Foyer Harstad er et tilbud til ungdom mellom 16 og 25 år som er - eller står i fare for å bli bostedsløse, og som er motiverte og har behov for støtte og veiledning på flere livsområder. Ungdommene søkes inn fra det kommunale hjelpeapparatet. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand basert på den enkeltes individuelle behov, og målet er at ungdommen i løpet av sin botid i Foyer skal mestre eget liv og ta gode valg for sin egen framtid. Foyers visjon er å jobbe aktivt for at vår målgruppe gjennom brukermedvirkning, veiledning og godt tverrfaglig samarbeid skal bli selvstendige unge voksne.

Søknad

For å komme med i betraktning, må følgende skjema lastes ned, skrives ut og sendes inn:  Skjema for Foyer

Hva er Foyer Harstad?

Foyer Harstad er et forebyggende bo- og nærmiljøtiltak bestående av 8 leiligheter fordelt på 2 firemannsboliger.

Hvem kan bo i Foyer-leilighet?

 • Ungdom mellom 16 – 25 år i Harstad kommune som er eller står i fare for å bli bostedsløse eller har vanskelige hjemmeforhold.
 • Ungdom som har behov for en stabil, trygg og egnet bolig med oppfølging i eget nærmiljø.
 • Ungdom som kan forplikte seg til oppfølging med fokus på botrening, utdanning/yrkesopplæring, helse, økonomi, nettverk, familie og fritid.
 • Ungdom som har mulighet til å delta i utdanning og arbeid, men som har vært forhindret til deltakelse på grunn av strukturelle, institusjonelle eller personlige årsaker.
 • Ungdom som er i kontakt med Barneverntjenesten, NAV, bosettings-teamet og/eller andre offentlige hjelpeinstanser i kommunen.
 • Ungdom som har ønske om – og er motivert til endringsarbeid i eget liv gjennom veiledning fra koordinator.

Målet med Foyer Harstad:

 • ​Gi trygge og gode boliger til unge bostedsløse med fokus på å opparbeide god boevne og være en del av et naboskap.
 • Gjøre ungdommene i stand til å mestre eget liv i løpet av en periode på ett til tre år gjennom å styrke dem i å ta gode valg for sin/sitt:
  • Helse
  • Økonomi
  • Fremtidige karriere og inntekt
  • Familie, nettverk og fritid
 • Få ungdommer bort fra sosialhjelp og inn i skole/jobb eller lærling-avtale.

Hvordan blir man deltaker i Foyer Harstad?

Ungdommen tildeles plass i Foyer Harstad i samarbeid med barnevernet, boligkontoret og/eller NAV. Disse er informert om tilbudet i Foyer, og ungdommens saksbehandler sender forespørsel om plass. I tillegg bistår saksbehandler ungdommen med å skrive noen egne ord der de forteller om seg selv, hvorfor de har behov for å bo i Foyer og hva som er motivasjonen for å søke om plass.

Hvilken hjelp tilbys i Foyer Harstad?

Foyer Harstad jobber for at ungdom skal mestre å bo for seg selv, strukturere sin hverdag og ivareta seg selv. Ungdommene får tildelt en koordinator/voksen støtteperson som skal hjelpe og veilede den unge i overgangen mot voksenlivet. Ungdommene i Foyer gis individuell oppfølging. De skal gjennom miljøterapi og kognitivt endringsarbeid tilbys muligheter som bidrar til mestring i eget liv. Det er Foyers ansvar å sørge for at de tjenester ungdommen trenger, gjøres tilgjengelig. Foyer arbeider for et tverrfaglig og tverretatlig godt arbeid.

Hvilken hjelp får ungdommen av en Foyer-koordinator?

Foyer-koordinatorer driver praktisk veiledning og kognitivt arbeid med den enkelte ungdommen. Koordinatorene bistår ungdommen utfra den enkeltes behov. De koordinerer de ulike hjelpeinstansene som bistår i samarbeidet rundt ungdommen. Koordinatorene er voksne personer med lang erfaring i arbeid med ungdommer.

Hva skal ungdommene bidra med?

Alle som tar i mot en plass i Foyer Harstad gjør dette fordi de selv er motiverte for og ønsker veiledning og hjelp. Tilbudet er frivillig, og arbeidet baserer seg på samarbeid mellom ungdommen og koordinator. Den som velger å ta imot tilbud i Foyer-leilighet, forplikter seg til å prioritere å arbeide målrettet med egenmotivasjon, fremdrift og endring. I Foyer står ungdommen i sentrum i sitt eget liv, noe som betyr at ungdommen må forstå, påvirke og delta der viktige beslutninger tas. Det å bo i Foyer innebærer at man må forholde seg til og vise respekt for naboer, og man må delta på møter der naboskap-beslutninger tas.

Hvem kan ikke få tilbud i Foyer?

Foyer er ikke døgnbemannet og har ikke spesialistbehandling Derfor kan vi ikke gi  tilbud til:

 • Ungdom med behov for rusbehandling eller psykiatrisk behandling i institusjon
 • Ungdom som ikke har motivasjon og/eller evne til å gjennomføre samarbeidsavtalen mellom Foyer og ungdommen
 • Ungdom med alvorlig atferdsproblematikk
 • Ungdom som har behov for/krav på omfattende tjenester fra pleie- og omsorgstjenester

Tilgjengelighet

Foyer-koordinatorene er tilgjengelige for ungdommene på dagtid og tre kvelder i uken fram til kl 2000. Dersom det oppstår akutt behov for hjelp, kan ungdommene ringe en vakttelefon på hverdager fra 2000 til 0800 og mellom 1300 – 1500 på lørdager og søndager.