Flytskjema søknadsprosess

Når må VA-søknad fylles ut?

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Vann og avløp, Harstad kommune, og utføres av autorisert rørlegger.

Flytskjema søknadsprosessFlytskjema søknadsprosessFlytskjema søknadsprosessFlytskjema søknadsprosessFlytskjema søknadsprosess

Alle nye utvendige VA-anlegg er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven og søknadspliktig etter Sanitærreglementet.

Søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven (pbl) og søknadsplikten etter Sanitærregelmentet

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes både til Areal og byggesak og VA-etaten (se orange del).

Meldepliktig etter sanitærreglementet

Noen tiltak er unntatt søknadsplikten etter pbl og sanitærreglementet og er kun meldepliktige til VA-etaten (se blå del).

Når det gjelder private VA-anlegg kan en si at nyanlegg er søknadspliktig etter sanitærreglementet og pbl mens reparasjon og utskifting ikke er søknadspliktig etter pbl men meldepliktig etter sanitærreglementet

VA-ledninger

Her finner du en oversikt over VA-ledninger som er registrert i kommunens nettkartsystem. Det gjøres oppmerksom på at kommunen ikke har oversikt over alle private stikkledninger.  

VA-søknad, VA-melding og VA-ferdigmelding

Tilkobling til kommunalt nett kan gjøres ved å koble din private stikkledning direkte til kommunal ledning. Tilkoblingen kan også gjøres via privat fellesledning til kommunal ledning. Tilkobling til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra tre ulike aktører. VA-tiltak som er søknadspliktig etter sanitærreglementet må søkes i god tid før arbeidet starter. Din rørlegger/entreprenør sender deretter VA-melding like før arbeidet starter, og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Slamavskiller

Dersom sanitært avløpsvann fra eiendommen ikke kan knyttes til offentlig avløpsanlegg, må en få tillatelse til å slippe ut avløpsvannet. Utslippstillatelse søkes og gis av Arela- og byggesakstjenesten. Vi gjør oppmerksom på at denne søknaden innebærer et saksbehandlingsgebyr.

 

Klikk på bildet for større versjon

Skal du grave?

Dersom du skal grave i vei med tilhørende side- og grøntarealer, graving nærmere enn 5 m fra kommunale VA-ledninger/-anlegg eller offentlig grunn må du søke om gravetillatelse. Søknaden leveres via kundeportalen til Geomatikk, og behandles via gravemeldingstjenesten. Dette er en tjeneste som ivaretas av kommunal vegmyndigheten. Les mer i graveretningslinjene

Graving på kommunal grunn

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn og/eller nærmere VA-ledninger enn 5 meter. Denne søknaden skal leveres av det firmaet eller entreprenøren som skal utføre oppdraget. Søknaden er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på all graving i kommunalt areal, og for at vi skal kunne ivareta vann- og avløpsrør som ligger i bakken. 

Graving på privat grunn

Dersom du skal grave på privat grunn som er mer enn 5 meter fra kommunal grunn og/eller mer enn 5 meter fra kommunal VA-ledning er ikke gravesøknad et krav. Vi anbefaler likevel en gravemelding for å skaffe deg en oversikt over annen infrastruktur som beskrevent under. Denne gravemeldingen kan leveres av privatpersoner, eller utførende fagfolk. En slik gravemelding har en gyldighet på en måned.   

Når må du levere gravesøknad?

Gravesøknaden skal være godkjent før spaden settes i jorda. I forbindelse med en byggesøknad, eller en VA-søknad må man søke om graving når disse er godkjent, men før man starter selve arbeidet. Behandlingstiden på en gravesøknad er ca. 3 dager
Godkjent gravesøknad er gyldig innenfor arbeidsperioden som settes av den som leverer søknaden.

 

Søk om gravetillatelse her

Vannmåler

For å effektivisere innsamlingen av vannmåleravlesninger for bedrifter og private eiendommer, tar Harstad kommune i bruk SMS varsling.

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

- Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller det nummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir dette på svarslippen, sier Lakså.

SMS-varsling

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her: http://cdm.ums.no

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen - Sårbare abonnenter

Harstad kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og organisasjoner med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her: http://cdm.ums.no

Les mer på http://www.ums.no/

 

Oljeholdig avløpsvann

Vann og avløp i Harstad kommune kan stille krav til alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann. Dette omhandler spesielt verksteder, bilvaskehaller, bensinstasjoner og lignende. Her følger de viktigste kravene:
 • Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann skal ha tillatelse for påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Søknadsskjema finner du her.
 • Ved nyinstallasjon av oljeutskilleranlegg skal ansvarlig foretak sende inn VA-søknad. Her skal plassering, dimensjoneringsgrunnlag og størrelse dokumenteres.
 • Nyinstallasjoner skal utstyres med prøvetakingskum. Det er krav om to årlig prøve av utløpsvannet fra utskilleren, som normal tas i forbindelse med tømming av utskilleren. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 mg/l.
 • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minimum én gang årlig, og hyppigere ved behov. Godkjent tømmefirma skal benyttes.
 • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
 • Spillolje skal i størst mulig grad samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke tilføres til avløpsnettet eller oljeutskilleren. Absorbenter eller andre metoder for å suge opp olje fra gulv skal være tilgjengelig.

Priser kapasitetsmålinger(tappeprøve)

Kapasitetsmålinger skal utføres av kommunens personell og faktureres etter medgått tid. En kapasitetsmåling utføres av to fagarbeidere og tar anslagsvis 2 timer.

Alt arbeid som berører kommunal vannforsyning, må varsles til berørte abonnenter.

Kapasitetsmålinger kan bestilles her

Prisliste
Beskrivelse Pris eks. mva
Fagarbeider/rørlegger 500,00 pr time
Utstyr/materiell 500,00 pr.kapasitetsmåling
Varebil 100,00 pr.time
Varsling av abonnenter via SMS 1000,00 pr.varsling