Harstad kommune bygger nytt helsehus, så og si vegg-i-vegg med Harstad sykehus, på nordsiden. Helsehuset skal stå ferdig sommeren 2025, og er Harstad kommunes største byggeprosjekt noensinne. Nytt helsehus vil bli et stort løft for Harstad kommune, og spesielt for helse- og omsorgstjenestene. Helsehuset vil bli et samlingspunkt og kompetansemiljø for kommunens helse- og omsorgstjenester. Med blant annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner.

Kort fortalt

 

Ved å bygge et helsehus i tilslutning til sykehuset legges det til rette for direkte kommunikasjon mellom pasient/pårørende, behandlere på sykehuset og behandlere i kommunen. Pasienter kan overføres mellom sykehuset og helsehuset uten å måtte forflyttes i ambulanse. Helsehusets utforming og plassering er gjort med tanke på senere bygging av en ny sykehusfløy og et mellombygg/ samhandlingsbygg som skal binde Helsehuset sammen med sykehuset. Foreløpig skal byggene forbindes via en kulvert. 

Helsehuset vil bli kommunens største investering noensinne. Bruttorammen for prosjektet, inklusive parkeringskjeller er på 569 millioner kroner. Etter fratrekk av momskompensasjon og tilskudd fra Husbanken vil lånebehovet være 398 millioner.

Prosjektet er kalkulert til å øke kommunens driftsutgifter med 24,4 millioner kroner brutto, og 12,7 millioner kroner netto. De økte driftsutgiftene fordeles med 15,5 millioner til renter og avdrag, 6,8 millioner kroner i økte driftsutgifter til bygget og 2,1 millioner i økt drift av dagavdelingen. Til fratrekk kommer 11,7 millioner kroner i spart husleie fra virksomheter og tjenester som får nye lokaler i nytt helsehus.

Disse tallene og forutsetningene vil kunne endre seg noe etter at anbudet er kontrollregnet, men ikke vesentlig.

Arbeidene vil etter planen starte i slutten av juni. Da vil byggene som står på tomta rives. I løpet av høsten vil de forberedende arbeid med å heve St Olavs gate, lage busslommer, og etablere ny avkjørsel til UNN starte, og vare til i midten av desember. Byggingen av selve helsehuset vil starte rett etter dette, og etter planen stå ferdig i midten av 2025.

Visjon

 

Helsehus_Illustrasjon eksteriør 3.jpgVisjonen er i samarbeid med UNN og UiT å etablere et tverrfaglig helsehus med arbeidsglede, plass til videreutdanning og spesialisering, samt mulighet for å lære opp studenter, yngre kollegaer og andre faggrupper, brukere, pasienter og pårørende.

Pasienter og brukere skal få tilgang til flest mulig ytelser i «huset» slik at de slipper å dra til andre behandlere. Samarbeid og delegering av arbeidsoppgaver er en forutsetning for at brukerne skal kunne tilbys flere ytelser, også når det gjelder oppgaver som forebygging og lengre forløp med kronikere.

Pasienter/brukere skal tilbys flere og bedre tjenester uten tilsvarende kostnadsøkning. Samlokalisering er supereffektivt med tanke på å legge til rette for strukturert spesialistbasert samhandling/skape felles forståelse

Hovedløsning

Helsehus _Illustrasjoner eksteriør 2.jpg

Ved å bygge et helsehus i tilslutning til sykehuset legges det til rette for direkte kommunikasjon mellom pasient/pårørende, behandlere på sykehuset og behandlere i kommunen. Pasienter kan overføres mellom sykehuset og helsehuset uten å måtte forflyttes i ambulanse.

Helsehusets utforming og plassering er gjort med tanke på senere bygging av en ny sykehusfløy og et mellombygg/ samhandlingsbygg (UNN/UiT/HK) som skal binde Helsehuset sammen med sykehuset. Foreløpig skal byggene forbindes via en kulvert.

2.etasje skal ved behov kunne bygges om til klinisk avdeling.

Hovedgrepene i bygget

Helsehus_Illustrasjoner eksteriør 1.jpg

 

 • Bygget får en Z- form (hybridløsning) med smal fløy mot nord (Eineberggt.) og sør (sykehuset) og en bred «nese» mot St Olavsgate.
 • Publikum vil kunne komme inn i bygget fra St. Olavsgate (øst) og fra parkeringsplassen (vest)
 • Egen inngang til Hjemmetjenesten og gymsal i U1 
 • Ansatte vil i tillegg kunne gå mellom sykehuset og helsehuset via kulvert eller gangvei (m baldakin?).
 • Bygget får et sentralt trapperom m/ personheis. I tillegg egen sengeheis/vareheis.
 • 1 etasje til behandling/brukere
 • I 2. etasje skal kun «konferansesenteret» være åpent for publikum

