Flytskjema søknadsprosess

Når må VA-søknad fylles ut?

Alle nye utvendige VA-anlegg er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven og søknadspliktig etter Sanitærreglementet.

Søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven (pbl) og søknadsplikten etter Sanitærregelmentet

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes både til Areal og byggesak og VA-etaten (se orange del).

Meldepliktig etter sanitærreglementet

Noen tiltak er unntatt søknadsplikten etter pbl og sanitærreglementet og er kun meldepliktige til VA-etaten (se blå del).

Når det gjelder private VA-anlegg kan en si at nyanlegg er søknadspliktig etter sanitærreglementet og pbl mens reparasjon og utskifting ikke er søknadspliktig etter pbl men meldepliktig etter sanitærreglementet

 

 

Flytskjema søknadsprosess
Klikk på bildet for større versjon

Skal du koble deg på kommunalt ledningsnett?

Tilkobling til kommunalt nett kan gjøres ved å koble din private stikkledning direkte til kommunal ledning. Tilkoblingen kan også gjøres via privat fellesledning til kommunal ledning. Tilkobling til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra tre ulike aktører. VA-tiltak som er søknadspliktig etter sanitærreglementet må søkes i god tid før arbeidet starter. Din rørlegger/entreprenør sender deretter VA-melding like før arbeidet starter, og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Her finner du en oversikt over VA-ledninger som er registrert i kommunens nettkartsystem. Det gjøres oppmerksom på at kommunen ikke har oversikt over alle private stikkledninger.  

Skal du grave?

Dersom du skal grave i vei med tilhørende side- og grøntarealer, graving nærmere enn 5 m fra kommunale VA-ledninger/-anlegg eller offentlig grunn må du søke om gravetillatelse. Søknaden leveres via kundeportalen til Geomatikk, og behandles via gravemeldingstjenesten. Dette er en tjeneste som ivaretas av kommunal vegmyndigheten. Les mer i graveretningslinjene

Graving på kommunal grunn

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn og/eller nærmere VA-ledninger enn 5 meter. Denne søknaden skal leveres av det firmaet eller entreprenøren som skal utføre oppdraget. Søknaden er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på all graving i kommunalt areal, og for at vi skal kunne ivareta vann- og avløpsrør som ligger i bakken. 

Graving på privat grunn

Dersom du skal grave på privat grunn som er mer enn 5 meter fra kommunal grunn og/eller mer enn 5 meter fra kommunal VA-ledning er ikke gravesøknad et krav. Vi anbefaler likevel en gravemelding for å skaffe deg en oversikt over annen infrastruktur som beskrevent under. Denne gravemeldingen kan leveres av privatpersoner, eller utførende fagfolk. En slik gravemelding har en gyldighet på en måned.   

Når må du levere gravesøknad?

Gravesøknaden skal være godkjent før spaden settes i jorda. I forbindelse med en byggesøknad, eller en VA-søknad må man søke om graving når disse er godkjent, men før man starter selve arbeidet. Behandlingstiden på en gravesøknad er ca. 3 dager
Godkjent gravesøknad er gyldig innenfor arbeidsperioden som settes av den som leverer søknaden.

Til deg med privat avløpsanlegg i distriktet

Slamtømming

I harstad kommune er det Stokland som tømmer private slamavskillere, også kalt septiktanker. Stokland varsler eier av slamavskilleranlegget i god tid før tømmingen skal foregå. Du kan selv kontakte Stokland for å høre hvor i distriktet de befinner seg på telefon 993 70 201

Les mer i tjenestebeskrivelsen

 

Hvor ofte tømmes slamavskillere?

Slamavskillere som er tilknyttet fast bosetting skal tømmet hvert annet år, og fritidseiendommer hvert fjerde år

Kontakt VA-etaten på telefon 77 02 60 00 ved behov for ekstraordinær tømming eller tømming utenfor ordinær sesong. Abonnenten må da betale ekstra gebyr, se Betalingsregulativet

Manglende tømming må meldes så raskt som mulig etter at tømmingen skulle vært utført til Stokland på telefon 99 37 02 01

 

Noen tips til deg som skal kjøpe hus med privat vannløsning

 - hva bør du vite før du kjøper?

