Det er fast personale i avdelingene, og det blir gitt heldøgns tjenester etter vedtak til beboerne.

Beboerne skal gis mulighet til selvråderett og innflytelse på eget liv. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.

Tjenestebeskrivelser