I Harstad har vi en lokal forskrift som forbyr brenning av avfall: FOR-2006-03-16-332 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Harstad kommune, Troms. Se hele lovteksten her. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning, helseulemper og helsefare som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Brenning av avfall kan gi store utslipp av miljøgifter, bl.a. tungmetaller, dioksiner, tjærestoff og hydrokarboner. Røyk fra denne typen brenning kan medføre helseproblemer, spesielt for astmatikere, allergikere og andre med luftveissykdommer. Svært mange miljøgifter blir dessuten liggende igjen i asken fra avfallsbål, og vil trenge ned i bakken og forurense grunnen. En del blir vasket bort og forurenser bekker, innsjøer, grunnvann eller havet. 

Åpen brenning, dvs. all brenning som skjer utendørs (bålbrenning), er forbudt i Harstad kommune. Forbudet omfatter også bråtebrenning og brenning av hageavfall.

Brenning av avfall i småovner, dvs. forbrenningsovner som ikke er tillatt etter statlige forskrifter eller har tillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen, er også forbudt i Harstad kommune. Kommunen har likevel anledning til å gi dispensasjon fra forskriften i særlige tilfeller. Søknad sendes kommunens miljørådgiver.

Enkelte typer brenning er likevel tillatt:

- Åpen brenning på griller og utepeiser
- Brenning av rent trevirke i vedovn
- Opptenning med avispapir e.l. i vedovn
- Sankthansbål av rent trevirke
- Kaffebål utenfor tettbygd strøk
- Brannøvelse i regi av Harstad Brann- og Redningstjeneste eller Norges Brannskole

Vær oppmerksom på at all brenning av avfall er forbudt. I alvorlige tilfeller kan kommunen ilegge den ansvarlige en tvansmulkt etter forurensningsloven § 73 eller anmelde forholdet. Det er kun lov å bruke rent trevirke til vedfyring, sankthansbål o.l. Malt og impregnert trevirke regnes som avfall, og skal ikke brennes. Alt avfall skal i stedet leveres til godkjent mottak (f.eks. HRS).

Vær også oppmerksom på brannfare hvis man gjør opp ild utendørs, f.eks. kaffebål på fjellet. Husk at slike bål ikke må forlates før de er fullstendig slukket.