Avløpsrenseanlegget

 • Hva slags avløpsrenseanlegg finnes? Be om å få se hele anlegget på visning
 • Hvis anlegget ligger på annenmanns grunn, eller den benyttes av flere, må du vite at rettighetene er sikret. Slike rettigheter bør tinglyses. Be om å få kopi av dokumenter.

Anleggets kvalitet

Det finnes mange ulike typer avløpsrenseanlegg og det er ofte vanskelig å se hvor godt det fungerer. Teknisk tilsand og alder vil kunne gi en pekepinn.

 • Få kopi av alle relevante dokumenter fra kommunen, minimum utslippstillatelsen (Utslippstillatelse søkes og gis av Areal- og byggesakstjenesten)
 • Finnes det dokumenter fra servicepersonell, slamtømmer eller kommunen som sier noe om tilstanden?
 • Har det tidligere vært problemer med anlegget, eks hyppig tømming eller oversvømmelse i kjeller?
 • Be kommunen om veiledning vedrørende utslippstillatelse og gjeldende regelverk for det renseanlegg som finnes på eiendommen.

Dimensjonering

 • Se i tillatelsen fra kommunen hvor mange personer/boenheter anlegget er bygget for. Passer det for dere?

Drift, vedlikehold av service

 • Hva kreves av service og vedlikehold, inkludert serviceavtaler. Hva koster dette?
 • Hvilke vedlikeholdsrutiner er etablert. Hvilke erfaringer har eier med driften?

 

Ofte stilte spørsmål om slam og septik

Hvorfor ser det ut som at tanken er full når den nettopp er tømt? 

Når vi tømmer tanken din blir alt innhold i tanken pumpet inn på avvanningsbilen og separert der. Det rensa vannet blir sendt tilbake til tanken for at den viktige gjæringsprosessen skal komme raskere i gang i tanken, samt for unngår transport av store mengder vann.

Er du lei av å grave frem tanken din? 

Dersom du er lei av å grave frem tanken din, kan du fore opp tanken. Din lokale rørlegger kan hjelpe deg med dette.

Hva er grå og svart vann? 

Grå vann er avløp som kommer fra bad, oppvask- og vaskevann. Svart vann er avløp som kommer fra toalett (inkludert vakuumtoalett og urinal).

Hva er en gråvannstank? 

Gråvannstank er en tank som samler opp grå vann som ikke føres til en tett tank for svart vann.

Kloakklukt i huset

Vanligvis kommer kloakklukt fra tørre vannlåser. En vannlås tørker ofte ut dersom den ikke brukes ofte, og spesielt dersom den ligger i nærheten av varmekabler. Lukten forsvinner ved etterfylling av vann.

Hva skal vi ikke kaste i toalettet? 

Det er bare toalettpapir som kan kastes i toalettet. Våtservietter, filler, olje og fett skal kastes i restavfall. Slik avfall løser seg dårlig opp og tetter rør, slanger og filtre i avvanningsenhetene.

 

 

 

 

Til deg med privat vannforsyning

Har du egen brønn?

Ca 12 % av husstandene i Norge får sitt vann fra egen vannforsyning 

Les om private drikkevannskilder

Mattilsynet har laget informasjon til de minste vannforsyningssystemene

Noen tips til deg som skal kjøpe hus med privat vannløsning

 - hva bør du vite før du kjøper?

Vannkilden

 • Hva slags vannkilde finnes? Be om å få se den på visning
 • Hvis brønnen ligger på annenmanns grunn, eller den benyttes av flere, må du vite at rettighetene er sikret. Slike rettigheter bør tinglyses. Be om å få kopi av dokumenter.

Vannets kvalitet

Du bør være oppmerksom på vannets lukt, smak og farge.

 • Finnes det resultat av vannanalyse? Er disse av nyere dato?
 • Har det vært problemer med vannkvaliteten tidligere?

Vannmengde

 • Hvor mye vann kan hentes ut fra kilden hver dag og hvor mye trenger din familie daglig?
 • Har brønnen gått tom noen gang?

