Forsterket behandlingstilbud Stangnes

Beskrivelse av tjenesten:

Behandlingsavdeling som representerer kommunens høyeste omsorgsnivå. Forsterket avdeling betyr økt tilstedeværelse av personell og økt fagkompetanse herunder forsterket legeressurs med fast tilsatt overlege. Behandling av atferdsmessige utfordringer med tanke på mulig overføring til hjemmet eller annet botilbud innen heldøgns omsorg. Tjenesten har fokus på aktive miljøterapeutiske tiltak med mål om å redusere atferdsmessige utfordringer. Dette utføres blant annet gjennom ikke-medikamentelle tiltak som individuell omsorg, tilpasning av stimuli, ro og forutsigbarhet.
 

Målgruppe:

Personer med stor grad av adferdsmessige- og psykiatriske lidelser. Aldersgruppe primært over 50 år, personer med demens og APSD og/eller kronisk psykiatrisk sykdom.

 

Inntakskriterier:

 1. Ved søknad om innleggelse av hjemmeboende pasienter skal behandlende lege fortrinnsvis ha konsultert spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, pasienten skal være diagnostisert og alternative tiltak og/eller behandling skal være vurdert. 
   
 2. pasienten har alvorlige atferdsforstyrrelser av en så omfattende karakter at pasienten ikke kan ivaretas på annen avdeling.
   
 3. Pasienten er utagerende på en slik måte at han eller hun er til fare for seg selv eller andre, eller vedvarende urolig og/eller støyende og fyller minst et av følgende vilkår: 
 • Pasienten har en demens-diagnose.
  Ved behov, kan pasienten holdes tilbake i institusjon etter Pasient- og brukerrettighetsloven §4A. Ved behov for tvangsinnleggelse må innleggende lege fatte tvangsvedtak, formidle informasjon om tilstanden og en kopi av tvangsvedtaket til sykehjemslegen samme dag.
 • Pasienten har en alvorlig psykisk lidelse.
  Sykdommen skal være utredet i spesialisthelsetjenesten slik at årsak til adferds-utfordringer er kartlagt og forsøkt behandlet før innleggelse i sykehjemmet. Dette vil stort sett gjelde eldre pasienter med kronisk psykiatrisk sykdom eller personer som er innlagt psykiatrisk institusjon.
   

Utskrivingskriterier/overføring til annen avdeling/hjemmet:

Ved endret helsetilstand som fører til at pasienten kan gis helsehjelp på et lavere omsorgsnivå (i henhold til LEON-prinsippet; laveste effektive omsorgsnivå, dvs. nivået nærmest pasienten som kan gi et forsvarlig tilbud), vil flytteprosedyre iverksettes.

Ved spørsmål, ta kontakt med avd.leder Mette Jakobsen, 
tlf. 7702 8522/Mette.jakobsen@harstad.kommune.no
Forsterket avdeling D, tlf. tlf. 7702 8543


Overlege Petra Parchat er tilstede på sykehjemmet mandag, onsdag og torsdag.

Klikk her for mer informasjon om Stangnes sykehjem.

Forsterket somatisk behandlingstilbud Slottet, lindrende enhet

Beskrivelse av tjenesten:

Forsterket behandlingstilbud representerer kommunens høyeste omsorgsnivå.   Behandlingstilbudet har økt antall sykepleiere og økt legeressurs, og har spesialkompetanse på lindrende behandling og bruk av langtids mekanisk ventilasjon (f.eks. respiratorbehandling). Avdelingen har kreftsykepleier og sykepleier med videreutdanning i palliasjon. Vi har en lindrende enhet etablert i 2015 (4 senger registrert i Pallreg), som gir tilbud til pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid. Disse pasientene har behov for palliative tjenester utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Palliativ behandling, pleie og omsorg har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres pårørende. Pasienten ivaretas med kartlegging, vurdering og behandling av symptomer, som for eksempel smerter, tungpust og kvalme. Vi har også fokus på andre utfordringer av fysisk, psykososial og åndelig/eksistensiell karakter.  Behandlingstilbudet gis til pasienter i alle aldersgrupper med unntak av barn. Vi kan tilby både korttids- og langtidsopphold for symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil livets slutt. Vi kan også tilby korttidsopphold for å avlaste pårørende eller for justering av symptomlindrende behandling, optimalisering av funksjon og planlegging av videre oppfølging. Avdelingen har eget pårørenderom med mulighet for overnatting. Seng til pårørende kan om ønskelig også plasseres i pasientrom.

Avdelingen gir tilbud om fysioterapi og ergoterapi i samarbeid med Hjemmebasert rehabilitering i Harstad kommune. Avdelingen har etablert samarbeid med prestetjenesten og vi har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe:

Personer med særskilte behov som krever en økt fagkompetanse utover en ordinær sykehjemsavdeling. Dette kan være alvorlig hjerte-/lungesyke, personer med ALS eller andre nevrologiske sykdommer og personer med kreftsykdom.

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Kamilla T. Isaksen tlf 948 25 397 eller driftskoordinator Anne-Lise Nylund tlf 900 79596.

Avd. D/lindrende, tlf. 48132010
 

Klikk her for mer informasjon om Slottet sykehjem.