Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. juni:

Søk om støtte til varmepumpe

Nå kan du søke om midler til varmepumpe.

Flyktningtjenesten

 

Flyktningtjenestens hovedoppgave er bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram for flyktninger.

Målet med introduksjonsprogram for flyktninger er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid, utdanning og samfunnslivet for øvrig.

Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år.

Flyktningtjenesten består av følgende team: bosettingteamet, introteamet og helseteamet 

 

BOSETTINGTEAMET PÅ ENHET FOR INTEGRERING 

Bosetting skjer etter avtale med IMDi, som kontakter kommunen med konkret forespørsel. De som blir bosatt kommer enten fra asylmottak, de finner selv bolig eller de kommer direkte fra utlandet som overføringsflyktninger.  Bosettingsteamet har kontakt med IMDi og asylmottakene der de som skal bosettes oppholder seg.

Hva gjør vi:

 • Planlegge og gjennomføre nybosetting av flyktninger i henhold til kommunens reglement for etableringsstøtte. 
 • Anskaffelse av bolig, møblement og utstyr i en enkel/nøktern standard til bosetting
 • Boveiledning
 • Bistå bosatte med å fylle ut ulike søknader om ytelser og stønader samt påkrevde avtaler hos andre instanser
 • Bistå foresatte med å skaffe barnehage-, SFO og grunnskoleplass
 • Ved behov bistå nybosatte med bestilling av første avtale hos tannlege og optiker 
 • Ved behov bistå nybosatte med innkjøp av matvarer og klær
 • Øvrig oppfølging etter behov
 • Veilede om hvem andre som kan hjelpe i spørsmål som ikke er vårt ansvarsområde

 

INTROTEAMET PÅ ENHET FOR INTEGRERING 

Hvis du som flyktning er bosatt i Harstad kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunen, kan du ha både rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak.   

Introduksjonsprogrammet er på heltid, og varigheten av programmet vil variere ut fra alder og utdanningsbakgrunn og hva som er sluttmålet i introduksjonsprogrammet. Varigheten kan være fra 3 måneder og opp til lengstetiden på 4 år.

Hva tilbyr vi?
Opplæring og tiltak skal beskrives og begrunnes i integreringsplan som er utarbeidet i fellesskap med programrådgiver og deltaker i introduksjonsprogrammet.

Gjennom introduksjonsprogrammet får deltakeren:

 • Opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap.  
 • Hjelp til å komme i arbeid eller starte på utdanning.  
 • Hjelp til å utarbeide integreringsplan 
 • Økonomisk støtte som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Du finner mer informasjon på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin nettside.

Det er FNs flyktningkonvensjon som definerer hva en flyktning er.
Du finner mer informasjon på FN sine nettsider.

 

HELSETEAMET PÅ ENHET FOR INTEGRERING 

Teamet består av helsesykepleiere og sykepleier. Vi jobber helsefremmende og forebyggende ut ifra gjeldende lovverk. Tjenesten gis til alle flyktninger som bosettes i Harstad kommune. 

Voksne over 18 år får tilbud om en kartleggingssamtale. Ved behov bistår vi med nødvendig oppfølging, og eventuelt henvisning til andre instanser.  

Barn under 18 år kartlegges ved ankomst, og følger deretter helsestasjons- og skolehelsetjenesteprogrammet. Helseteamet deltar i tverrfaglig samarbeid rundt både barn og voksne der det er nødvendig.  

Deltakere i introduksjonsprogram får foreldreveiledning. Helseteamet kan også bistå med undervisning til elever i voksenopplæringen. 

 

Flyktningtjenesten

 
Fagansvarlig                                                                                                                                                                                                         
Marianne Vikan46950093Marianne.Vikan@oppvekst.harstad.kommune.no
Bosettingteamet                                                                                                                                                                                                                      
Elin Kastnes Nilssen 90402618 Elin.Nilssen@oppvekst.harstad.kommune.no
Tamara Geranina90273064Tamara.Geranina@oppvekst.harstad.kommune.no
Johnson Nzayiramya47672875Johnson.Nzayiramya@oppvekst.harstad.kommune.no
Sajed Mahdawi47653509sajed.mahdawi@oppvekst.harstad.kommune.no
Alaa Salhani48033779Alaa.Salhani@oppvekst.harstad.kommune.no
Nikolai Tihovski48062912Nikolai.Tihovski@oppvekst.harstad.kommune.no
Introteamet                                                                                                                                                                                                                
Renathe Berglund Johnsen90271929 Renathe.Johnsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Wanja Mariette Hansen48178671Wanja.Hansen@oppvekst.harstad.kommune.no
Therese Martinsen Larssen48245891Therese.Larssen@oppvekst.harstad.kommune.no
Maja Fagerhaug90235342Maja.Fagerhaug@oppvekst.harstad.kommune.no
Marita Aarhuus Sollid46950974Marita.Sollid@oppvekst.harstad.kommune.no
 Graham Ndubueze (Økonomi)41276929Graham.Ndubueze@oppvekst.harstad.kommune.no
Mevlut Sahin Yucesoy (Økonomi)97685840Mevlut.Yucesoy@oppvekst.harstad.kommune.no
Helseteamet                                                                                                                                                                                                                   
 Anne-Torill Drønen94838623Anne-Torill.Dronen@oppvekst.harstad.kommune.no
 Bente Heitmann94838788 Bente.Heitmann@oppvekst.harstad.kommune.no
Marit Røsok90400768Marit.Rosok@oppvekst.harstad.kommune.no
Kamilla Foss90054168Kamilla.Foss@oppvekst.harstad.kommune.no