Om kunststien

Harstad kommune vedtok i desember 2016 sin sentrumsplan.

Kommunedelplanen er kommunens overordnede styringsverktøy, og skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging av sentrum. 

Levende og attraktiv

Viktige tema i planen er miljøvennlig by - og stedsutvikling, næringsutvikling, klima- og samfunnssikkerhet, kulturminnekartlegging, universell utforming, utvikling av havn og samferdsel.

Et av hovedmålene er «å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraft og befolkningsvekst for Harstad». Deler av bysentrum har i dag svake bystrukturer med begrenset tilgjengelighet. Tilgjengeligheten til sjøen har hele tiden vært styrende for by-utformingen, i følge sentrumsplanen. Videre står det at «nærheten til sjøen og storskala fjordlandskapet med Vågsfjordamfiet er blant Harstad bys største styrker. Nærheten og sammenhengen mot sjøen styrkes med flere historisk viktige kulturmiljøer.

Det ligger et stort potensial i en videre utnyttelse av kulturhistorien som ressurs i den videre byutviklingen. De byer som ivaretar og bygger videre på den historiske identitet opplever økt attraksjon og tilhørighet.»

Fellesskap

Parallelt med utarbeidelse av planen, og med vissheten om betydningen av sentrums sjøside, har Harstad kommune ved ordfører, Equinor, Stien langs Sjøen og Vågsfjord eiendom innledet samtaler og avtalt et samarbeid for å bidra til utviklingen av sentrum. Dette samarbeidet har blitt formalisert gjennom prosjektet KUNSTSTIEN. Det er et felles ønske om å løfte kulturdestinasjonen Harstad gjennom fokus på kunst i det offentlige rom. Dette skal realiseres gjennom å forlenge konseptet Stien langs Sjøen fra Samasjøen/Holstneset til Sjøkanten Senter. «Kunststien» som er arbeidstittelen på dette forprosjektet.

Helhetlig konsept

Samarbeid mellom de fire nevnte aktørene vil kunne bidra til kunstnerisk utsmykking langs sjøsiden av Harstad sentrum, fra Samasjøen til Sjøkanten senter. Harstad har en sjøside med stort potensial og mange kompetente og kapitalsterke næringslivsaktører som inviteres til deltagelse i hovedprosjektet. Flere bidragsytere i fellesskap kan bidra til utvikling og gjennomføring av et helhetlig konsept. En slik kunststi i forlengelsen av og i samarbeid med Stien langs sjøen, er helt i tråd med flere føringer i Harstad kommunes sentrumsplan. 

Formål

Formålet med kunststien er: Utvikling av kulturbyen Harstad med fokus på kunst i det offentlige rom.

Konkret mål for hovedprosjektet: Etablere byrom* langs Stien langs sjøen gjennom Harstad sentrum.

*byrom er definisjonen på hvert utvalgte sted der et kunstverk vil stå.