Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv.Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere «praktisk bistand og opplæring og støttekontakt» på, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe:

  • Brukere med tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer. Hver enkelt person må vurderes konkret ut fra aktuell situasjon og individuelle behov. Det avgjørende er om en BPA–ordning er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenesten på i det enkelte tilfelle.
  • Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren både ønsker å påta seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte.
  • Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt
  • Ved fylte 67 år omfatte ikke søker av rettigheten til BPA men organisering av tjenesten vil vurderes ut fra søkers behov.

Kriterier/vilkår:

  • Du må selv ha søkt på tjenesten.
  • Du er primært selv i stand til å ivareta arbeidslederrollen. Herunder ligger kjennskap til og utøvelse av lovverk/retningslinjer vedrørende de forpliktelser/ansvar som ligger i det å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. «Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse» https://helsedirektoratet.no/Sider/Opplaringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA.aspx
  • Der kriteriene for BPA er oppfylt, i henhold til lover og forskrifter har brukeren rett til vedtak om BPA.
  • Før hjemmebesøk fortas av koordinerende enhet må veileder leses.
  • Assistent skal ikke utføre tjenesteoppgaver for brukerens familiemedlemmer.

Les mer om brukerstyrt personlig assistanse.

Her kan du laste ned søknaden.
Den må skrives ut og sendes inn til 

Harstad kommune
Postmottak 
9479 Harstad.

Besøksadressen er Asbjørn Selsbanesgate 9 (Rådhuset).
Telefonhenvendelser til Koordinerende enhet kan gjøres på tlf. 77 02 60 00. Telefontreffetid kl. 1000-1400.