Hvem kan få tilskudd til tilpasning

Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder alle typer helårsboliger. Tilskudd gis til enkeltpersoner/ husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Dersom husstanden har tilstrekkelig oppsparte midler kan søknaden avslås. 

Boligtilskuddet skal sammen med annen boligfinansiering bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for søkere med varig lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et supplement til startlånsordningen og det ordinære bankmarkedet.

Dersom du har behov for å tilpasse boligen din slik at den blir egnet å bo i lengst mulig, så kan du søke om tilskudd til tilpasning.

Hvordan søke

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i og fremmes på startlån/tilskuddsskjema. Søknaden må fremmes før tilpasningen gjennomføres. Veiledning for utfylling finner du i skjemaet. Vær særlig oppmerksom på skjemaets punkt hvor kravene til vedlegg presenteres. Skjemaet kan du få ved Servicetorget i Rådhuset. Her kan du også få hjelp til utfylling.

Nødvendige vedlegg til søknad

Vedlegg for alle søkere:

 • Siste års skattemelding
 • Arbeidsavtale
 • Dokumentasjon på alle løpende inntekter
  • 3 siste lønnsslipper ved arbeidsinntekt
  • Siste trygdeslipp ved trygdeinntekt både for privat og kommunal pensjon
  • Forsikringsutbetalinger, økonomisk sosialstønad, stønad til barnetilsyn, bostøtte
 • Vedtak om arbeidsavklaringspenger/ overgangsstønad/ foreldrepenger
 • Oppdaterte nedbetalingsplaner med månedlig terminbeløp for all gjeld/ kreditter. All gjeld på skattemeldingen må dokumenteres, også dersom gjeld er innfridd.

Vedlegg dersom det bor barn i husstanden:

 • Barnetrygd
 • Stønad barnetilsyn
 • Utgifter til barnepass/SFO
 • Bidragsavtale (både for bidrag som du mottar eller betaler) samt eventuell bidragsgjeld
 • Samværsavtale for barn dersom delt omsorg

Vedlegg dersom det er aktuelt:

 • Separasjons-/ skilsmissebevilling fra Fylkesmannen
 • Fordelingsavtale signert av begge parter som viser resultatet av det økonomiske oppgjøret (gjeld og egenkapital) ved samlivsbrudd og felles eid bolig.
 • Vedtak om oppholdstillatelse fra UDI
 • Vergeoppnevning
 • Skriftlig fullmakt om innsyn i din søknad om boligfinansiering signert av søker, dersom annen person skal bistå deg i søknadsprosessen
 • Legeerklæring ved egen og barns sykdom, dersom du mener dette har betydning for din søknad
 • Gjeldsordningsavtale med tilhørende kreditorliste
 • For selvstendig næringsdrivende må driftsregnskap for siste 6 måneder leveres

Vedlegg ved utbedring/ tilpasning:

 • Prissatt kostnadsoverslag for hva utbedringen/ tilpasningen vil koste.
 • Uttalelse fra kommunens ergoterapitjeneste i saker vedrørende tilpasning
 • Ved antatt stor utbedringskostnad så må det innhentes og dokumenteres tlibud fra håndverker/ firma
 • Verdivurdering av bolig utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder

Dersom det foreligger andre særlige forhold eller andre hensyn som har betydning for behandlingen av din søknad, så bør det redegjøres for dette i søknaden.                                             

 

Pantesikkerhet

Tilskudd over kr 40 000 skal sikres med pant i den boligen tilpasningen gjelder.

 

Klageadgang

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal fremsettes skriftlig. Klage skal sendes til Boligkontoret (se adresse nedenfor). Du kan få hjelp ved Servicekontoret i Rådhuset til å sette opp klagen. I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr. § 29 i Forvaltningsloven.

Du kan også søke til Husbanken om tilskudd til utredning og prosjektering, for å få kartlagt behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.
Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.