 

 

Husk fettvett og dovett?

Det er et velkjent og økende problem med fett som tetter private og kommunale avløpsrør i større byer. Fett som skylles ned i vasken eller kastes i do tetter igjen både dine og andres rør som skal føre avløpsvannet til rensestasjonen. Også annet søppel som våtservietter, q-tips og lignende som kastes i avløpet fører med seg store kostnader og bidrar til økt fare for driftsforstyrrelser, overløp og kjelleroversvømmelser. Fett og matrester er også rottene glad i, og er med på å holde liv i rottene. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett og dovett. 
 • Fett fra stekepanne og annet stivnet fett tørker du av med papir og kaster i matavfallet.
 • Flytende fett og oljer helles over i tett emballasje og kastes i restavfallet. Bruk emballasjen det kom i, en brusflaske eller lignende
 • ​Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet skal i søppelbøtta

Flere gode tips finner du her 

Ofte stilte spørsmål

Hardhet

Harstad kommune Hardhet (dH°)
Harstad vannbehandlingsanlegg 4,5
Lundenes/Kjøtta 0,5
Grøtavær 0,3
Fenes/Sandsøy 0,1
Austnes, brønn 2,5
Bjarkøy 0,3
Storhaugen 4,2
Sandtorg 0,7
Kvæfjord kommune  
Sætran (Kvæfjord vannverk) 0,5
Flesnes 0
Hemmestad 8,7

Hvis du er i tvil om du har hardt vann, kan du kontakte VA-etaten i Harstad kommune. Hvis du har problemer med hardt vann, finnes det mange ulike metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. Lokale rørleggere har ofte erfaringer med ulike metoder/produkter for enkelthusholdninger. I instruksjonsbøker for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner m.m. står det gjerne anbefalinger om hva du skal gjøre dersom du har hardt vann.

Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg Ca/l. Omregningsfaktoren mellom hardhetsgrader og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l). Det varierer litt hvordan laboratoriene og faglitteraturen inndeler i hardhetsklasser, men vi refererer her et eksempel på mulig inndeling:

Hardhetsklasse

dH° (tyske hardhetsgrader)

mg Ca/l

Meget bløtt vann

0 - 2,1

0 - 15

Bløtt vann

2,1 - 4,9

15 - 35

Middels hardt vann

4,9 - 9,8

35 - 70

Hardt vann

9,8 – 21

70 - 150

Meget hardt vann

> 21

> 150

Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Tvert imot tyder undersøkelser fra flere land på at befolkningen er mindre utsatt for hjerte-/karsykdommer i områder med hardt vann enn i områder med bløtt vann. Kalsium i drikkevannet gir også mindre problemer med korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav.

Vanntrykket i huset mitt har  blitt dårligere. Hva skyldes det?

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på det private ledningsnettet fra kommunens hovedledning og inn til huset (stikkledningen). Du kan for sikkerhets skyld spørre kommunen om de har problemer med vanntrykket i området der du bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør du undersøke mulige årsaker i ditt eget distribusjonssystem. Årsaken kan for eksempel være lekkasje på stikkledningen, gjengrodd anboring/påkoblingspunkt, gjengrodd stikkledning. Har du en gammel vannledning inn til huset (lagt før 1970) kan denne være laget av stål/jern. Slike rør gror igjen, og vil med årene slippe igjennom stadig mindre vann. I slike tilfeller må stikkledningen skiftes ut. Normalt vil kommunen i slike tilfeller be deg om å kontakte privat rørlegger/lekkasjesøkingsfirma for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler i husets vannkraner. Det er da nødvendig å skru opp kranene og få renset silene for belegg.

Hvorfor kommer det hvitt vann i krana?

 - Dette er helt ufarlig.
 
Årsaken til at vannet blir hvitt, er små luftbobler i vannet. Etter et par minutter etter tapping, vil disse boblene forsvinne, og vannet blir blankt.

Grunnen til at dette skjer av og til, kan være spesielle forhold ved årstiden; med trykkforhold og lignende. Men det er altså helt ufarlig å drikke vannet, selv om det har en hvit farge ved tapping.
 
