyr for å bekjempe brann og redusere skader ved et utslipp.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager noe unormalt inne på anlegget?

Dersom du observerer noe unormalt på terminalen, og det ikke er personer tilstede, ta kontakt med anlegget.

 • Lokal vakttelefon 907 46 178
 • Sentral vakttelefon (engelsk) 911 82 833

Ved krisesituasjon kontakt:

 • Brannvesenet telefon 110
 • Politiet telefon 112
 • Ambulanse telefon 113

 

For teknisk informasjon kontakt:

 • Terminalleder Per-Ole Robertsen Telefon 911 18 558

Ytterligere informasjon:

Circle K’s informasjonsavdeling

 • Telefon 229 62 000

Informasjon om tilsyn ved virksomheten i henhold til Storulykkeforskriften;

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Information in English

This leaflet contains information about what you should do if an accident occurs within Gangsås terminal. Hazardous chemicals are used in such volumes that a Seveso Directive is applicable to their operations.

The fire department and police will be present and lead the operation in case of serious accidents. The police are responsible for alerting neighbors and lead evacuation procedures if needed.