Gebyrforskriften for Areal- og byggesakstjenesten er hjemlet i følgende lover:

Gebyrsatsene, byggesaksgebyr,  inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merkemateriell. Prisene i forskriften skal justeres årlig mot Statens kartverk sin indeks for kart og oppmålingsarbeider – se kap. 10.  Indeksen beregnes på grunnlag av NITO's lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk Sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt).

Du kan lese hele gebyr-regulativet her (pdf).