 

Hvordan unngår jeg frostskader på vannrør?

 • Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. På grunn av trykkøkningen kan det oppstå brudd på vannledning som fryser, med påfølgende vannlekkasje og vannskade på bygning når vannet tiner igjen.
 • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
 • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
 • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
 • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryperom, yttervegger, gulv og tak.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
 • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan medføre at lukt fra avløpsledningen siver inn i huset).

Kontakt rørlegger hvis uhellet er ute.

Kan drikkevann brukes til å blande morsmelkerstatning uten koking først?

Harstad kommune har god behandling av drikkevann slik at det oppfyller kravene til helsemessig trygt drikkevann.

Morsmelkerstatning skal tilberedes med varmt vann. Vi anbefaler IKKE å bruke vann fra varmtvannskranen til dette, det vannet kan ha blitt forurenset. Her er råd fra helsenorge.no for vann til morsmelkerstatning:

 • Kok opp friskt og kaldt springvann som har rent en stund. Kok vannet opp til 100 °C. Ikke bruk lunkent vann rett fra springen når du tilbereder morsmelkerstatningen. Det varme vannet kan være forurenset med kjemiske stoffer eller bakterier fra varmtvannsberederen og vannledningene.
 • Hell det kokte vannet i en ren og sterilisert flaske.
 • Vannet skal ha en temperatur på minimum 70 °C. Grunnen til dette er at morsmelkerstatning kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Å blande morsmelkerstatningspulveret i temperert (lunkent) vann kan gi infeksjon hos barnet. Vær forsiktig slik at du ikke brenner eller skålder deg på det varme vannet

Disse og flere tydelige råd om hvordan å tilberede morsmelkerstatning på hygienisk trygg måte finnes her: https://helsenorge.no/etter-fodsel/morsmelkerstatning#Hygiene-og-tilberedning

På samme sidene er god informasjon om flaskemating i mange språk, fra Unicef.

SMS-varsling

Du kan bli varslet via SMS og talemeldinger ved uventet vannstans, veistenginger eller andre hendelser der det er behov for å varsle innbyggerne i et bestemt område. 

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd og veistenging vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd, eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i norge.no

Les mer på våre side om varsling. 

Vannmåler

Mange private husholdninger har valgt å installere egen vannmåler, slik at den måler det faktiske vann- og avløpsforbruket i en bolig. Tidligere fikk bedriftene og husholdningene tilsendt avlesingskort fra kommunen i forbindelse med avlesingen. Nå får de tilsendt en SMS som besvares med målerstand. Deretter får de en kvittering fra Harstad kommune på SMS.

For private kunder

For at rett person skal kunne motta og registrere vannforbruket, ønsker vi at vedkommende er registrert i ett av de to offentlige registrene vi bruker.

Disse to registrene er

Er man ikke registrert her, vil vi gjøre søk gjennom 1881.no.

 

Når vannmåleren er installert

Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterne som står og renner. Selv en liten lekkasje kan gir merkbar økning av vannforbruket og vannregningen.

Mistanke om lekkasje kan enkelt sjekkes ved å se på måleren. Når det ikke tappes vann, skal måleren stå stille og ikke bevege seg.

Eksempel på kostnad ved lekkasjer:

Type lekkasjer ca forbruk i løpet av ett år
Dryppende kran 9.000 liter
0,5 millimeter hull på rør 45.000 liter
2 millimeter stråle rennende vann 75.000 liter
Ikke synlig lekkasje i wc-sisterne 100.000 liter
Synlig lekkasje i wc-sisterne 200.000 liter
Tydelig lekkasje i wc-sisterne(urolig overflate) 400.000 liter

 

 

 

Kjelleroversvømmelse

Man skiller mellom fire typer kjelleroversvømmelse:

1. Vannet trenger inn gjennom husets avløpssystem.

2. Vannet trenger inn gjennom kjellervegg eller kjellergulv.

3. Vannet trenger inn gjennom kjellervindu, garasjeport, eller andre ytre åpninger.

4. Vannet strømmer ut fra lekkende vanninstallasjon.

 

Les mer om kjelleroversvømmelser her

Kokevarsel

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes?

Les mer her