Underetasje:

 • Hjemmetjenesten med adkomst fra bygget og utenfra. 
 • Nærparkeringsareal til hjemmetjenesten 
 • Gymsal/behandlingsrom med adkomst fra bygget og utenfra
 • Lagerrom
 •  Sengevaskrom
 • Tekniske rom
 • Forbindelse (kulvert) til UNN
 • Tekniske rom

Første etasje:

 • Legesenter m/ mulighet for legevakt
 • Samtale/behandling psykolog – rask psykisk helsehjelp for store og små
 • Responssenter
 • Helsestasjon inkl. fysioterapi og ergoterapi for barn og unge, barnepsykologer
 • Møte/undervisningsrom
 • Brukerorganisasjoner
 • Folkehelse/Frisklivssentral

Andre etasje:

 • Koordinerende enhet/IP koordinatorkorps/Ny tildeling av tjenester
 • Hjemmebasert ReHab voksenteam

Administrasjon til: Hjemmetjeneste, Bo og oppfølging, Helse- og mestring, Heldøgns omsorg og Koordinerende enhet.

 • Møte/undervisningsrom
 • SIM(simulering) – senter for UNN, UiT og HK
 • Kantine
 • Lærings og mestringssenter UNN
 • Etasjen skal vurderes med tanke på mulighet for senere ombygging til klinisk avdeling

Tredje etasje

 • Klinisk avdeling
 • Takterrasse/sansehage

Parkering

Samlokalisering av Helsehuset og UNN Harstad og studenter fra UiT vil medføre et betydelig behov for å erstatte/opprette flere parkeringsplasser i tillegg til dagens plasser.

Følgende prinsipper foreslås lagt til grunn:

 • Nærparkering forbeholdes pasienter, brukere, HC og besøkende
 • Tjenestebiler skal kunne plasseres hensiktsmessig
 • Det etableres et tilfredsstillende antall parkeringsplasser for pasienter/brukere/ansatte/besøkende
 • Parkeringsplassene skal i størst mulig grad være selvfinansierende

Parkeringsalternativer utover parkeringskjeller som utredes i samarbeid med UNN:

 • Parkeringshus Skarveien (på UNNs eiendom).
 • Parkeringshus på dagens helsehustomt.
 • Div. overflateparkering

Når det gjelder ytterligere parkering vil HK i samarbeid med UNN utarbeide forslag til løsning. Det vil bli fremmet egen sak om videre utbygging/etablering basert på at tiltakene skal være selvfinansierende.

Historie

Arbeidet med etablering av nytt helsehus har i stort pågått siden 2008. Siden 2012 har vi driftet helsehus i gamle Harstad sykehjem. Siden da har det også vært planlagt å bygge helsehuset ved siden av sykehuset. 

Norconsult AS er engasjert av kommunen til å utarbeide forprosjekt med kostnadsestimater samt tilbudsgrunnlag for prosjektet. 

Bygningen slik den er planlagt nå er på 10400  kvm BTA med et kostnadsestimat på ca. 500 mill. kr inkl. mva. eks. parkeringskjeller (2890 kvm). I tillegg kommer tomt på kr 12 mill. kr, kunst på kr 3 mill. og parkering. 

 

Representanter for byggingen av helsehuset
Det er Consto Nord AS som skal bygge selve helsehuset. Fra venstre: Frode Risdal, - Harstad kommune, Per Asmund Nordskog - Harstad kommune, Torgeir Ingebrigtsen - Consto, Jan Dag Stenhaug - Harstad kommune, Ronny Bøckmann - Consto og Håvard Dalheim Johansen - Norconsult.

Entreprenør

Det er Consto Nord AS som skal bygge selve helsehuset. Selskapet vant kontrakten etter å ha levert det beste anbudet. 

Consto er et av Norges ledende konsern innenfor bygg og anlegg. Consto har også byggvirksomhet i  Sverige. Konsernet har over 1000 ansatte i Sverige og Norge. Hovedkontor er i Tromsø. Selskapet har stått for flere store byggeprosjekter i Harstad, blant andre det nye Choice-hotellet, Pynten, Holstneset, Harstadhamn, Perlen samt utvidelsen av Thon og Amfi Kanebogen. 

Helsehuset vil bli kommunens største investering noensinne. Bruttorammen for prosjektet, inklusive parkeringskjeller er på 569 millioner kroner. Etter fratrekk av momskompensasjon og tilskudd fra Husbanken vil lånebehovet være 398 millioner. 

Helsehuset vil bli et samlingspunkt og kompetansemiljø for kommunens helse- og omsorgstjenester, og en arena for samhandling med UNN, UIT, brukerorganisasjonene og kommunens samlede helse- og omsorgstjenester. Helsehuset rommer blant annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner.