Flytskjema søknadsprosess

Når må VA-søknad fylles ut?

Alle nye utvendige VA-anlegg er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven og søknadspliktig etter Sanitærreglementet.

Søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven (pbl) og søknadsplikten etter Sanitærregelmentet

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes både til Areal og byggesak og VA-etaten (se orange del).

Meldepliktig etter sanitærreglementet

Noen tiltak er unntatt søknadsplikten etter pbl og sanitærreglementet og er kun meldepliktige til VA-etaten (se blå del).

 

 

Flytskjema søknadsprosess
Klikk på bildet for større versjon

Skal du koble deg på kommunalt ledningsnett?

Tilkobling til kommunalt nett kan gjøres ved å koble din private stikkledning direkte til kommunal ledning. Tilkoblingen kan også gjøres via privat fellesledning til kommunal ledning. Tilkobling til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra tre ulike aktører. VA-tiltak som er søknadspliktig etter sanitærreglementet må søkes i god tid før arbeidet starter. Din rørlegger/entreprenør sender deretter VA-melding like før arbeidet starter, og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Her finner du en oversikt over VA-ledninger som er registrert i kommunens nettkartsystem. Det gjøres oppmerksom på at kommunen ikke har oversikt over alle private stikkledninger.  

Skal du grave?

Dersom du skal grave i vei med tilhørende side- og grøntarealer, graving nærmere enn 5 m fra kommunale VA-ledninger/-anlegg eller offentlig grunn må du søke om gravetillatelse. Søknaden leveres via kundeportalen til Geomatikk, og behandles via gravemeldingstjenesten. Dette er en tjeneste som ivaretas av Vegmyndigheten.

Graving på kommunal grunn

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn og/eller nærmere VA-ledninger enn 5 meter. Denne søknaden skal leveres av det firmaet eller entreprenøren som skal utføre oppdraget. Søknaden er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på all graving i kommunalt areal, og for at vi skal kunne ivareta vann- og avløpsrør som ligger i bakken. 

Graving på privat grunn

Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravesøknad et krav. Vi anbefaler likevel en gravemelding for å skaffe deg en oversikt over annen infrastruktur som beskrevent under. Denne gravemeldingen kan leveres av privatpersoner, eller utførende fagfolk. En slik gravemelding har en gyldighet på en måned.   

 

Når må du levere gravesøknad?

Gravesøknaden skal være godkjent før spaden settes i jorda. I forbindelse med en byggesøknad, eller en VA-søknad må man søke om graving når disse er godkjent, men før man starter selve arbeidet. Behandlingstiden på en gravesøknad er ca. 3 dager
Godkjent gravesøknad er gyldig innenfor arbeidsperioden som settes av den som leverer søknaden.

Husk fettvett og dovett?

Det er et velkjent og økende problem med fett som tetter private og kommunale avløpsrør i større byer. Fett som skylles ned i vasken eller kastes i do tetter igjen både dine og andres rør som skal føre avløpsvannet til rensestasjonen. Også annet søppel som våtservietter, q-tips og lignende som kastes i avløpet fører med seg store kostnader og bidrar til økt fare for driftsforstyrrelser, overløp og kjelleroversvømmelser. Fett og matrester er også rottene glad i, og er med på å holde liv i rottene. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett og dovett. 
  • Fett fra stekepanne og annet stivnet fett tørker du av med papir og kaster i matavfallet.
  • Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje og leverer på gjenvinningsstasjonen / avfallsanlegget. Bruk emballasjen det kom i, en brusflaske eller lignende
  • ​Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet skal i søppelbøtta

Flere gode tips finner du her 

SMS-varsling

Du kan bli varslet via SMS og talemeldinger ved uventet vannstans, veistenginger eller andre hendelser der det er behov for å varsle innbyggerne i et bestemt område. 

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd og veistenging vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd, eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) : http://cdm.ums.no

Les mer på våre side om varsling. 

Vannmåler

Mange private husholdninger har valgt å installere egen vannmåler, slik at den måler det faktiske vann- og avløpsforbruket i en bolig. Tidligere fikk bedriftene og husholdningene tilsendt avlesingskort fra kommunen i forbindelse med avlesingen. Nå får de tilsendt en SMS som besvares med målerstand. Deretter får de en kvittering fra Harstad kommune på SMS.

For private kunder

For at rett person skal kunne motta og registrere vannforbruket, ønsker vi at vedkommende er registrert i ett av de to offentlige registrene vi bruker.

Disse to registrene er

Er man ikke registrert her, vil vi gjøre søk gjennom 1881.no.

Privat vannforsyning

Har du egen brønn?

Ca 12 % av husstandene i Norge får sitt vann fra egen vannforsyning 

Les om private drikkevannskilder