To slike lokaliteter er de nedlagte kommunale avfallsdeponiene i Seljestadfjæra og Russevika. Begge deponiene er etablert som fyllinger i sjøkanten. Seljestaddeponiet var i bruk fra 1950-tallet fram til 1974, mens Russevikdeponiet var i bruk fra 1974 til 1977. Deponiene ble drevet i henhold til datidens gjeldende lover og reglement, og det ble deponert avfall fra både næringsvirksomhet og privathusholdninger i fyllingene, i tillegg til farlig avfall fra industri.

I 2005 ble det gjennomført grunnundersøkelser ved begge de nedlagte avfallsdeponiene, på oppdrag av Harstad kommune. Da ble det konstatert at en del av vannprøvene var sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Det ble påvist at det foregikk avrenning til sjø, og at de gamle avfallsfyllingene er en av kildene til forurensningen i havna. Det er og har vært mye industri og næringsvirksomhet i området rundt de gamle avfallsfyllingene. Forurensningen stammer også fra andre kilder, og ikke bare fra de tidligere avfallsdeponiene. Det er derfor blitt gjennomført flere andre miljøundersøkelser i området, også av andre aktører enn Harstad kommune.

Etter pålegg fra Fylkesmannen i Troms gjennomførte Harstad kommune i 2013/14 videre grunnundersøkelser for å vurdere risiko for spredning og om det var behov for tiltak. Det ble da påvist at hovedparten av jordprøvene var moderat forurenset med tungmetaller, flere prøver viste forhøyede nivåer av olje og én prøve hadde forhøyede nivåer av pentaklorfenol. Det ble også påviste forhøyde nivåer av olje i mesteparten av vannprøvene og PAH i over halvparten. Flere prøver innehold forhøyede nivåer av tungmetaller, bl.a. kobber, og én prøve hadde høye nivåer av BTEX. Forurensningsnivået var likevel betydelig lavere enn det som ble påvist i 2005.

Rapporten fra 2014 konkluderte med at deponiene i Seljestadsfjæra og Russevika bidrar i liten grad til rekontaminering av Harstad havn, og med en reduksjon siden 2005. Rapporten anbefalte likevel overvåkning av mengden miljøgifter som tilføres havnebassenget.

Fylkesmannen i Troms har påla Harstad kommune å overvåke deponiene i en 3 års periode med prøvetaking 2 ganger hvert år. Overvåkningen startet høsten 2015 og ble avsluttet i 2018. Første gangs prøvetaking ble i hovedsak utført ved de samme grunnvannsbrønnene som ble brukt i 2013. 

Nysgjerrig på hvilke lokaliteter som er registrert i Databasen Grunnforurensning? Sjekk Miljødirektoratets database her.

Swecos rapport fra 2005 (pdf)

Swecos rapport fra 2014 (pdf)

Norconsults rapport fra 2015 (pdf)

Norconsults rapport fra 2016 (pdf)

Norconsults rapport fra 2017 (pdf)

Sluttrapport for miljøovervåkingen 2015-2018 (pdf)