For å få til et løft for vannmiljøet valgte Norge, gjennom EØS-avtalen, å slutte seg til EUs vanndirektiv. Vanndirektivet setter konkrete mål om miljøforbedringer og legger rammene for hva som er god vannforvaltning. For å sikre gjennomføringen av vanndirektivet i Norge har myndighetene utarbeidet den norske vannforskriften. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Vannforskriften deler landet i vannregioner med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver vannregion. Avgrensningen av vannregionene er basert på naturfaglige kriterier og følger vannskillene, slik at de tar utgangpunkt i hele nedbørfelt med tilhørende kystsone. Hver vannregion er igjen delt inn i flere vannområder. Harstad kommune ligger i vannregion Troms, og i vannområde Harstad-Salangen.

Alle vann, vassdrag og kystvann i Norge er delt inn i geografisk avgrensede vannforekomster. For hver vannforekomst har man definert hva som er "Svært god miljøtilstand", som skal tilsvare tilnærmet naturtilstand. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomstene. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier. Miljømålene skal nås i løpet av 6 år, altså før utgangen av 2021.

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms ble vedtatt av fylkestinget i 2015, og godkjent av Klima- og miljødepartementet i juni 2016. Gjennomføring er fra 2016 til 2021, med krav om at alle tiltak skal være igangsatt innen utgangen av 2018 og miljømålene skal være nådd innen utgangen av 2021. De fleste vannforekomstene i Harstad kommune har god eller svært god miljøtilstand, med visse unntak. Bl.a. oppnår øvre del av Bergselva kun dårlig miljøtilstand. Du finner en oversikt over alle vannforekomster i landet og deres miljøtilstand i portalen Vann-nett.

For vannforekomster med moderat, dårlig eller svært dårlig miljøtilstand må det iverksettes tiltak for at de skal oppnå god eller svært god miljøtilstand. Først ut blant vannmiljøtiltakene i Harstad kommune er Kasfjordvatn, som per i dag kun oppnår moderat miljøtilstand. Kommunen har gjennomført en kildekartlegging i innsjøen som identifiserer årsaken til at vannet er eutroft, (har et for høyt innhold av næringssalter), men det gjenstår fortsatt å iverksette tiltak. Les mer om Kasfjordvatn-prosjektet her.