Slik forstår du kommunale planer

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene. Her forklarer Direktoratet for byggkvalitet systemet som bestemmer hva du har lov til og hvordan du bør gå fram for å bygge på eiendommen din.

Se orienteringen her. 

Bygge uten å søke

Før du går i gang med å bygge må du finne ut om tiltaket er søknadspliktig. Se oversikt over hvilke tiltak som krever søknad. Noen tiltak kan du selv utføre uten å søke tillatelse fra kommunen. Da har du imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk, må omsøkes uansett. Informasjon om gjeldende reguleringsplaner får du av kommunen, eller du kan finne disse selv på kommunens karttjeneste. Du kan også slå opp i vårt planregister.

Direktoratet for byggkvalitet har laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen:

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Vi trenger opplysningene for å oppdatere de digitale kartene og det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen).

Meldeskjema for bygning eller tiltak som er unntatt søknadsplikt (ekstern lenke).

  •  

 

Er firmaet kvalifisert?

Plan- og bygningsloven stiller krav til kvalifikasjoner, utdanning og praksis for ansvarlige foretak. Kompetansekrav som grunnlag for ansvarsrett skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar tilstrekkelig kompetanse. Lurer du på om ditt firma er kvalifisert til å erklære ansvar i et byggeprosjekt? Prøv veiviseren «Finn ut om du kan erklære ansvar!».

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, har ikke Bygningsmyndighetene hjemmel til å godkjenne planene dine. Hjemmel for tiltaket kan skaffes fortrinnsvis gjennom endring av reguleringsplanen, eventuelt gjennom dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dispensasjon vil si at kommunen gir tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Det er to krav som begge må være oppfylt for at kommunen skal kunne innvilge dispensasjon:

  • Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
  • I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er avhengig av dispensasjon må det søkes særskilt om dette og søknaden skal være begrunnet. Begrunnelsen må bygge på spesifiserte, klare og relevante hensyn, og skal redegjøre for hvilke forhold du anser som grunner til å fravike den aktuelle bestemmelsen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke skal være en kurant sak å fravike fra gjeldende plan. Dette har sammenheng med at de ulike planer som oftest er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, Kommunestyret. Dispensasjoner må ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.

For mer informasjon, se kommunens informasjonsskriv om hvordan søke dispensasjon.

 

Veiledning

Før en går i gang med et prosjekt, stort eller lite, er det anledning til å møte kommunen i en forhåndskonferanse for å avklare ulike forhold knyttet til tiltaket. I forhåndskonferansen legger du frem dine byggeplaner for kommunen og kommunen orienterer om innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene. For at kommunen skal kunne forberede seg til møtet, må du på forhånd redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, aktuelle ansvarlige utøvere og særlige problemstillinger du ønsker svar på.

For veiledning omkring byggereglene og byggesøknad, kan du også besøke oss i Rådhus 1A, ringe til tlf. 77 02 60 00 eller sende epost til postmottak@harstad.kommune.no. Se også vår veileder for hva som bør følge med en byggesøknad: https://www.harstad.kommune.no/leveransebeskrivelse-byggesak.466094.no.html

  •  

Tiltak du kan stå for selv

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc. og tiltaket ikke er unntatt søknadsplikt, behøver du tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Da må du søke om tillatelse og sende inn den dokumentasjonen som er nødvendig for at kommunen kan ta standpunkt til tiltaket. Naboer og gjenboere skal varsles. For informasjon om nabovarsel og naboliste, kan du ta kontakt med kommunens Servicetorg.

Se oversikt over hvilke tiltak du som tiltakshaver kan stå for selv her:

Større tiltak som krever ansvarsrett

For øvrige søknadspliktige tiltak trenger du et firma (foretak) med såkalt ansvarsrett som skal påse at tiltaket blir utført i tråd med gjeldende arealbestemmelser og byggeregler. Det første du må gjøre hvis du ønsker å utføre et slikt søknadspliktig tiltak er å kontakte et kvalifisert firma som kan påta seg slik ansvarsrett. Dette kan være et byggefirma, en arkitekt, byggteknisk konsulent eller liknende. Det er også denne som er ansvarlig for at korrekte skjema og søknadsprosedyrer blir fulgt. I enkelte tilfeller kan du søke om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig.

Enkelte firma har sentral godkjenning for ansvarsrett. Sentral godkjenning er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen som administreres av Direktoratet for byggkvalitet. Sjekk om det firma du tenker å benytte har sentral godkjenning.

Hva koster det å søke?

For saksbehandling og tilsyn av alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, faktureres gebyr etter byggets bruksareal. Gebyret dekker byggesaksbehandling (50 %) og tilsyn/kontroll (50 %), og beregnes gjennom en matematisk formel. Kommunens Forskrift om gebyrer og betalingsregulativ regulerer størrelsen på gebyret. For saksbehandling av mindre reguleringsendringer og dispensasjoner i plansaker, påløper et eget gebyr.

Forhåndskonferanse

Ønsker du et møte med kommunen for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen, kan du bestille en forhåndskonferanse. Det vil bli satt av én time til konferansen, der du som byggherre ("tiltakshaver") og ansvarlig søker møter saksbehandlere fra kommunen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene.

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Elektronisk skjema for å bestille forhåndskonferanse