Forsterket avdeling Stangnes

Beskrivelse av tjenesten:

Behandlingsavdeling som representerer kommunens høyeste omsorgsnivå. Forsterket avdeling betyr økt tilstedeværelse av personell og økt fagkompetanse herunder forsterket legeressurs med fast tilsatt overlege. Behandling av atferdsmessige utfordringer med tanke på mulig overføring til hjemmet eller annet botilbud innen heldøgns omsorg. Tjenesten har fokus på aktive miljøterapeutiske tiltak med mål om å redusere atferdsmessige utfordringer. Dette utføres blant annet gjennom ikke-medikamentelle tiltak som individuell omsorg, tilpasning av stimuli, ro og forutsigbarhet.
 

Målgruppe:

Personer med stor grad av adferdsmessige- og psykiatriske lidelser. Aldersgruppe primært over 50 år, personer med demens og APSD og/eller kronisk psykiatrisk sykdom.

 

Inntakskriterier:

 1. Ved søknad om innleggelse av hjemmeboende pasienter skal behandlende lege fortrinnsvis ha konsultert spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, pasienten skal være diagnostisert og alternative tiltak og/eller behandling skal være vurdert. 
   
 2. pasienten har alvorlige atferdsforstyrrelser av en så omfattende karakter at pasienten ikke kan ivaretas på annen avdeling.
   
 3. Pasienten er utagerende på en slik måte at han eller hun er til fare for seg selv eller andre, eller vedvarende urolig og/eller støyende og fyller minst et av følgende vilkår: 
 • Pasienten har en demens-diagnose.
  Ved behov, kan pasienten holdes tilbake i institusjon etter Pasient- og brukerrettighetsloven §4A. Ved behov for tvangsinnleggelse må innleggende lege fatte tvangsvedtak, formidle informasjon om tilstanden og en kopi av tvangsvedtaket til sykehjemslegen samme dag.
 • Pasienten har en alvorlig psykisk lidelse.
  Sykdommen skal være utredet i spesialisthelsetjenesten slik at årsak til adferds-utfordringer er kartlagt og forsøkt behandlet før innleggelse i sykehjemmet. Dette vil stort sett gjelde eldre pasienter med kronisk psykiatrisk sykdom eller personer som er innlagt psykiatrisk institusjon.
   

Utskrivingskriterier/overføring til annen avdeling/hjemmet:

Ved endret helsetilstand som fører til at pasienten kan gis helsehjelp på et lavere omsorgsnivå (LEON-prinsippet), vil flytteprosedyre iverksettes.
 

Ved spørsmål, ta kontakt med avd.leder Mette Jakobsen, 
tlf. 7702 8522/Mette.jakobsen@harstad.kommune.no
Forsterket avdeling D, tlf. tlf. 7702 8543


Overlege Petra Parchat er tilstede på sykehjemmet mandag, onsdag og torsdag.

Spesialplasser Slottet

Avd D/lindrende er en spesialavdeling innenfor lungemedisin og lindrende (palliativ) behandling. Tilbudet gis også i noen tilfeller til yngre mennesker. 

Avdelingen har flere fagpersonell enn en ordinær sykehjemsavdeling, samt kreftsykepleier. Vi har også økt legeressurs med egen avdelingsoverlege Knut W. Lind samt lege i spesialisering Ingvild Strand.

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Britt Elin Johansen, 
tlf. 770 27 502, britt.johansen@harstad.kommune.no
 

Avd. D/lindrende, tlf. 77027540
Ansvarlig sykepleier på vakt : 77027541