Vi tilbyr

Hjemmebesøk etter fylte 80 år
Åpen helsestasjon
Temakvelder « Leve godt som senior» for 70- og 75- åringer
Hørselskontakt

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk tilbys årlig til alle innbyggere over 80 år, som ikke mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Fokusområder ved hjemmebesøket er: syn, hørsel, fysisk aktivitet, ernæring, sosialt nettverk, skadeforebygging og boforhold, fysisk og psykisk helse.

 • Aldersgruppene får brev med tilbud om hjemmebesøk.
 • Besøket utføres av kvalifisert helsepersonell som også gir informasjon om kommunens tjenester.
 • Vi informerer om hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.
 • Ansatte har taushetsplikt.

Åpen helsestasjon

 • Uten timebestilling kan du komme til helsestasjon for eldre og få råd og veiledning om forebygging av helseplager og samtale rundt lettere helseproblemer.
 • ​Bolig, forebygging av fall/skader, ensomhet, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet og et aktivt sosialt liv er eksempler på tema vi kan bistå deg med.
 • Våre ansatte har oversikt over aktiviteter, tilbud og tjenester for eldre i kommunen, og kan bistå deg å komme i kontakt med disse.
 • Tilbudet er et tillegg til øvrig helse- og omsorgstjeneste og vi utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlegen eller hjemmesykepleien
 • Åpen helsestasjon er tilgjengelig tirsdager mellom kl. 12.00 og 14.30.
 • Tilbudet er gratis.

 

Temakveld «Leve godt som senior» for 70 og 75-åringer

Helsestasjon for eldre tilbyr temakveld "Leve godt som senior" for 70 og 75 åringer. Hensikten med temakvelden er :

Gi informasjon om kommunens helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud.
Tilby foredrag om aktuelle tema omkring helsefremming og skadeforebygging.
Inspirere deltakerne til å planlegge fremover og ta vare på egen helse.
Sosial møteplass, stands, kaffe og noe å bite i.

Hørselskontakt

Ved nedsatt hørsel kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få høreapparat må du ha hatt en utredning hos øre- nese- hals- spesialist. Mer info ser du her:
Andre enklere hørselstekniske hjelpemidler er ikke avhengig av utredning hos spesialist, men kan søkes om direkte hos NAV hjelpemiddelsentral Troms.

I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med hørselskontakt. Hørselskontakten kan hjelpe deg med:

 • vurdering av behov
 • øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • henvise til rett fagperson
 • tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som hjemmetjenesten, ergoterapeut, høresentralen og andre.
 • utprøving av enkelte hørselshjelpemidler
 • hjelp med søknadsprosessen
 • opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • følge opp ved hjemmebesøk
 • samarbeid med brukerorganisasjoner

 
Hørselskontakt for voksne i Harstad kommune er Raila Kallio og kan kontaktes på Tlf.nr . 97599391 eller epost: raila.kallio@harstad.kommune.no