Alle dyrearter er i utgangspunktet beskyttet (fredet) i Norge etter Naturmangfoldloven, som sier at "unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås". Enkelte dyrearter har jakttid, det vil si at de kun er fredet i deler av året. Arter som ikke har ordinær jakttid er totalfredet. 

Måker ble fjernet fra lista over jaktbare arter i 2016 og er dermed totalfredet. Det er forbudt å skyte eller fange måker, og det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Det vil si at hvis måkene allerede har etablert seg på et tak med reir og egg, skal de få være i fred. Da må man rett og slett bare smøre seg med tålmodighet og avvente slutten på hekketiden. Forstyrrer du måkene i hekketida, vil bråket vare lenger. Blir måkene forstyrret kan de avbryte hekkingen, og disse vil ofte starte på nytt et sted i nærheten. Hekketiden - og bråket - vil da altså vare lenger. 

Vi har 21 forskjellige måkearter i Norge, men ikke alle er vanlige, og langt fra alle finnes i Troms. Noen av de mest kjente måkeartene vi finner i Harstad er fiskemåke, gråmåke, svartbak og krykkje. Mange sjøfuglarter står på Norsk rødliste for arter, det vil si at det er en risiko for at de dør ut. Rødlisten gis ut av Artsdatabanken og oppdateres med jevne mellomrom. Du kan lese mer om rødlistearter her. Det er spesielt alvorlig å fjerne egg eller reir av en rødlisteart, f.eks. krykkje, hettemåke og fiskemåke.

Bestanden av måker og andre sjøfuglarter er i kraftig tilbakegang både i Norge og resten av verden. Dette skyldes flere ulike faktorer, blant annet tap av leveområder på grunn av klimaendringer, utbygging og andre arealendringer. Mindre tilgang på mat som følge av forurensning, overfiske og bedre avfallshåndtering fra mennesker er en annen viktig faktor. Predasjon fra rovdyr, som for eksempel mink, kan også påvirke sjøfuglbestanden negativt. 

 

måke.jpg

Usikker på hvilken måkeart du ser? Sjekk Bymåkeguiden.

 

Det finnes flere forebyggende tiltak man kan gjennomføre før hekkesesongen starter for å forhindre at måkene bygger reir akkurat der:

  • Sette opp liner på taket som hindrer måkene i å lande. Disse bør være minst 30 cm over taket, med ca. 50 cm avstand mellom linene. Det er ikke lov å dekke taket med fiskegarn e.l. fordi fuglene kan sette seg fast i garnet.
  • Sette opp måkeskremmere på taket. Bruk gjerne ulike typer slik at måkene ikke venner seg til fugleskremmerne. Blinkende lys og lignende har kun begrenset effekt, og dette anbefales ikke. 
  • Ferdsel på taket i etableringsperioden (etter at måkene har kommet, men før eggleggingen begynner) kan også være effektivt hvis man går opp på taket flere ganger daglig. Måkene vil da vurdere taket som utrygt og vil velge et annet sted å legge egg.

Måker er temmelig altetende og de spiser gjerne søppel når de finner lite mat i havet - de fungerer faktisk som en slags renovasjonstjeneste i byen. Hvis du vil unngå at måker hekker i nabolaget må du passe på å fjerne søppel og andre matkilder som vil tiltrekke seg måker.