Utarbeidelse av Formingsveileder for Harstad sentrum er utført på oppdrag fra Harstad kommune, ved Drifts- og utbyggingsenheten. Utgangspunktet for
formingsveilederen er et ønske om at den pågående sentrumsutviklingen i Harstad skal få en helhetlig utforming. Veilederen skal være som et aktivt dokument som kommunen, andre offentlige instanser og planleggere kan benytte i rehabiliterings- og nye byromsprosjekter. Formingsveilederen kom i gang i etterkant av skisseprosjektet ”Mitt Harstad” (2017), som bestod av  to deler:

  • Fase 1: Strakstiltak på Rikard Kaarbøs plass
  • Fase 2: Skisseforslag Byrom Harstad sentrum ”Mitt Harstad”.

Siste fase inkluderte en større medvirkningsprosess, med blant annet byverksteder der forskjellige grupper av Harstads befolkning var representert.
Skisseprosjektet ble vedtatt i desember 2017 og danner grunnlag for de deler av formingsveilederen som omhandler sentrumskjernen.
Veilederen er delt inn i to hoveddeler:

  1. Analyse og prinsipper
  2. Katalog.

Del 1. innholder en overordnet analyse av byen og en inndeling i ulike soner/delområder basert på områdenes karaktér, samt generelle overordnede prinsipper for utforming av de ulike områdene.
Del 2 er i hovedsak et oppslagsverk for møbler, byromselementer og materialer. Arbeidet med Formingsveileder for Harstad sentrum er utført av Rambøll AS, med  Light Bureau som underkonsulent på belysning, i tett samarbeid med Harstad kommune og utvidet prosjektgruppe. Utvidet prosjektgruppe består av representanter fra Statens Vegvesen, Harstad havn, og Troms fylkeskommune i tillegg til representanter fra ulike faggrupper i Harstad kommune. Prosjektet har også fått god hjelp av SørTroms Museum med å fremskaffe historiske foto og  grunnlagsmateriell. Formingsveilderen er utført i løpet av vinteren og våren 2018.

Last den ned her: https://www.harstad.kommune.no/getfile.php/4274562.1878.qwalqwbms7izpi/Formingsveileder+for+Harstad+sentrum_low+res.pdf