Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven), LOV-2003-05-09-31, trådte i kraft 1. januar 2004. Miljøinformasjonsloven gir deg som innbygger rett til opplysninger fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Hensikten med loven er å gjøre det lettere for den enkelte å engasjere seg for og bidra til et bedre miljøvern.

Alle næringer, industriproduksjonen så vel som jord- og skogbruket, transportsektoren og tjenesteproduksjon er omfattet av den nye loven. Den gir deg rett til informasjon om alt fra produksjonsprosesser til innholdet i de produktene som brukes og omsettes.

Loven skal sette innbyggerne i stand til å:

  • bidra til vern av miljøet
  • beskytte seg mot helse- og miljøskade
  • påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål

Les mer om miljøinformasjonsloven her.

Les hele lovteksten her.