Vanlig prosedyre er da at abonnenten blir gjort oppmerksom på forholdet gjennom et varsel om pålegg, med oppfordring om rask utbedring. Etter 3 uker følges dette opp med det direkte pålegg, dersom det ikke er kommet melding om igangsettelse eller ferdigmelding. Fristen for utbedring av lekkasjen er 3 uker.

Stikkledning er definert som privat avgrening på hovedledning og inn til boligen, dvs at du eier vann- og avløpsledninger fra boligen og helt ut til kommunal ledning, inklusiv anboringsklaven og anboringen, selv om disse ligger utenfor din private tomt.

Husstander med lekkasje på stikkledningen kan i noen tilfeller merke ett eller flere av følgende punkter:

  • sus i rørene
  • dårlig vanntrykk
  • fuktig grunn over vannledningen

Dersom det er lekkasje på privat stikkledning trenger ikke husstanden ha dårlig vanntrykk. Når trykk og mengde på hovedvannledningsnettet er bra, kan det fortsatt være godt vanntrykk i boligen, selv om det er lekkasje på stikkledningen.

Illustrasjon privat vannlekkasje

Lekkasjestedet kan ofte lyttes opp vha. marklytting, men en er ikke garantert resultat. Beliggenhet på stikkledning kan som oftest bestemmes (peiling av ledningen), dersom ledningen er av jern. Plastledning kan ikke lyttes opp. Delvis nedgravd stoppekran kan enkelte ganger lokaliseres vha. metallsøker. Kontakt din lokale rørlegger for hjelp.

Tegninger over stikkledninger finnes på en del husstander i kommunen. Disse er arkivert i stikkledningsarkivet på Rådhuset. Dersom det finnes en oppdatert mappe på din ledning er ofte trasé og stoppekran inntegnet på kart.

Dersom du har mistanke om vannlekkasje på egen eller andres tomt må du ta kontakt med kommunen via sentralbordet, 77 02 60 00, eller kontakt rørlegger direkte.