Loven slår fast at skolen skal være gratis for elevene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foresatte for undervisningsmateriell eller aktiviteter i skolens regi. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med opplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid. Eksempler på aktiviteter er: 

  • leirskole
  • klasseturer
  • teaterforestillinger
  • skidager
  • kino eller museumsbesøk
  • nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall eller bibliotek
  • ekskursjoner
  • arrangementer for elever/foresatte med inngangspenger
  • innsamlingsaksjoner (både til klasser og til veldedige formål)

(Overstående liste er ikke uttømmende.)

Foresatte i en klasse eller FAU kan heller ikke igangsette større innkjøp eller aktiviteter som krever egenandeler fra elever eller foresatte. Bidrag, som f.eks. en kake eller et smørbrødfat til arrangementer i tråd med skolens sosialpedagogiske plan, er akseptabelt så lenge bidraget er frivillig.

På noen skoler arrangerer foresatte 17. mai, vårfester, avslutningsfester e.l. Disse arrangementene må være uten inngangspenger. Inntekter fra salg på slike arrangementer kan benyttes til sosiale tiltak for elevene.

Funksjonshemmede elever skal kunne delta på lik linje med funksjonsfriske, og kommunen/skolen må dekke eventuelle kostnader som er nødvendige for at funksjonshemmede elever skal kunne delta, f. eks. kostnader til assistent. 


Vanlige spørsmål

Hva skal foresatte dekke?

Foresatte skal dekke mat, nødvendige klær og annet utstyr som ikke er undervisningsmateriell. PC, nettbrett, smarttelefon eller lignende forventes det at alle hjem har tilgang til.

Kan skolen organisere skolelunsj, klassefrokost eller lignende og be elevene ta med mat hjemmefra?

Ja. Foresatte skal dekke mat, og et barn vil spise lunsj og frokost uansett.

Kan foresatte levere mat til sosiale arrangement på skolen?

Ja. Bidrag som for eksempel ei kake eller et smørbrødfat er greit, så lenge bidraget er frivillig.

Kan foreldrene arrangere juleverksted?

Ja, dersom det ikke medfører pengeinnsamling og egenandeler for elever og foresatte.

Kan FAU ta inngangspenger på arrangementer?

Nei. Det er ikke tillatt med inngangspenger på arrangementer på skolen.

Kan det selges mat og lignende på arrangementer i regi av skolen/FAU?

Ja, det er lov å selge mat til selvkost. Inntekter fra salg på slike arrangementer kan skolen/FAU bruke til sosiale tiltak for elevene.

Kan skolen drive innsamling til veldedige formål?

Nei. Aktiviteter som medfører pengeinnsamling for elever og foresatte er ikke tillatt.

Klasseturer

Klasseturer er turer for elevene som inngår i skolens opplegg. Klasseturer skal være gratis for elever og foresatte.

Kan foresatte arrangere klasseturer for elevene i skoletiden?

Ja, dersom turen følger gratisprinsippet, er en del av skolens opplegg og ansvar og ikke medfører pengeinnsamling og egenandeler.

Kan foresatte samle inn penger til klasseturer i skolens regi?

Nei. Turer i skolens regi skal følge gratisprinsippet. Klasseturer som medfører pengeinnsamling og egenandeler er ikke tillatt.

Kan foresatte arrangere turer utenfor skoletid?

Ja. Foresatte kan arrangere tur på skolefrie dager. Slike turer omfattes ikke av kommunens forsikringer og skolen sender ikke med ansatte.

Kan foresatte søke permisjon for elevene og arrangere turer i skoletiden?

Permisjon for turer i privat regi innvilges normalt ikke.

 


Les hele dokumentet her: Gratisprinsippet i skolen