Gebyrforskriften for Areal- og byggesakstjenesten er hjemlet i følgende lover:

Under er oppdatert gebyrforskrift og betalingsregulativ for areal- og byggesakstjenesten for 2024. Prisene i forskriften gjelder fra 1.1.2024.

Gebyrsatsene reguleres pr 1. januar hvert år i forhold til Kartverkets indekstall for kart- og oppmålingsarbeider.

Prisene i forskriften er regulert i forhold til indekstallet for desember 2022.

Se gebyr-regulativet her (pdf).